Concluzii adoptate în Reuniunea Consiliului European din 22 martie 2018

0

Joi, 22 martie 2018, Consiliul European a adoptat concluzii referitoare la crearea de locuri de muncă, creșterea economică și competitivitate, precum și la Acordul de la Paris, Europa digitală, Balcanii de Vest, acțiunile întreprinse de Turcia în estul Mării Mediterane și în Marea Egee și atacul de la Salisbury.

Piața unică

Consiliul European solicită intensificarea eforturilor pentru obținerea de rezultate, înainte de finalul ciclului legislativ actual, în ceea ce privește Strategia privind piața unică, Strategia privind piața unică digitală, Planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital și uniunea energetică, inclusiv prin examinarea rapidă a propunerilor recente ale Comisiei.

Deciziile deja luate trebuie să fie puse în aplicare în mod efectiv. Dincolo de finalizarea și de punerea în aplicare a strategiilor, UE trebuie să își continue eforturile în direcția unei piețe unice adaptate exigențelor viitorului și echitabile, adecvate pentru era digitală și care să reprezinte un factor favorizant pentru competitivitate, inovare și durabilitate.

Prin urmare, Consiliul European invită Comisia să prezinte Consiliului, înainte de dezbaterea din cadrul Agendei liderilor din decembrie 2018, situația actuală în ceea ce privește punerea în aplicare, aplicarea concretă și asigurarea respectării legislației existente esențiale pentru funcționarea pieței unice, precum și o evaluare atât a obstacolelor rămase în calea funcționării depline a pieței unice, cât și a oportunităților în acest sens. Pentru a valorifica la maximum avantajele pieței unice, UE are nevoie de o politică industrială puternică.

Comerț

Consiliul European își reafirmă angajamentul față de un sistem comercial multilateral deschis și bazat pe norme, în care OMC ocupă un loc central, și are convingerea fermă că comerțul liber și echitabil reprezintă unul dintre cele mai puternice motoare pentru creșterea economică, susținând milioane de locuri de muncă și contribuind la prosperitate. Consiliul European încurajează înregistrarea de progrese în toate negocierile în curs pentru acorduri de
liber schimb ambițioase și echilibrate, în special cu Mexicul și cu Mercosurul.

Acesta așteaptă cu interes semnarea și încheierea acordurilor la care s-a ajuns cu Japonia și Singapore. Comisia va examina modalitățile de consolidare a asigurării respectării angajamentelor asumate de țările terțe. UE va continua să urmeze o politică comercială solidă, să promoveze la nivel mondial valorile și standardele sale și să vizeze condiții de concurență echitabile. În acest context, Consiliul European solicită colegiuitorilor să înregistreze progrese în privința propunerilor legislative aflate în curs în domeniul investițiilor și în cel al achizițiilor publice.

Concluzii – 22 martie 2018

Consiliul European regretă decizia Statelor Unite de a impune tarife la import pentru oțel și aluminiu. Aceste măsuri nu pot fi justificate pe motive de securitate națională, iar protejarea întregului sector în SUA reprezintă o soluție neadecvată pentru problemele reale ale supracapacității, în privința căreia UE și-a exprimat deja, în numeroase foruri, inclusiv în cadrul Forumului mondial, disponibilitatea de a coopera pe deplin cu SUA.

Consiliul European ia act de faptul că transporturile de oțel și aluminiu din Uniunea Europeană au fost scutite temporar de astfel de măsuri și solicită ca această scutire să devină permanentă. Consiliul European sprijină ferm măsurile luate de Comisie pentru a garanta că interesele UE sunt pe deplin protejate și pentru a-și rezerva, în conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului, dreptul de a răspunde măsurilor SUA în mod adecvat și proporțional.

Consiliul European reamintește angajamentul său în favoarea unor relații transatlantice strânse, ca piatră de temelie a securității și prosperității atât pentru Statele Unite, cât și pentru Uniunea Europeană, și subliniază sprijinul său pentru un dialog privind chestiuni comerciale de interes comun.

Semestrul european

Consiliul European aprobă domeniile prioritare în materie de politici din analiza anuală a creșterii și invită statele membre să le reflecte în viitoarele lor programe naționale de reformă și programe de stabilitate sau de convergență. De asemenea, Consiliul European aprobă proiectul de recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro.

Aspecte sociale

Obținerea de rezultate în ceea ce privește Pilonul european al drepturilor sociale reprezintă un angajament și o responsabilitate politice comune ale UE și ale statelor sale membre. Punerea în aplicare a acestuia va fi monitorizată ținând seama în mod corespunzător de competențele respective ale Uniunii și ale statelor membre. Consiliul European invită Consiliul să examineze inițiativele prezentate de Comisie în cadrul pachetului de măsuri privind echitatea
socială, inclusiv propunerea privind o Autoritate Europeană a Muncii.

ALTE PUNCTE

Acordul de la Paris

Consiliul European invită Comisia să prezinte, până la sfârșitul primului trimestru al anului 2019, o propunere de strategie pentru reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE, în conformitate cu Acordul de la Paris, ținând seama de planurile naționale.

Europa digitală

Rețelele sociale și platformele digitale trebuie să garanteze practici transparente și protecția deplină a vieții private și a datelor cu caracter personal ale cetățenilor. Trebuie asigurate respectarea și aplicarea legislației UE și a celei naționale.

Acest aspect important, alături de alte aspecte legate de Europa digitală, inclusiv adoptarea în 2018 a tuturor instrumentelor legislative care instituie piața unică digitală, și de promovarea cercetării și a inovării, cum ar fi inteligența artificială și modalitățile de sprijinire a inovațiilor revoluționare și a dezvoltării competențelor digitale, va fi discutat de șefii de stat sau de guvern în cadrul reuniunii lor informale, care va avea loc la Sofia în luna mai.

Balcanii de Vest

În contextul comunicării Comisiei din 6 februarie 2018, Consiliul European:
• așteaptă cu interes summitul UE-Balcanii de Vest care va avea loc la Sofia, la 17 mai 2018, și care, potrivit așteptărilor, se va axa pe reafirmarea perspectivei europene a regiunii, pe lansarea unor inițiative concrete și vizibile de îmbunătățire a conectivității fizice și umane în cadrul regiunii și cu UE, precum și pe abordarea modalităților de a se implica mai eficient împreună în ceea ce privește provocările comune precum securitatea și migrația;
• confirmă că subiectul extinderii va fi abordat de Consiliu în iunie.

Atacul din Salisbury

Consiliul European condamnă în termenii cei mai categorici recentul atac din Salisbury, își exprimă profunda compasiune față de toți cei cărora le-a fost amenințată viața și își oferă sprijinul pentru ancheta în curs de desfășurare. Acesta este de acord cu evaluarea Guvernului Regatului Unit potrivit căreia este foarte probabil ca Federația Rusă să fie responsabilă de atac și cu faptul că nu există o altă explicație plauzibilă. Ne exprimăm solidaritatea fără rezerve cu Regatul Unit în fața acestei provocări grave pentru securitatea noastră comună.

Utilizarea de arme chimice, inclusiv utilizarea oricărei substanțe chimice toxice ca armă în orice circumstanță, este complet inacceptabilă, trebuie să fie condamnată sistematic și riguros și constituie o amenințare la adresa securității pentru noi toți. Statele membre se vor coordona cu privire la consecințele care trebuie deduse, în funcție de răspunsurile furnizate de autoritățile ruse. Uniunea Europeană va continua să urmărească îndeaproape această chestiune și implicațiile sale.

În acest context, Uniunea Europeană trebuie să își consolideze reziliența la riscurile de factură chimică, biologică, radiologică și nucleară, inclusiv prin intermediul unei cooperări mai strânse între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, precum și cu NATO.

Uniunea Europeană și statele sale membre ar trebui, de asemenea, să continue să își consolideze capacitățile de a răspunde amenințărilor hibride, inclusiv în domeniul cibernetic, în cel al comunicării strategice și în cel al contrainformațiilor. Consiliul European invită Comisia Europeană și pe Înaltul Reprezentant să își continue eforturile în acest sens și să raporteze cu privire la progresele înregistrate până la Consiliul European din iunie.

Acțiunile Turciei în Mediterana de Est și în Marea Egee

Consiliul European condamnă cu tărie continuarea acțiunilor ilegale ale Turciei în Mediterana de Est și în Marea Egee și subliniază deplina sa solidaritate cu Ciprul și Grecia.

Reamintind concluziile sale din octombrie 2014 și declarația din 21 septembrie 2005, Consiliul European solicită de urgență Turciei să înceteze aceste acțiuni și să respecte drepturile suverane ale Ciprului de a își explora și exploata propriile resurse naturale, în conformitate cu dreptul UE și cu dreptul internațional.

În acest context, acesta reamintește obligația Turciei de a respecta dreptul internațional și bunele relații de vecinătate și de a normaliza relațiile cu toate statele membre ale UE, inclusiv cu Republica Cipru.

Consiliul European și-a exprimat îngrijorarea profundă cu privire la menținerea în detenție în Turcia a unor cetățeni ai UE, inclusiv a doi soldați greci, și solicită soluționarea rapidă și pozitivă a acestor chestiuni în cadrul unui dialog cu statele membre.

Consiliul European va continua să se aplece asupra acestor chestiuni.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here