ISU “Drobeta” recrutează tineri pentru instituţiile militare de învăţământ

0

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta” al Judeţului Mehedinţi recrutează candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2017.

Pentru pompieri au fost scoase la concurs 250 de locuri, dintre care 33 de locuri pentru ofiţeri, în cadrul Facultăţii de Pompieri a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, durata studiilor fiind de 4 ani, şi 217 locuri pentru subofiţeri şi maiştri militari, în cadrul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti, judeţul Prahova, cu durata studiilor de 2 ani.

Pentru aceste locuri, cât şi pentru cele 12 locuri ale Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ,,Basarab I” Piteşti (cu durata de 2 ani) vor fi recrutaţi bărbaţi, însă pentru ocuparea locurilor scoase la concurs de M.A.I. în cadrul instituţiilor de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale, pot candida şi femei, astfel:

 • Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân” Constanţa (cu durata de 4 ani) – 4 locuri;
 • Academia Tehnică Militară (cu durata de 4 ani) – 33 de locuri;
 • Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” Sibiu (cu durata de 3 ani) – 16 locuri:

Cei interesaţi să urmeze o carieră în domeniul militar, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii şi criterii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 13. să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 femeile;
 14. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 15. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 16. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Dosarul de recrutare trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. cererea de înscriere şi CV-ul;
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
 3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor acte doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 6. cazierul judiciar;
 7. avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/personal;
 8. o fotografie color 9/12 cm;
 9. fişă medicală tip de încadrare în M.A.I.;
 10. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Cererile de înscriere la sesiunea 2017, privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se depun de către candidaţi la unitatea noastră, până la următoarele date limită:

 • 26 mai pentru instituţiile de învăţământ superior (ale M.A.I., MApN şi Serviciul Român de Informaţii) şi şcolile postliceale ale MApN;
 • 21 iulie pentru şcolile postliceale ale M.A.I.

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la următoarele adrese web: www.mai.gov.ro; www.igsu.rowww.academiadepolitie.ro; www.mta.ro; www.anmb.ro; www.armyacademy.ro; www.scoaladepompieri.ro; www.ncoacademy.ro.

Detalii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al Judeţului Mehedinţi din municipiul Dr. Tr. Severin, str. Portului, nr. 2, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 şi 16.00, telefon 0252/311212 şi pe site-ul unităţii www.isumehedinti.ro la secţiunea Despre Noi / Organizare/ Carieră.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here