Spitalul de Pneumoftiziologie din Mihăești organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică

0
Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu”

Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.730/12.12.2017, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” din localitatea Mihăeşti, strada Principală nr.150, județul Vâlcea în perioada 10 aprilie- 26 aprilie 2018, în două etape:

1.Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc pe data de 12 aprilie 2018, etapă eliminatorie.

2.Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management pe baza temelor cadru, în data de 23 aprilie  2018 ora 10,00.

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:

 • 9 martie 2018: data publicării- sediu spital, pagină de internet spital, pagina de internet a Consiliului Județean Vâlcea, portal posturi.gov.ro, săptămânal ,,Viața Medicală,,
 • 10 aprilie 2018, ora 13,00: data limită până la care se pot depune dosarele de concurs
 • 12 aprilie 2018: verificare dosare de înscriere la concurs și stabilire rezultat prin înscrierea mențiunii ,,Admis,, sau ,,Respins,,
 • 12 aprilie 2018, ora 14,00: afișare la sediul spitalului și pe pagina de internet a rezultatului selecției dosarelor
 • 13 aprilie 2018, ora 14,00: dată limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • 16 aprilie 2018, ora 14,00: soluționarea contestațiilor privind dosarele de înscriere respinse și afișarea rezultatului
 • 16 aprilie 2018, ora 15,00: afișarea pe pagina de internet a spitalului a proiectelor de management de puse de candidații declarați admiși în urma selecției dosarelor
 • 23 aprilie 2018, ora 10,00: susținerea publică a proiectului de management
 • 24 aprilie 2018, ora 16,00: afișarea la sediul spitalului și pe pagina de internet a spitalului a rezultatului probei de susținere publică a proiectului de management
 • 25 aprilie 2018, ora 16,00: dată limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei de susținere publică a proiectului de management
 • 26 aprilie 2018, ora 16,00: afișarea la sediul spitalului a rezultatului soluționării contestațiilor privind proba de susținere publică a proiectului de management
 • 26 aprilie 2018, ora 16,00: afișarea rezultatelor finale la sediul spitalului și pe pagina de internet a acestuia.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, în învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical(fizic și neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art.1 alin1 lit.b) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverința care atestă în posturi cu studii universitare de lungă durată, în învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic, sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. adeverința din care rezultă că este apt medical fizic și neuropsihic;
 9. declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor(certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarația pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. declarația pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarația pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;
 15. chitanță de plată a taxei de concurs-400 lei.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 06.04.2018 în intervalul orar 10,30-11,30 sub îndrumarea directorului medical pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului. Dosarele de înscriere se depun personal la sediul spitalului.

Documente atașate:

Anunt-concurs -spital-mihaesti

Bibliografie-anunt-concurs -spital-mihaesti

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here