Programul Operațional Regional 2014 / 2020 – Ghidul Solicitantului

0

Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 4e, OBIECTIVUL SPECIFIC 3.2  – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ZONELE URBANE BAZATĂ PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ

Depunerea proiectelor prin MySMIS

PREAMBUL

Acest document se aplică apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/186/3), POR/2017/3/3.2/1/BI (Cod nr. POR/187/3) și POR/2017/3/3.2/1/ITI (Cod nr. POR/188/3) – Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Cele trei apeluri de proiecte se lansează prin aplicația electronică MySMIS și sunt supuse acelorași condiții, cu excepțiile menţionate în ghid (de ex. ratele de cofinanțare aplicabile).

Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI, aprobat și publicat pe site-ul www.inforegio.ro.

Prezentul document se adresează tuturor potenţialilor solicitanți pentru apelurile de proiecte mai sus menționate, cu precizarea că la acestea se adaugă și prevederile Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, doar în secțiunile în care se specifică acest aspect.

Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din Programul Operațional Regional 2014-2020 și modul său de implementare, vor fi interpretate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP – AMPOR) cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/ITI, Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitară ITI Delta Dunării are un rol decisiv în stabilirea conformităţii proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, fiind instituţia care, pe baza informaţiilor oferite de solicitantul de finanţare în cadrul fişei de proiect, decide dacă proiectul este conform cu SIDDDD și în urma luării acestei decizii, ADI ITI DD eliberează solicitantului de finanţare un „Aviz de conformitate”.

IMPORTANT 

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru apelurile de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI – Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document, precum şi prevederile la care se face referire din Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare şi să vă asigurați că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din POR 2014-2020.

Prezentul ghid constituie documentul în baza căruia se completează şi lansează în MySMIS apelurile de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI. Acest document prevalează asupra extraselor din ghid incluse în MySMIS.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, să consultaţi periodic pagina de internet www.inforegio.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări / clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

Pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a cererilor de finanţare, la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR) funcţionează un birou de informare, unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererilor de finanţare. Întrebările relevante şi răspunsurile corespunzătoare sunt publicate periodic pe pagina de internet a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR), la secțiunea dedicată POR 2014-2020. Pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/ITI, solicitanții se pot adresa inclusiv Asociaţiei pentru Dezvoltarea Intercomunitară ITI Delta Dunării.

Cuprins

 1. INFORMAȚII AXĂ PRIORITARĂ / PRIORITATE DE INVESTIŢII / OBIECTIV SPECIFIC. 4

1.1. Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. 4

1.2. Obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții 4

1.3. Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări prin cele trei apeluri ale Obiectivului specific 3.2. 5

1.4. Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 3.2. 5

1.5. Indicatorii priorității de investiții/obiectivului specific 13

1.6. Rezultatele aşteptate. 14

1.6.1. Rezultatele aşteptate generale. 14

1.6.2 Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului 16

1.7 Rata cofinanţării acordate în cadrul apelurilor de proiecte. 17

 1. INFORMAȚII APEL DE PROIECT. 17

2.1. Tipul apelurilor 17

2.2 Perioada de depunere a proiectelor 17

2.3. Modalitatea de depunere a proiectelor 18

2.4. Valoarea minimă și maximă a unui proiect 18

2.5. Alocarea apelurilor de proiecte. 19

2.6. Solicitanții de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte. 20

2.7. Specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelurilor de proiecte. 21

 1. PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI NETE ŞI APLICAREA REGULILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT 24

3.1 Proiecte generatoare de venituri nete. 24

3.2       Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat 25

 1. CRITERII DE ELIGIBILITATE ṢI SELECŢIE. 26

4.1 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor proiectelor (dacă este cazul) 26

4.2 Criterii de evaluare tehnică și financiară. 32

4.3 Eligibilitatea proiectului și a activităților 33

4.3.1 Criterii generale cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților 33

4.4 Eligibilitatea cheltuielilor 57

4.4.1 Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor 57

4.4.2 Reguli specifice de eligibilitate a cheltuielilor 58

4.4.3 Cheltuieli neeligibile. 59

 1. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE. 60

5.1 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare. 60

5.2 Completarea și justificarea bugetului cererii de finanțare. 60

5.3 Echipa de implementare a proiectului 60

5.4 Anexele la cerere de finanţare aplicabile prezentului apel 60

5.4.1. Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare. 61

5.4.2 Anexele obligatorii la momentul contractării 78

 1. VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECȚIA ȘI CONTRACTAREA PROIECTELOR. 85

6.1 Conformitate administrativă și eligibilitate. Aspecte generale – criterii, proces, clarificări 85

6.2 Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului 86

6.3 Renunțarea la cererea de finanțare și restituirea documentației 87

6.4 Contestații 87

6.5 Etapele precontractuală. 87

6.6 Contractarea proiectelor 87

6.7 Etapa de implementare şi durabilitate a contractului de finanţare. 88

 1. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI 89
 2. ANEXE. 90

 

1.   INFORMAȚII AXĂ PRIORITARĂ / PRIORITATE DE INVESTIŢII / OBIECTIV SPECIFIC

1.1. Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

 

Prioritatea de investiții 4e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare

 

Prioritatea de investiții 4e derivă din Obiectivul Tematic 4 –„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”[1].

1.2. Obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții

 

Obiectivul Specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

 

Prin Obiectivul specific 3.2 din POR 2014-2020 sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/orașelor şi al zonelor funcţionale[2] (în continuare Z.F.) ale acestora. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăsește în analiza efectuată, direcțiile de acţiune și în măsurile propuse în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (în continuare P.M.U.D.) ale municipiilor/ orașelor sau elaborate inclusiv la nivel de zone periurbane/metropolitane, conform prevederilor legale.

P.M.U.D. reprezintă o strategie sectorială de transport, care analizează în principal impactul scenariilor de transport, constituite din pachete integrate de proiecte finanțabile din diverse surse, iar în ceea ce privește proiectele individuale, P.M.U.D. oferă, de regulă, doar o analiză preliminară a acestora („screening”). Având în vedere acest lucru, impactul proiectelor individuale din P.M.U.D asupra reducerii de echivalent CO2, va fi detaliat în cadrul unor studii de analiză a traficului realizate la nivelul ariei de studiu[3] a proiectului. Desigur, studiile de trafic se vor dezvolta ţinând seama de prognozele, tendinţele generale, analizele, datele etc. din P.M.U.D. Aceste aspecte vor fi detaliate în cuprinsul secţiunilor următoare ale prezentului document, precum și al anexelor și modelelor la acesta.

Reducerea de echivalent CO2 din transport la nivelul ariei de studiu  este definită ca diferenţa, pentru un an stabilit (de ex. primul an de după implementarea proiectului), dintre emisiile totale de echivalent CO2 al celui mai posibil scenariu „fără proiect” („A face minimum”) şi emisiile totale de echivalent CO2 pentru scenariul „cu proiect” („A face ceva”). Se va avea în vedere faptul că cel mai posibil scenariu „A face minimum” presupune continuarea situaţiei existente, dar poate include şi unele investiţii care sunt aşteptate să se realizeze înainte de anul de prognoză respectiv. Astfel, acest scenariu poate include şi investiţii aflate în implementare sau cu avizele luate (şi unde finanţarea a fost deja obţinută) şi care se aşteaptă să fie finalizate înainte de anul avut în vedere. Calcularea emisiilor de CO2 pentru scenariile „A face minimum” şi „A face ceva” se va realiza la nivelul ariei de studiu a proiectului.

1.3. Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări prin cele trei apeluri ale Obiectivului specific 3.2

 

Aceste trei apeluri de proiecte ale obiectivului specific 3.2 se adresează orașelor și municipiilor din cele opt regiuni de dezvoltare ale României, definite în Anexa la Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România: Nord-Est, Sud-Est, Sud- Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și București-Ilfov, cu excepția celor 39 de municipii reședință de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020. Apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/ITI se adresează oraşelor și municipiului reședință de județ Tulcea din Zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării (a se vedea Anexa 3.2.8 la ghid), aşa cum aceasta este descrisă în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD), aprobată prin HG nr. 602/2016, care se regăsește în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

 

1.4. Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 3.2

 

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane trebuie să devină mult mai puţin dependentă de utilizarea autoturismelor, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate şi eficienţă, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv și eficient, prin crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete, dar şi prin crearea/modernizarea unor trasee/spaţii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din cota modală[4] a transportului privat cu autoturisme (în creştere în România), către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare şi mersul pe jos. Ȋn acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent CO2 în oraşe/municipii produse de acesta.

În acest sens, prin activităţile/măsurile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 3.2, se va urmări, în principal, îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea numărului autoturismelor şi reducerea emisiilor de echivalent CO2.

Astfel, în cadrul Priorității de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2, vor fi finanțate acele activități/ subactivități care, printr-o abordare integrată, vor contribui în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră (GES)[5], provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/orașelor şi a Z.F., generat, în principal, de utilizarea extinsă a autoturismelor pentru deplasarea populaţiei în interiorul municipiului/orașului, dar şi pentru deplasarea navetiștilor din Z.F., care au ca origine sau destinaţie a deplasărilor municipiul/orașul în cauză.

 

Măsuri operaţionale și/sau organizaţionale

 

De asemenea, se va avea în vedere faptul că, de cele mai multe ori, simpla implementare a activităţilor de realizare/modernizare/achiziţionare a infrastructurii/a mijloacelor de transport public de călători nu este suficientă pentru atingerea obiectivului propus al proiectului. Astfel, activităţile finanţate prin Obiectivul specific 3.2 trebuie să fie însoţite inclusiv de măsuri operaţionale și/sau organizaţionale care să asigure atractivitatea şi competitivitatea sistemului de transport public, precum şi atractivitatea şi utilizarea extinsă a modurilor nemotorizate de transport. În cazul sistemelor de transport public, aceste măsuri se pot referi, după caz, la: modificarea şi integrarea într-o manieră multimodală a orarelor mijloacelor de transport public, creşterea frecvenţei mijloacelor de transport public, stabilirea unor sisteme de tarifare atractive pentru utilizatori, derularea unor campanii de informare a utilizatorilor mijloacelor de transport public şi a utilizatorilor transportului privat cu autoturisme cu privire la avantajele/beneficiile utilizării transportului public sau cu privire la măsurile luate referitoare la reducerea traficului, instituirea unor măsuri eficiente de control al parcărilor neregulamentare, reglementarea și taxarea parcărilor în zona centrală, controlul accesului în zona centrală, inclusiv a autovehiculelor de marfă și de utilități etc.

Dintre măsurile operaţionale obligatoriu a fi întreprinse de către solicitant la nivelul municipiului/orașului/Z.F., în general şi la nivelul ariei de studiu a proiectului, în special, se numără reglementarea politicii parcărilor (criteriul de eligibilitate 4.3.1.13). De asemenea, în cadrul proiectului se va puncta implementarea și a altor măsuri operaționale și/sau organizaționale.

 

Complementaritatea activităţilor şi caracterul integrat al cererilor de finanţare

 

Având în vedere criteriul de eligibilitate 4.3.1.12, dar și cerințele privind complementaritatea activităților din secțiunea 4.3.1.1, pentru a se răspunde într-un mod eficient la exigenţele Obiectivului specific 3.2 şi pentru a se asigura o abordare integrată a activităţilor/ subactivităţilor/cererilor de finanţare, se vor avea în vedere cerinţele privind complementaritatea şi caracterul integrat al activităţilor/sub-activităţilor/cererilor de finanţare, conform celor de mai jos.

 • Pentru cererile de finanţare prin care se finanţează componentele principale ale sistemului de transport public de călători, respectiv componente de infrastructură de transport public (infrastructură rutieră, cale de rulare tramvai, reţea de troleibuz), componente ale sistemului de managementul traficului (dacă este cazul) şi/sau mijloace de transport aferente sistemelor de transport public de călători[6], se vor avea în vedere cele trei situaţii de mai jos (a, b şi c) privind complementaritatea celor trei tipuri (minimum)[7] de activităţi menționate anterior:

 

a.Cererile de finanţare conţin activităţi complementare ce vizează minimum infrastructura utilizată de transportul public (infrastructură rutieră, cale de rulare tramvai, reţea de troleibuz), mijloacele de transport public de călători utilizate inclusiv pe respectiva infrastructură, dar şi componente ale sistemelor de managementul traficului pentru prioritizarea pe respectivele trasee a mijloacelor de transport public în trafic[8], doar dacă este necesar[9] sau alte măsuri de prioritizare a transportului public, în conformitate cu descrierea activităţilor din secţiunii 4.3.1.1, după caz. Ȋn această situație (a.), cererea de finanțare include toate cele trei tipuri de activități minime complementare menţionate.

 1. În situația în care cererea de finanţare prin care se finanţează componentele principale ale sistemelor de transport public de călători nu include toate activităţile complementare enumerate la lit. i (infrastructura utilizată de transportul public, mijloace de transport public, precum şi componentele sistemelor de managementul traficului, dacă este cazul), se poate justifica complementaritatea activităţilor acestui tip de cerere de finanţare cu activităţile proiectelor/investiţiilor finalizate ale solicitantului sau ale operatorului de transport public/transportatorului autorizat (de ex. proiect finalizat de modernizare a infrastructurii rutiere, proiect finalizat de achiziţie de mijloace de transport public de călători etc), ce vor fi indicate în clar în cererea de finanţare din MySMIS analizată (a se vedea Anexa 3.2.1) şi dacă este cazul, se vor anexa documente justificative (de ex. proces verbal de recepţie, proces verbal de predare-primire etc).

În acest caz, solicitantul trebuie să justifice faptul că investiţiile realizate prin proiectele finalizate cu activităţi complementare sunt în bune condiţii tehnice, iar acestea împreună cu activităţile/măsurile propuse prin cererea de finanţare analizată vor conduce la îmbunătăţirea calităţii călătoriilor cu transportul public, scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public, creșterea frecvenței transportul public etc.

În cazul unor tronsoane de drumuri naționale, deținute în proprietate de Statul Român şi în administrare de Ministerul Transporturilor etc, se acceptă justificarea imposibilității realizării unor investiţii asupra infrastructurii rutiere pe care vor fi stabilite trasee ale transportului public (mai ales traseele zonale stabilite în cazul unei ADI având ca scop serviciul de transport public).

 

 1. În situația în care cererea de finanţare prin care se finanţează componentele principale ale sistemelor de transport public de călători nu include toate activităţile complementare enumerate la lit. i (infrastructura utilizată de transportul public, mijloacele de transport public, precum şi componentele sistemelor de managementul traficului/benzi dedicate, dacă este cazul), se poate justifica complementaritatea activităţilor cererii de finanţare analizate cu activităţile complementare ale unor proiecte în implementare/în evaluare/ce urmează a fi depuse la finanţare din diverse surse de finanţare[10], inclusiv din Obiectivul specific 3.2 al POR 2014-2020. Acestea vor fi indicate în clar în cererea de finanţare din MySMIS analizată (a se vedea Anexa 3.2.1), cu anexarea sau indicarea dovezilor faptului că respectivele proiecte sunt în implementare/în evaluare (de ex. codul SMIS al proiectelor complementare, numărul anunţurilor publicate în SEAP, HCL de aprobare a proiectului etc). Este obligatorie finanţarea pe lângă cererea de finanţare analizată, a proiectului/proiectelor cu activităţi complementare.

Ȋn cazul în care se justifică complementaritatea activităţilor cererii de finanţare analizate cu proiecte ce urmează a fi depuse la finanţare, se vor avea în vedere următoarele situaţii şi condiţiile aferente privind aceste proiecte:

 • 1 În cazul în care proiectul cu activităţi complementare (sau proiectele) este propus a fi finanţat prin O.S 3.2 al POR 2014-2020 sau din alte fonduri ESI, acesta trebuie depus prin MySMIS în maximum cinci zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare analizate[11]. De asemenea, pentru a proba complementaritatea activităților, se poate anexa chestionarul[12] de colectare a datelor pentru rutele pentru care se are în vedere reînnoirea parcului de material rulant pentru transportul public urban, asumat inclusiv de către reprezentantul legal al solicitantului și transmis, în termenele stabilite către M.D.R.A.P.
 • 2 În cazul în care proiectul complementar se realizează din sursele proprii ale solicitantului, se va anexa la depunerea cererii de finanțare analizate, minimum Hotărârea de Consiliu Local de aprobare/asumare la finanţare a proiectului complementar ;
 • 3 În cazul în care proiectul complementar va fi finanţat din credite bancare, se va anexa la depunerea cererii de finanțare analizate, minimum angajamentul instituţiei bancare de finanţare a proiectului complementar.

În acest caz, proiectele în implementare/în evaluare/ce urmează a fi depuse la finanţare, complementare activităţilor cererii de finanţare analizate, trebuie să fie finalizate până la finalul perioadei de implementare a POR 2014-2020, respectiv până la 31.12.2023 (se vor vedea clauzele specifice din Anexa 3.2.5).

Verificarea unor condiţii de eligibilitate (reducerea traficului, impactul asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2 etc.) se poate realiza, cumulat, la nivel de proiecte cu activităţi complementare[13] (de ex. proiect privind construirea rețelei de tramvai și proiect privind achiziția de tramvaie), pentru aceeaşi arie de studiu (de ex. situaţia c.1 de mai sus), printr-un studiu de trafic (a se vedea secţiunea 5.4.1, pct.8).

Pot exista și situații combinate (a., b. și/sau c.), în care cererea de finanțare analizată conține activități complementare integrate (parțial situația a.) și/sau este complementară cu activităţi din proiecte finalizate (situația b.) și/sau este complementară cu proiecte în implementare/în evaluare/ce urmează a fi depuse la finanţare (situația c.)[14].

 

 • Pentru cererile de finanţare prin care se finanţează alte investiţii[15] decât cele privind componentele principale ale sistemului de transport public de călători de la litera i., se vor avea în vedere cele trei situaţii de mai jos (a, b şi c) privind asigurarea complementarităţii activităţilor, astfel încât cererea de finanţare să-şi atingă obiectivele propuse.
 1. Cererea de finanţare conţine subactivităţi/activităţi complementare, în mod obligatoriu în cazul activităţilor/subactivităţilor unde este menționată o cerinţă expresă în acest sens[16] în cadrul secţiunii 4.3.1.1 din prezentul ghid;
 2. Se justifică complementaritatea activităţilor cererii de finanţare cu proiecte/investiţii finalizate, ce vor fi indicate în clar în cererea de finanţare din MySMIS analizată şi dacă este cazul, se vor anexa documente justificative (de ex. proces verbal de recepţie, proces verbal de predare-primire etc);
 3. Se justifică complementaritatea activităţilor cererii de finanţare prin referire la activităţile complementare ale unor proiecte în implementare/în evaluare/ce urmează a fi depuse la finanţare din diverse surse de finanţare[17], inclusiv din Obiectivul specific 3.2 al POR 2014-2020, ce vor fi indicate în clar în cererea de finanţare din MySMIS analizată, cu anexarea sau indicarea dovezilor faptului că respectivele proiecte sunt în implementare/în evaluare (de ex. codul MySMIS al proiectelor complementare, numărul anunţurilor publicate în SEAP, HCL etc). Este obligatorie finanţarea pe lângă cererea de finanţare analizată, a proiectului/proiectelor cu activităţi complementare.

Ȋn cazul în care se justifică complementaritatea activităţilor cererii de finanţare analizate cu proiecte ce urmează a fi depuse la finanţare, se vor avea în vedere următoarele situaţii şi condiţiile aferente privind aceste proiecte:

 • 1 În cazul în care proiectul (sau proiectele) complementar este propus a fi finanţat prin O.S 3.2 al POR sau din alte fonduri ESI, acesta trebuie depus prin MySMIS în maximum cinci zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare analizate[18]. De asemenea, pentru a proba complementaritatea activităților, se poate anexa chestionarul de colectare a datelor pentru rutele pentru care se are în vedere reînnoirea parcului de material rulant pentru transportul public urban, asumat inclusiv de către reprezentantul legal al solicitantului și transmis, în termenele stabilite către M.D.R.A.P.
 • 2 În cazul în care proiectul complementar se realizează din sursele proprii ale solicitantului, se va anexa la depunerea Cererii de finanțare analizate, minimum Hotărârea de Consiliu Local de aprobare şi finanţare a proiectului complementar;
 • 3 În cazul în care proiectul complementar va fi finanţat din credite bancare, se va anexa la depunerea Cererii de finanțare analizate, minimum angajamentul instituţiei bancare de finanţare a proiectului complementar.

În acest caz, proiectele în implementare/în evaluare/ce urmează a fi depuse la finanţare, complementare activităţilor Cererii de finanţare analizate, trebuie să fie finalizate până la finalul perioadei de implementare a POR 2014-2020, respectiv până la data de 31.12.2023 (se vor vedea clauzele specifice din Anexa 3.2.5).

Verificarea unor condiţii de eligibilitate (reducerea traficului, reducerea emisiilor de echivalent CO2 etc.) se poate realiza, cumulat, la nivel de proiecte cu activităţi complementare[19] (de ex. proiect privind construirea rețelei de piste pentru biciclete și proiect complementar privind crearea de sisteme de închiriere de biciclete), pentru aceeaşi arie de studiu (de ex. situaţia c.1 de mai sus), printr-un studiu de trafic (a se vedea secţiunea 5.4.1, pct.8). Este recomandabil ca activităţile complementare să fie integrate într-o singură cerere de finanţare, ţinând seama şi de faptul că la o cerere de finanţare se pot anexa mai multe documentaţii tehnico-economice.

 

Pot exista și situații combinate (a. b. și/sau c.), conform descrierii de mai sus, de la litera i.

De asemenea, proiectele/activităţile complementare se pot referi atât la investițiile de la litera i. Pentru cererile de finanţare prin care se finanţează componentele principale ale sistemului de transport public de călători, respectiv componente de infrastructură de transport public (infrastructură rutieră, cale de rulare tramvai, reţea de troleibuz), componente ale sistemului de managementul traficului (dacă este cazul) şi/sau mijloace de transport aferente sistemelor de transport public de călători (minimum), cât și de la litera ii. Pentru cererile de finanţare prin care se finanţează alte investiţii  decât cele privind componentele principale ale sistemului de transport public de călători de la litera i. (prezentate separat în scopul clarificării posibilelor situaţii), atât timp cât acestea se completează şi contribuie împreună la atingerea obiectivului general de îmbunătățire a transportului public şi/sau a modurilor nemotorizate, de reducere a numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi, implicit, de reducere a emisiilor de echivalent CO2 din transport, din acelaşi areal al oraşului/municipiului/Z.F.

Toate activităţile/măsurile/proiectele complementare, conform precizărilor din cererea de finanţare analizată, de care depinde atingerea rezultatelor acesteia, se vor realiza până la data de 31.12.2023.

 

 • Caracterul integrat al cererii de finanţare cu alte proiecte

În Cererea de finanţare analizată se va prezenta în mod obligatoriu caracterul/abordarea integrat(ă) a acesteia cu alte proiecte aferente O.S. 3.2, dacă solicitantul propune mai multe proiecte prin Obiectivul specific 3.2, aflate în implementare/în evaluare/ce urmează a fi depuse la finanţare/finalizate, cu accent, în funcție de tipul activităților proiectului, pe prezentarea abordării integrate a proiectelor ce vizează încurajarea transferului modal către sistemele de transport public de călători și/sau către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se poate prezenta caracterul integrat al cererii de finanţare analizate cu proiecte finanţate din O.S. 4.1 al POR 2014-2020 sau alte fonduri ESI.

În caz că solicitantul propune doar un proiect în cadrul O.S 3.2, se va prezenta abordarea integrată a Cererii de finanţare cu proiecte finalizate/în implementare/depuse sau propuse la finanţare din alte surse decât O.S. 3.2., inclusiv alte fonduri ESI, cu relevanţă pentru transportul public de călători şi/sau modurile nemotorizate. Se pot avea în vedere proiectele din scenariile „A face minimum” şi „A face ceva” din P.M.U.D.

 

Domeniile de intervenţie

 

Având în vedere domeniile de intervenţie aferente Obiectivului Specific 3.2 din POR 2014-2020[20], preluate din Anexa I a Regulamentului (UE) nr. 215/2014[21], activităţile sprijinite prin O.S. 3.2 sunt prezentate succint  mai jos în corespondență cu codurile aferente[22].

Codurile stabilite pentru Obiectivul specific 3.2 în cadrul POR 2014-2020 sunt menţionate şi în Anexa 3.2.1. – Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS, punctul 29. Buget – Câmp de intervenție.

 

Activităţile de mai jos sunt detaliate în secţiunea 4.3.1.1 din prezentul ghid.

 

Notă: În cadrul ghidului, investiţiile referitoare la transportul public urban vizează transportul public local sau zonal de călători (în cazul existenţei unei asociaţii de dezvoltare intercomunitare având ca scop serviciul de transport public de călători). Doar acolo unde se specifică în ghid şi fără a afecta regulile de ajutor de stat, sunt permise unele investiţii punctuale privind transportul judeţean de călători (staţiile de transport de călători utilizate în comun cu transportul public local/zonal).

 

 1. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători

Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de călători

 • Achiziționarea de material rulant (tramvaie) – Codul 043;
 • Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie) – Codul 043;
 • Achiziționarea de troleibuze – Codul 043;
 • Achiziționarea de autobuze – Codul 043;

Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători

 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport public electric – Codul 043;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnică aferentă – Codul 043;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz urban) – Codul 043;
 • Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”) – Codul 044;
 • Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru vehiculele de transport public de călători – Codul 043;
 • Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor separate pentru transportul public de călători, a construirii/modernizării/extinderii traseelor/pistelor pentru pietoni și biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a infrastructurii rutiere – Codurile 032/034 (partea carosabilă)/ 043 (benzi dedicate şi separate pentru transportul public urban)/ 090 (piste pentru bicicliclete și trasee pietonale) etc, după caz;
 1. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat
 • Achiziționarea și instalarea stațiilor de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice hibride – Codul 083;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete – Codul 090;
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”) – Codul 043 (pentru echipamente și mijloace de transport – biciclete);
 • Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale – Codul 090;
 • Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone – Codul 044;
 1. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI) – Codul 044;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători, în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport – Codurile 032/034, după caz;
 • Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști – Codul 083;
 • Construirea parcărilor de transfer la transportul public urban de tip „park and ride” – Codul 043;

Proiectele propuse la finanțare (activităţile/subactivităţile/măsurile componente ale acestora), ce cuprind activitățile/sub-activităţile eligibile enumerate mai sus, trebuie să fie justificate în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.)[23] și să se regăsească în scenariul optim selectat „A face ceva” al P.M.U.D. Astfel, o activitate eligibilă orizontală, asociată celor trei categorii de activități de mai sus, este reprezentată de elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) la nivel de arie de studiu stabilită conform prevederilor legale în vigoare (se va vedea și Anexa 3.2.6, în ceea ce privește cheltuielile eligibile aferente acestui document strategic).

 

Activităţi/proiecte care nu sunt sprijinite prin O.S. 3.2

Atenție!

Pentru clarificare, enumerăm o serie de subactivități/activități sau proiecte ne-eligibile în cadrul O.S. 3.2:

ü  Nu sunt eligibile subactivităţile[24]/activitățile/proiectele care urmăresc, în mod prioritar, fluidizarea traficului autoturismelor și reducerea congestiei acestora;

ü  Nu sunt eligibile subactivităţile/activităţile/proiectele care vor conduce, în mod prioritar, la încurajarea şi îmbunătăţirea condiţiilor pentru utilizarea transportului cu autoturismele (creşterea vitezei acestora, îmbunătăţirea timpilor de parcurs, lărgirea/crearea părţii carosabile utilizate în mod prioritar de autoturisme etc), întrucât, contrar obiectivului specific urmărit, acestea vor contribui la creșterea utilizării transportului privat şi a emisiilor de echivalent CO2.

ü  Nu sunt eligibile subactivităţile/activităţile care nu fac parte dintr-o abordare integrată privind îmbunătăţirea transportului public şi/sau a modurilor nemotorizate de transport, în vederea descurajării utilizării transportului privat cu autoturisme;

ü  Nu sunt eligibile proiectele care conduc la creșterea utilizării transportului privat în aria de studiu a proiectului şi/sau în afara acesteia;

ü  Nu sunt eligibile proiectele care cuprind doar activități de construire/modernizare/ reabilitare a părții carosabile a străzilor urbane. Această activitate trebuie să reprezinte doar o activitate complementară în cadrul proiectelor care urmăresc îmbunătățirea transportului public;

ü  Nu sunt eligibile subactivităţile/activităţile de construire/reabilitare/modernizare a pasajelor și podurilor, indiferent de destinaţia aceastora (pietonal/ biciclete/rutier/traseu dedicat pentru transportul public etc), dacă acestea nu fac parte dintr-un proiect/activitate de construire/reabilitare/modernizare a unui traseu pietonal/biciclete/transport public etc.

Se vor avea în vedere inclusiv condiționările cu privire la activităţile proiectelor din secţiunea 4.3.1.1 a prezentului ghid.

Astfel, după cum s-a menționat mai sus, se va avea în vedere faptul că proiectele care contribuie doar la îmbunătățirea vitezei de deplasare/fluidizarea traficului autoturismelor participante la traficul rutier (de ex. proiecte/activități ce vizează doar îmbunătățirea părții carosabile a străzilor în beneficiul transportului privat cu autoturisme), nu sunt sprijinite în Obiectivul specific 3.2 şi, prin urmare, nu sunt eligibile. Astfel, chiar dacă, aparent, investițiile din asemenea proiectele ar putea determina o uşoară reducere a emisiilor de CO2 în condiţiile menţinerii acelorași fluxuri de trafic, în fapt, pe termen scurt şi mediu, asemenea investiții vor genera un trafic rutier suplimentar, ca urmare a condiţiilor îmbunătăţite pentru deplasarea[25] motorizată. Astfel, investiţiile privind partea carosabilă a infrastructurii rutiere pot fi eligibile, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate stabilite în cuprinsul ghidului, dacă acestea urmăresc îmbunătăţirea transportului public de călători şi încurajarea transferului modal[26] către acesta.

 

În cadrul acestei priorități de investiţii nu sunt sprijinite în mod direct activitățile/măsurile care ar putea conduce la scăderea traficului rutier de tranzit de pe drumurile naţionale/județene cu trafic intens, ce traversează municipiile analizate. Aceste tipuri de investiţii (de ex. şoselele ocolitoare) pot fi finanțate doar prin Priorităţile de investiții ce derivă din Obiectivul Tematic 7 – “Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore”.

 

1.5. Indicatorii priorității de investiții/obiectivului specific

 

Indicatorii de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific (pentru FEDR și Fondul de Coeziune)

 • 1S9 – Pasageri transportați în transportul public urban în România (nr. pasageri)[27];
 • 1S10 – Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an)[28];

 

Indicatorii de realizare comuni și specifici programului[29]

 

 • CO15 – Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou[30] noi sau îmbunătățite (km cale simplă)[31];
 • 1S11 – Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat (nr. operațiuni);
 • 1S12 – Operațiuni (proiecte) implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat) (nr. operațiuni);

 

 

Operațiunile (proiectele) implementate destinate transportului public și nemotorizat se referă la proiectele care vizează activități din categoriile „A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban” și/sau „B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat”.

 

Operațiunile (proiectele) implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat) se referă la proiectele care vizează activități din categoria „C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană”.

 

Ȋn cazul unor proiecte integrate ce conțin activități din ambele tipuri de operațiuni (Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat și Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2), stabilirea încadrării proiectului într-unul din cei doi indicatori aferenți se va stabili pe baza unui calcul pro-rata. Astfel, încadrarea unui proiect cu activități din categorii diferite (A. și/sau B. și C.), dar integrate, într-unul din cei doi indicatori urmăriți se stabilește în funcție de depășirea pragului de 50% din valoarea eligibilă a proiectului în cauză, de către valoarea eligibilă cumulată a activităților aferente uneia din cele două tipuri de operațiuni menționate.

 

Dacă în perioada de implementare a proiectului, după derularea procedurilor de achiziţii publice, se va modifica încadrarea proiectului în indicatorii 1S11 și  1S12, se va proceda la actualizarea secţiunii corespunzătoare din cererea de finanţare, conform prevederilor contractului de finanțare.

 

Indicatorii de realizare comuni și specifici programului vor face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor propuse prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora poate conduce la recuperarea finanţării proporţional cu gradul de neîndeplinire, în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Indicatorii de realizare vor fi preluaţi în cererea de finanţare completată în MySMIS (Secțiunea Indicatori prestabiliți).

 

NOTĂ(*): Nu se accepta identificarea și cuantificarea în cadrul cererii de finanțare a altor indicatori în afara celor menționați în cadrul  secțiunii 1.5.

1.6. Rezultatele aşteptate

1.6.1. Rezultatele aşteptate generale

Pentru o monitorizare mai exactă a Cererilor de finanțare în cadrul POR, în toate proiectele se vor menționa rezultatele așteptate ca urmare a realizării acestora.

Unul din aceste rezultate aşteptate, ce va fi menţionat în mod obligatoriu în fiecare Cerere de finanțare, este:

 • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)[32];

Cuantificarea valorilor acestui rezultat se va realiza conform tabelului de mai jos:

Rezultat așteptat Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază)[33] Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării[34] proiectului Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare
Scenariul „fără proiect”    
Scenariul „cu proiect”

 

   
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)[35]      

 

De asemenea, se vor menţiona rezultatele așteptate cu referire la creșterea estimată a numărului de pasageri/bicicliști/pietoni[36], după caz, care utilizează sistemele de transport public și/sau infrastructura/sistemele pentru deplasări nemotorizate create/modernizate/reabilitate/extinse, astfel:

 • Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri); și/sau
 • Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse; și/sau
 • Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse;

Cuantificarea valorilor acestor rezultate așteptate se va realiza conform tabelului de mai jos:

 

Rezultat așteptat Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului/anul de bază Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării[37] proiectului Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare
Scenariul „fără proiect”    
Scenariul „cu proiect”

 

   
Creșterea anuală estimată      

 

Rezultatele așteptate generale vor fi completate în cererea de finanţare din MySMIS (Secțiunea 9. Rezultatele aşteptate).

Valorile preconizate trebuie să fie realiste, realizabile și măsurabile.

 

Observaţie: În cererea de finanţare, secțiunea Rezultatele aşteptate, se va specifica dacă rezultatele aşteptate generale menţionate corespund doar cererii de finanţare analizate sau acesteia şi a unui/unor proiecte cu activităţi complementare din aceeaşi arie de studiu, conform menţiunilor din secţiunea 1.4. (a se vedea şi secţiunea 5.4.1, pct. 8).

 

NOTĂ(*): Nu se acceptă identificarea și cuantificarea în cadrul cererii de finanțare a altor Rezultatele așteptate generale în afara celor menționate în cadrul  secțiunii 1.6.1.

 

1.6.2 Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului

 

Ȋn cadrul fiecărei cereri de finanțare se vor menţiona rezultatele aşteptate în corelare cu activităţile propuse prin proiect.

Rezultatele așteptate în funcţie de activităţile proiectului vor fi completate în cererea de finanţare din MySMIS (Secțiunea 9. Rezultatele aşteptate).

Valorile preconizate trebuie să fie realiste, realizabile și măsurabile.

 

Aceste posibile rezultate aşteptate în funcţie de activităţile proiectului sunt enumerate mai jos.

 

 1. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători

 

 • Tramvaie/troleibuze/autobuze achiziționate (nr./set), după caz;
 • Tramvaie existente modernizate (nr./set);
 • Lungimea liniilor de tramvai construite/modernizate/reabilitate/extinse (km), după caz;
 • Lungimea liniilor de troleibuz construite/modernizate/reabilitate/extinse (km), după caz;
 • Stații de reîncărcare electrică achiziționate/instalate/construite pentru autobuzele alimentate electric (nr.);
 • Depouri/autobaze pentru transportul public urban construite/modernizate/reabilitate/extinse (nr.), după caz;
 • Stații de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.), după caz;
 • Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse (nr.), după caz;
 • Lungimea benzilor separate pentru vehiculele de transport public construite/modernizate/reabilitate/extinse (km), după caz;
 • Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de călători construite/extinse/reabilitate/modernizate (km/kmp), după caz;

 

 1. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat
 • Stații/puncte de reîncărcare a automobilelor alimentate electric achiziționate și instalate (nr.);
 • Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km), după caz;
 • Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”/”bike rental”) create/modernizate/extinse (nr.), după caz;
 • Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp), după caz;
 • Sisteme instalate de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone (nr.);

 

 1. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană
 • Sisteme de managementul traficului, precum și alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse (nr.), după caz;
 • Lungimea/Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) utilizate prioritar de transportul public de călători în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport construite/reabilitate/modernizate (km/kmp), după caz;
 • Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr., km, nr./km);
 • Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri);

 

Cuantificarea valorilor acestor rezultate așteptate se va realiza conform tabelului de mai jos:

Rezultat așteptat Valoare la  începutul implementării proiectului Valoare estimată la  finalul implementării proiectului
 

 

 1.7 Rata cofinanţării acordate în cadrul apelurilor de proiecte

În cadrul celor trei apeluri de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

 

 1. Pentru regiunea București-Ilfov, rata de cofinanțare acordată prin  Fondul European de Dezvoltare Regională este de 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 18% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

 

 1. Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

 

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează.

 

 

2. INFORMAȚII APEL DE PROIECT

2.1. Tipul apelurilor

 

 

Prin prezentul Ghid specific se lansează apelurile de proiecte cu nr. POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI (pentru regiunile NE, SE, SM, SV, V, NV, C), POR/2017/3/3.2/1/BI (pentru regiunea BI) și POR/2017/3/3.2/1/ITI (pentru Zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării) din Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2. Aceste apeluri sunt necompetitive, cu depunerea la termen a Cererilor de finanțare, iar evaluarea acestora se va desfăşura conform principilui ”primul venit, primul servit”.

 

 

Proiectele pot fi depuse doar în perioada menționată în cadrul secțiunii 2.2 a prezentului document.

2.2 Perioada de depunere a proiectelor

 

Data lansării cererii de proiecte: 20 iulie 2017

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 20 septembrie 2017, ora 12.00.

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 21 iunie 2018, ora 12.00.

Cele trei apeluri au aceeași perioadă de depunere a proiectelor.

 

În cadrul acestor apeluri, o cerere de finanţare respinsă într-una din etapele procesului de evaluare, selecţie şi contractare, se poate redepune în cadrul aceluiaşi apel.

2.3. Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis, doar în intervalul  menționat la secțiunea 2.2 de mai sus.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii aplicației prin sistemul electronic MySMIS.

Cererile de finanțare depuse prin sistemul MySMIS, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat, după caz, sau a persoanei împuternicite de către acesta, dacă este cazul. În acest sens, se vor vedea clarificările din secţiunea 5.4.1 privind Ȋmputernicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea de finanțare (dacă este cazul), din prezentul ghid.

Declaraţiile reprezentantului legal al solicitantului şi certificarea aplicaţiei pot fi semnate astfel:

 

ü  Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului şi electronic de către persoana împuternicită.

Pentru certificarea aplicaţiei se va avea în vedere Modelul M – Certificarea aplicaţiei din Ghidul General.

sau

ü  Electronic de către reprezentantul legal al solicitantului;

 

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, declaraţiile reprezentanţilor legali ai partenerilor vor fi semnate olograf de către aceştia şi se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de către acesta, dacă este cazul.

Astfel, documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format pdf. sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

2.4. Valoarea minimă și maximă a unui proiect

 

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

Valoarea minimă eligibilă: 500.000 euro*;

Valoarea maximă eligibilă[38]:

 • 5 milioane euro pentru orașele/municipiile cu o populație mai mică sau egală cu 20.000[39] de locuitori;
 • 10 milioane euro pentru orașele/municipiile cu o populație de peste 20.000[40] de locuitori;

 

Pentru Municipiile București și Tulcea, valoarea maximă eligibilă:

 • 20 milioane euro;
 • Ca excepție pentru Municipiul București, valoarea maximă eligibilă pentru o Cerere de finanțare depusă în cadrul O.S. 3.2: 40 milioane euro;

 

În situația unei Cereri de finanțare depuse de către un parteneriat, valoarea maximă eligibilă a Cererii de Finanțare va fi determinată de orașul/municipiul eligibil în cadrul O.S. 3.2 cu cea mai mare populație, sub condiția că vor fi implementate activități din proiect inclusiv pe teritoriul acestuia.

 

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro din luna publicării ghidului specific, respectiv luna iulie 2017:  1 euro=4,5744 lei.

Acest curs va fi utilizat până la semnarea contractului de finanţare.

 

*Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a investiției.

2.5. Alocarea apelurilor de proiecte

 

Alocarea financiară totală pentru aceste trei apeluri de proiecte aferente Obiectivului specific 3.2 este de 495.576.365 Euro (FEDR+BS). Alocarea financiară dedicată apelului POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI este de 317.698.530 Euro (FEDR+BS), pentru apelul POR/2017/3/3.2/1/BI – alocarea financiară este de 136.647.706 Euro (FEDR+BS), iar pentru apelul POR/2017/3/3.2/1/ITI, alocarea financiară este de 41.230.129 Euro (FEDR+BS).

Această alocare (FEDR+BS) este detaliată pe regiuni de dezvoltare/Zona ITI DD, astfel:

Regiunea de dezvoltare/Zona ITI DD NE SE SM SV V NV C BI ITI DD
Alocarea în cadrul apelurilor de proiecte (FEDR+BS) (Euro – 100%)[41] 55.629.013 47.210.001 50.005.749 38.028.514 37.393.117 45.526.199 43.905.937 136.647.706 41.230.129
Alocarea în cadrul apelurilor de proiecte (FEDR+BS) (Lei – 100%)

 

254.469.355 215.957.431 228.746.296 173.957.634 171.051.074 208.255.046 200.843.317 625.081.267 188.603.104

Pentru transformarea din euro în lei a alocării în aplicația MySMIS este utilizat cursul inforeuro din luna publicării ghidului specific, respectiv luna iulie 2017:  1 euro=4,5744 lei.

 

În funcţie de evoluţia generală a Axei prioritare 3, Obiectivul specific 3.2, AM POR va stabili modalitatea  de aplicare a prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu regulile de evaluare, selecție și contractare stabilite prin ghid.

 

2.6. Solicitanții de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte

 

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelurilor aferente Obiectivului specific 3.2 pot fi:

 

 • Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepția celor 39 municipii reședință de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”;
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2;
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2 cu UAT comune din zona funcţională a acestor oraşe/municipii și care îndeplinesc condiția cu privire la vecinătatea teritorială față de aceste orașe/municipii eligibile și/sau cu Sectoarele Municipiului București (pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/BI) și/sau cu Unitatea administrativ-teritorială județul (în care orașele/municipiile/comunele partenere sunt situate) și/sau cu instituții publice din subordinea UAT orașe/municipii/parteneri eligibili care au în administrare infrastructura rutieră, ce face obiectul proiectului.

 

În funcţie de activităţile eligibile realizate, pentru sistemele de transport public cu tramvaiul, doar UAT Municipiul Bucureşti şi parteneriatele formate cu UAT Municipiul Bucureşti sunt solicitanţi eligibili, iar pentru sistemele de transport public cu troleibuzul, doar UAT municipii şi parteneriatele formate cu UAT municipii sunt solicitanţi eligibili.

 

 

Ȋn situația în care UAT județul este membră a unei ADI având ca scop serviciul de transport public zonal de călători, se vor avea în vedere prevederile art. 10, alin. 6 lit. b din Legea nr. 51/2006 actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la proprietarul bunurilor aferente investiţiilor comune în sistemele de transport public realizate în UAT-urile membre ale ADI.

 

 

 

Încheierea parteneriatelor este justificată prin realizarea în comun a unor investiţii ce sunt/vor fi deţinute şi/sau utilizate de toţi partenerii implicaţi.

 

 

Nu există limitări cu privire la numărul partenerilor, iar liderii de parteneriat pot fi reprezentaţi de UAT oraş/municipiu/judeţ, după caz.

 

Pe teritoriul UAT comune din zona funcţională, partenere în proiect şi incluse în zona de studiu a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aferent oraşului/municipiului eligibil, dar şi pe teritoriul satelor aparţinătoare ale oraşului/municipiului, se vor putea realiza investiţii comune cu oraşul/municipiul, ce vizează doar următoarele activităţi eligibile: construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete/pentru pietoni, construirea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete, construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport public electric (tramvai, troleibuz), construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea benzilor exclusive pentru transportul public, achiziţia/modernizare de tramvaie, achiziţia de troleibuze/autobuze şi înfiinţarea de trasee de transport public, în condiţiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 (a se vedea şi secţiunea 3.2. Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat), precum şi alte tipuri de investiţii complementare privind transportul public/moduri nemotorizate (ce sunt detaliate în secţiunea 4.3.1.1 din prezentul ghid: staţii de transport public, depouri/autobaze, amplasarea de parcări de transfer de tip „park and ride” etc).

Se va avea în vedere faptul că în cazul proiectelor depuse de parteneriate dintre unități administrativ-teritoriale, pentru realizarea investițiilor comune în sistemele de transport public de călători, descrise mai sus, vor trebui respectate inclusiv condițiile art. 5, alin. (2), lit. b din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, respectiv va trebui probată existența unei Asociaţii de dezvoltare intercomunitară (ADI) având ca scop serviciul de transport public zonal de călători, în etapa de pre-contractare. Ȋn mod evident, această Asociaţie de dezvoltare intercomunitară (ADI) va include UAT-urile din parteneriatul constituit în vederea depunerii și implementării acestor cereri de finanțare, care, vor mandata ADI pentru încheierea contractului de servicii publice de transport public de călători.

 

În situaţia în care liderul de parteneriat/un partener al solicitantului de finanţare pentru proiecte de investiţii comune în sistemele de transport public şi totodată membru al unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal de călători se retrage din asociaţie sunt aplicabile prevederile art. 10, alin. 11, cap. II din Legea nr. 51/2006 republicată *), cu modificările şi completările ulterioare [42], precum şi ale contractului de finanţare.

 

De asemenea, în situaţia în care sunt executate lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor, aflate în administrarea A.N.A.R./administraţiilor bazinale de apă, se pot încheia Acorduri-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administrația bazinală de apă şi UAT oraşul/municipiul/judeţul/comuna (Modelul O), fără ca administraţia bazinală de apă să reprezinte un partener în sensul OUG nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ci un colaborator care asigură buna implementare a proiectului (a se vedea Obligațiile Administraţiei Bazinale din Modelul O).

 

 

 

2.7. Specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelurilor de proiecte

 

Solicitanții care se încadrează în condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute în prezentul ghid pot depune mai multe cereri de finanţare integrate în cadrul O.S 3.2. Pentru prima Cerere de Finanțare depusă de un solicitant se va parcurge etapa de verificare a conformității administrative și a admisibilității Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.), utilizându-se Anexa 3.2.2.a la prezentul ghid. Pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, dacă P.M.U.D. a fost declarat conform şi admisibil în apelul nr. POR/2017/3/3.2/1/SUERD, nu mai este necesară verificarea P.M.U.D în apelul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI.

Ȋn ceea ce privește P.M.U.D., potrivit Normelor metodologice[43], aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016, acesta este documentul de planificare strategică şi de modelare a mobilităţii şi a nevoilor de transport ale persoanelor şi mărfurilor, complementar Strategiei de dezvoltare teritorială şi a Planului urbanistic general (P.U.G.).

În elaborarea acestor planuri de mobilitate se va ţine seama, în principal, de conţinutul art. 15-16 din Normele metodologice amintite anterior, cum ar fi: determinarea ariei de studiu şi aprobarea P.M.U.D. (art. 15, alin. (4) şi (7)), necesitatea corelării P.M.U.D. cu P.U.G. (art. 15, alin. (4) şi (8)), colectarea datelor privind caracteristicile actuale ale mobilităţii pentru persoane şi marfă, inclusiv prin efectuarea interviurilor privind mobilitatea populaţiei (eşantion de minimum 1% din numărul total al populaţiei zonei de studiu), realizarea recensămintelor de circulaţie în intersecţiile principale şi la intrările în localitate, realizarea anchetelor privind originea/destinaţia deplasărilor în trafic la intrările în localitate şi în interiorul localităţilor, la nivel de unitate teritorială de referinţă (UTR) (art. 15, alin. (9)), procesul participativ şi consultativ (art. 15, alin. (12)), obiectivele P.M.U.D. (art. 15, alin. (13)), ariile de intervenţie ale P.M.U.D. (art. 15, alin. (14)), Conţinutul-cadru al P.M.U.D (art. 16).

Ȋn ceea ce privește conţinutul-cadru, se poate avea în vedere Anexa 3.2.7 – Structura detaliată orientativă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

După cum reiese și din art. 15 alin. (13) din Normele metodologice, P.M.U.D. urmărește atingerea a 5 obiective principale (transformate în cuprinsul P.M.U.D. în criterii de analiză a impactului actual și viitor al mobilității), inclusiv reducerea impactului negativ asupra mediului, respectiv:

 • Îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri („eficienţă economică”);
 • Reducerea necesităţilor de transport motorizat, a poluării aerului și a poluarii fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie („impactul asupra mediului”);
 • Asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localităţii („accesibilitate”);
 • Îmbunătățirea siguranței și securității in circulație („siguranţă”);
 • Îmbunătățirea atractivității și calității mediului urban („calitatea vieţii”).

Proiectele individuale sau activitățile/măsurile componente ale proiectelor individuale propuse la finanțare prin Obiectivul specific 3.2 al POR 2014-2020 trebuie să fie justificate în cadrul P.M.U.D. aferent oraşului/municipiului/zonei de studiu (de ex. să se identifice în cadrul P.M.U.D. problemele cărora li se adresează proiectul/activitățile și măsurile componente ale acestuia, abordarea integrată a proiectului cu alte proiecte din cadrul scenariului optim selectat din P.M.U.D, prioritățile stabilite în P.M.U.D. cărora le răspunde proiectul, impactul preliminar al proiectului etc.) și să se regăsească în cadrul scenariului optim selectat “A face ceva” al P.M.U.D.

Prioritizarea proiectelor la finanțare de către solicitant prin Prioritatea de Investiții 4e, O.S. 3.2 a POR 2014-2020, ar trebui să fie analizată și justificată încă din cadrul P.M.U.D., ținând seama de gradul în care proiectele contribuie la atingerea tuturor celor 5 obiective ale P.M.U.D, cu accent pe atingerea obiectivului privind protecția mediului înconjurător.

Pentru a fi prioritizate la finanţare de către solicitant, investițiile propuse prin proiect ar trebui să vizeze arealele din oraşe/municipii cu niveluri de emisii de echivalent CO2 ridicate, generate de transportul rutier de la nivel urban (areale cu niveluri ridicate ale mediilor zilnice anuale ale traficului, congestii, întârzieri în trafic etc.) și să determine, în principal, îmbunătățirea transportului public de călători, dar şi a modurilor nemotorizate de transport, reducerea traficului rutier şi a emisiilor de gaze cu efect de seră din aceste areale, prin descurajarea utilizării autoturismelor personale.

Referitor la sistemele de transport public, prin Prioritatea de investiţii 4e sunt sprijinite în principal sistemele de transport public de călători cu tramvaiul (infrastructură şi material rulant).

O condiţie de eligibilitate este ca prin realizarea investițiilor prin Prioritatea de investiţii 4e, ce vizează sistemele de transport public de călători şi modurile nemotorizate de transport, să se reducă traficul rutier motorizat de la nivelul ariei de studiu a proiectului, fără a determina transferarea problemelor de trafic în afara acesteia. În acest sens, se va avea în vedere criteriul de eligibilitate de la secţiunea 4.3.1.8 din prezentul ghid. Astfel, se va avea în vedere ca participanților la traficul rutier inițial cu automobilul privat să li se creeze condițiile adecvate pentru a se orienta către transportul public urban de călători și/sau către modurile nemotorizate de transport (mersul cu bicicleta și pe jos), devenite mai atractive/eficiente prin măsurile/activitățile implementate prin proiect/proiecte complementare.

Ţinând seama de obiectivul specific urmărit, în proiectele depuse de solicitanți, în cadrul priorităţii de investiţii 4e, Obiectivul Specific 3.2, va trebui să se demonstreze şi să se cuantifice contribuţia investiţiilor propuse la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, respectiv reducerea emisiilor de echivalent CO2, provenite din reducerea transportul rutier din arealul de influenţă al proiectului, fără a determina, după cum s-a menţionat, transferarea acestuia în alte areale ale oraşului/municipiului. Se va avea în vedere criteriul de eligibilitate de la secţiunea 4.3.1.9 din prezentul ghid.

Pe lângă măsurile privind infrastructura, emisiile de echivalent CO2 pot fi ameliorate şi printr-o serie de măsuri operaţionale și organizaţionale, identificate începând din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă, măsuri care vor fi solicitate în mod obligatoriu (a se vedera criteriu de eligibilitate 4.1.3.13) sau încurajate şi punctate inclusiv în cadrul grilelor de evaluare tehnică și financiară ale proiectelor individuale.

Pentru anumite investiții asupra componentelor sistemelor de transport public urban de călători puse la dispoziția operatorului de transport public [44](a se vedea secţiunea 3.2.1 din prezentul ghid specific), este necesar ca între autoritatea locală competentă (UAT oraș/municipiu/asociaţie de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal de călători) şi operatorul de transport să se încheie şi să se prezinte un contract de servicii publice/hotărâre privind darea în administrarea a prestării serviciului, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 şi ale Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, în cazul proiectelor depuse de parteneriate dintre unități administrativ-teritoriale pentru realizarea investițiilor comune în sisteme de transport public de călători, vor trebui respectate condițiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, art. 5, alin. (2), lit. b, respectiv va trebui probată existența unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal de călători, în care UAT partenere sunt membre, în etapa pre-contractuală,. Acestei ADI, UAT partenere trebuie să-i mandateze încheierea contractului de servicii publice cu operatorul de transport public de călători, conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. În acest sens, se va avea în vedere criteriul de eligibilitate de la secţiunea 4.3.1.11 din prezentul ghid.

Pe teritoriul UAT comune din zona funcţională, partenere în proiect şi incluse în zona de studiu a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aferent oraşului/municipiului eligibil, dar şi pe teritoriul satelor aparţinătoare ale oraşului/municipiului, se vor putea realiza investiţii comune, ce vizează doar anumite activităţi eligibile, conform secţiunii 2.6 din prezentul ghid. De asemenea, se va avea în vedere criteriul de eligibilitate de la secţiunea 4.3.1.10 din prezentul ghid, privind teritoriul eligibil.

 

3. PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI NETE ŞI APLICAREA REGULILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT

3.1 Proiecte generatoare de venituri nete

 

Proiectele finanţate în cadrul acestei priorităţi de investiţii pot fi proiecte generatoare de venituri nete dacă se încadrează în prevederile art. 61 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

 

Metoda de calculare a venitului net actualizat al operațiunilor generatoare de venituri nete se va realiza în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei[45]. Perioada de referință aplicabilă sectorului de transport urban, în care se va calcula venitul net actualizat al proiectului este, conform Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei, de 25-30 de ani. Această perioada de referință include perioada de implementare a proiectului.

 

Dacă este cazul, solicitantul va declara faptul că proiectul propus nu este considerat la momentul depunerii Cererii de finanţare/contractării ca fiind un proiect generator de venituri nete, conform prevederilor art. 61 din Regulamentul 1303/2013 (A se vedea prevederea din declaraţia de eligibilitate). În caz contrar, solicitantul va completa şi anexa Modelul D – Metodă de calculare pentru proiectele generatoare de venit (metoda „funding gap”). Ȋn situaţia unui proiect generator de venituri, diferența dintre totalul costurilor eligibile actualizate și necesarul de finanțare („funding-gap”) va fi suportată de către solicitantul de finanțare. Ȋn conformitate cu prevederile art. 61, alin. (7)-(8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, această metodă nu se aplică proiectelor al căror cost total eligibil nu depășește echivalentul a 1.000.000 euro[46].

 

În cazul proiectelor care generează venituri nete în cursul implementării şi care au o valoare totală eligibilă, înainte de estimarea sau identificarea veniturilor nete generate de proiect, sub 1.000.000 euro, se vor reduce veniturile nete care nu sunt luate în calcul în momentul încheierii contractului de finanţare din valoarea finanțării nerambursabile acordate, în conformitate cu art. 65 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dar şi cu art. 7 alin. (3) din Anexa I – Condiții specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile POR 2014-2020 din formatul de contract de finanţare[47].

 

Dacă veniturile generate de un proiect cu o valoare ce depășește echivalentul a 1.000.000 euro nu au putut fi estimate în mod obiectiv și/sau nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii de finanţare şi/sau au fost declarate ulterior de către Beneficiar sau constatate de către una dintre instituţiile abilitate conform legii, se vor aplica prevederile art. 61 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, precum şi din  Anexa I – Condiții specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile POR 2014-2020 din formatul de contract de finanţare.

3.2 Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat

 

3.2.1 Investiții privind transportul public local/zonal de călători

 

În cazul orașelor/municipiilor ale căror sisteme de transport public sunt puse la dispoziția operatorilor/ transportatorilor autorizaţi (de către orașe/municipii sau prin mandatarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal), se va prezenta ca anexă obligatorie, la depunerea cererii de finanţare (a se vedea secţiunea 5.4.1, punctele 17.1 şi 17.2A) sau în etapa de implementare (a se vedea secţiunea 5.4.1, punctul 17.3 şi 17.2B, precum şi secţiunea 6.7), un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local/zonal de călători/ hotărâre de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public, conform cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007[48] și, după caz, ale Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării prin O.S. 3.2 a următoarelor tipuri de investiţii/activităţi:

 • Achiziționarea de material rulant (tramvaie);
 • Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie);
 • Achiziționarea de troleibuze;
 • Achiziționarea de autobuze;
 • Crearea/extinderea traseelor de transport public electric (tramvai, troleibuz, staţiilor de încărcare pentru autobuzele alimentate electric);
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnică aferentă;
 • Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”);

 

Atenţie! Pentru activităţile enumerate mai sus privind sistemele de transport public local, care intră sub incidenţa ajutorului de stat, demararea lucrărilor[49] se va realiza după depunerea cererilor de finanţare în My SMIS. „Demararea lucrărilor” înseamnă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente/mijloace de transport sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.

 

Atenţie! Se recomandă ca în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/hotărârii de dare în administrare să fie prevăzute investiţiile propuse de solicitant (în principal UAT) cu privire la sistemele de transport public local de călători, finanţate prin O.S. 3.2 (mai ales cele prevăzute în secţiunea 3.2.1 din ghid), inclusiv sub forma unor condiţii suspensive.

 

Asigurarea conformității contractelor de servicii publice de transport local/zonal de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007[50] se va realiza în următoarele etape, astfel:

 • La momentul depunerii Cererii de finanţare – condițiile obligatorii de îndeplinit din această etapă se regăsesc menționate în secţiunea 5.4.1 din acest ghid.
 • Ȋn etapa de implementare a contractului de finanţare – condițiile obligatorii de îndeplinit se regăsesc menționate în secţiunea 6.7. din acest ghid şi în Anexa 3.2.5 – Clauze contractuale specifice Obiectivului specific 3.2.
 • În etapa de durabilitate a contractului de finanţare – condițiile obligatorii pentru această etapă se regăsesc menționate în Anexa 3.2.5 – Clauze contractuale specifice Obiectivului specific 3.2

 

3.2.2 Alte investiții, decât cele privind transportul public urban de călători

 

Pentru alte investiții, decât cele privind sistemele de transport public local/zonal de călători, ce vor fi operate de către terțe părți după finalizare (alții decât solicitantul), transmiterea către aceştia a dreptului de exploatare a infrastructurii/bunurilor create/modernizate/reabilitate/extinse prin proiect pe perioada de durabilitate a contractului de finanţare, pentru îndeplinirea activităților corespunzătoare obiectivelor proiectelor, se face prin procedură competitivă, transparentă și nediscriminatorie, în condiţiile legii, precum şi ale prevederilor art. 107 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Se vor avea în vedere clauzele din Anexa 3.2.5 – Clauze contractuale specifice Obiectivului specific 3.2.

 

În această situaţie se pot încadra următoarele activităţi:

 

 • Achiziționarea și instalarea stațiilor de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice hibride;
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete;
 • Construirea parcărilor de transfer de tip „park and ride” etc;

Pe perioada de implementare (dacă este cazul) şi durabilitate a contractului de finanţare, în situaţia în care aceste investiții de mai sus vor fi operate de către solicitant sau de serviciile/instituţiile de interes public local aflate în subordinea acestuia, veniturile colectate pe seama utilizării investiţiei (de ex. prin bilete/tarife, publicitate etc.) nu vor depăşi 50% din cheltuielile de exploatare ale investiţiei ce face obiectul proiectului, pentru a nu fi încălcate regulile privind ajutorul de stat. De asemenea, este responsabilitatea solicitantului ca la nivelul acestuia să existe un mecanism de control şi verificare a tuturor costurilor şi veniturilor, în scopul stimulării eficienţei şi evitării creşterii artificiale a costurilor.

 

 

4. CRITERII DE ELIGIBILITATE ṢI SELECŢIE

 

4.1 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor proiectelor (dacă este cazul)

 

Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilității solicitantului și a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare și incluse în Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilității, prevăzută în Anexa 3.2.2 la prezentul ghid sau pe baza criteriilor verificate în etapa pre-contractuală (a se vedea secţiunea 5.4.2) şi implementare (secţiunea 6.7), după caz.

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant, după caz,  începând cu data depunerii cererii de finanţare, în etapa de pre-contractare, precum și pe perioada de implementare şi de durabilitate a contractelor de finanțare, în condiţiile stipulate de acestea.

Pentru aplicarea și obținerea finanțării în cadrul Priorității de Investiții 4e, O.S. 3.2. al POR 2014-2020, solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid şi anexele la acesta.

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni.

Toate criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul ghid se verifică doar pentru activităţile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităţilor ne-eligibile se află în răspunderea solicitantului, acesta urmând a se asigura de respectarea legislaţiei în vigoare pentru realizarea lor.

 1. Forma de constituire a solicitantului

 

Criteriul se interpretează în corelare cu secțiunea 2.6 din prezentul ghid (interpretare sistematică).

 

Solicitanţii de finanţare pot fi:

 

 1. Unităţi administrativ-teritoriale orașe/municipii, cu excepțiile menționate în cadrul secțiunii 2.6, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Atenție!

Solicitantul UAT oraş/municipiu îşi va păstra statutul de oraş (minimum) pe toată perioada de durabilitate a investiţiei, în caz contrar, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea nerambursabilă acordată prin acest Obiectiv specific.

 

 1. Forme asociative – parteneriate, după cum s-a prezentat în secțiunea 2.6 din prezentul ghid, respectiv:
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2;
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2 cu UAT comune din zona funcţională a acestor oraşe/municipii și care îndeplinesc condiția cu privire la vecinătatea teritorială față de aceste orașe/municipii eligibile și/sau cu Sectoarele Municipiului București (pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/BI) și/sau cu Unitatea administrativ-teritorială județul (în care orașele/municipiile/comunele partenere sunt situate) și/sau cu instituții publice din subordinea UAT orașe/municipii/parteneri eligibili care au în administrare infrastructura rutieră, ce face obiectul proiectului.

 

Se va corela cu secțiunea 2.6 din prezentul ghid.

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică şi partenerului, după cum este indicat în cadrul acestui capitol.

În scopul constituirii parteneriatelor se încheie un Acord de parteneriat, în scopul implementării proiectului – conform Modelului C – Acordul de parteneriat.

 

De asemenea, în situaţia în care sunt executate lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor, aflate în administrarea A.N.A.R./administraţiilor bazinale de apă, se pot încheia Acorduri-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administrația bazinală de apă şi UAT oraşul/municipiul/judeţul/comuna (Modelul O), fără ca administraţia bazinală de apă să reprezinte un partener în sensul OUG nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ci un colaborator care asigură buna implementare a proiectului (a se vedea Obligațiile Administraţiei Bazinale din Modelul O).

 

 

 1. Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentate în Declarația de eligibilitate

 

Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentate în Declaraţia de eligibilitate (model A din cadrul ghidului specific).

 1. Drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, la depunerea cererii de finanțare, în etapa de precontractare sau implementare, după caz, precum şi pe o perioadă de minimum 5 ani de la data plăţii finale (aşa cum reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la data emiterii Autorizaţiei de construire

 

În vederea respectării prevederilor art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție, solicitantul de finanțare trebuie să demonstreze și să prezinte documente care atestă drepturile de mai jos asupra imobilelor, în condițiile și termenele maxime (a se vedea secțiunea 5.4.1 – punctul 11, secțiunea 5.4.2 – punctul 6, secțiunea 6.7 – punctul 3), în caz contrar proiectul fiind respins. Solicitantul la finanțare poate să demonstreze următoarele drepturi:

 1. Dreptul de proprietate publică/privată;
 2. Dreptul de administrare[51];
 3. Dreptul de superficie;

Din documentele privind drepturile reale asupra imobilului trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menţinut pe toată perioada implementare și durabilitate a investiţiei.

Solicitantul trebuie să deţină/să fi deţinut dreptul de execuţie a lucrărilor de construire asupra imobilelor ce fac obiectul proiectului, conform legislaţiei în vigoare, la data emiterii Autorizaţiei de construire.

Prin imobil, în sensul Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege terenul, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, care se identifică printr-un număr cadastral unic.

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare sau în perioada de durabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de construire/exploatare ale infrastructurii imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.

Nu se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de administrare/superficie menționat în cadrul acestei secțiuni.

Imobilele (în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate), ce fac obiectul proiectului care implică execuţia de lucrări de construcţii, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii începând de la momentul depunerii cererii de finanţare:

 • să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea şi exploatarea operaţiunii;
 • să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;
 • să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Cu referire la condiţiile de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare, acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul, etc).

Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca etc.) sunt considerate în accepțiunea AMPOR incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul POR 2014-2020.

În accepțiunea AMPOR nu este considerată sarcină dreptul de administrare/ dreptul de folosință cu titlu gratuit înscris în cartea funciară în favoarea unei structuri (serviciu, instituţie etc) aflate în subordinea solicitantului şi care nu afectează condiţiile de implementare şi exploatare ale proiectului.

Nu este considerată sarcină punerea la dispoziţia operatorului de transport public local de călători a sistemelor de transport public ce fac obiectul proiectului.

Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității.

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020, pentru investiţii în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate:

ü  Să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);

ü  Să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator/superficiar al infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;

ü  Să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiţiei.

Aceste elemente constituie clauze în contractul de finanțare.

În situaţia în care sunt executate lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor, aflate în administrarea A.N.A.R./administraţiilor bazinale de apă, se va anexa, în etapa precontractuală un acord-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administraţiile bazinale de apă şi UAT Oraşul/Municipiul/Judeţul/comuna ce reprezintă solicitantul de finanţare.

 

 1. Drepturi asupra mijloacelor de transport public şi asupra altor bunuri mobile[52], după caz, ce fac obiectul proiectului la momentul depunerii cererii de finanţare/în etapa precontractuală/de implementare, după caz, precum şi pe o perioadă de minimum 5 ani de la data plăţii finale (aşa cum reiese din documentele depuse)

În vederea respectării prevederilor art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze în condițiile și termenele maxime menționate în secțiunea 5.4.1 – punctul 11, secțiunea 5.4.2 – punctul 6, secțiunea 6.7- punctul 3, următoarele:

 1. a) Dreptul de proprietate publică/privată asupra mijloacelor de transport public şi asupra altor bunuri mobile, după caz, ce fac obiectul proiectului;

Pentru activitatea de modernizare a materialului rulant (tramvaielor) şi pentru modernizarea/extinderea unor sisteme de transport inteligente (STI)-e-ticketing, managementul traficului etc. este obligatoriu ca solicitantul să deţină dreptul de proprietate publică/privată asupra tramvaielor sau bunurilor ce alcătuiesc sistemele existente, ce urmează a fi modernizate/extinse. În perioada de operare, pentru  materialul rulant modernizat se vor avea în vedere prevederile legislaţiei în vigoare[53] privind proprietatea.

Pentru alte tipuri de activități ce implică instalarea de echipamente în mijloacele de transport public (de ex. privind sistemele de e-ticketing, managementul traficului), solicitantul va dovedi fie că deține dreptul de proprietate publică/privată asupra mijloacelor de transport în care se instalează STI (și i se aplică condițiile de la aceast criteriu), fie că deține dreptul de folosinţă ca drept real/de creanţă din partea operatorului de transport public pentru instalarea echipamentelor în mijloacele sale de transport (și i se aplică condițiile de la criteriul 5 din această secțiune, de mai jos).

Atenție! Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare sau în perioada de durabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de realizare a activităților ce fac obiectul proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.

Materialul rulant (tramvaie ce urmează a fi modernizate) şi sistemele de transport inteligente existente ce fac obiectul proiectului, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la momentul depunerii cererii de finanţare:

 • să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea şi exploatarea operaţiunii;
 • să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;
 • să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

 

Garanțiile reale asupra materialului rulant şi STI, după caz (ex. ipoteca etc.) sunt considerate în accepțiunea AMPOR incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul POR 2014-2020.

Nu este considerată sarcină punerea la dispoziţia operatorului de transport public local de călători a sistemelor de transport public ce fac obiectul proiectului.

Fiecare caz în parte va fi analizat la nivelul OI în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității.

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020, trebuie ca pe perioada de durabilitate:

ü  Să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);

ü  Să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar al materialului rulant modernizat, al mijloacelor de transport (dacă este cazul), al bunurilor aferente sistemelor de transport inteligente existente, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare şi;

ü  Să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiţiei.

 

Aceste elemente constituie clauze în contractul de finanțare.

 

 1. Drepturi asupra imobilelor şi asupra mijloacelor de transport public în cazul proiectelor ce vizează activitățile de creare/extindere/modernizare a sistemelor de e-ticketing, managementul traficului şi alte sisteme de transport inteligente, precum şi pentru subactivitatea de creare/modernizare/extinderea a iluminatului public[54] la depunerea cererii de finanțare, pe perioada de implementare, precum şi pe o perioadă de minimum 5 ani de la data plăţii finale (aşa cum reiese din documentele depuse)

Pentru activitatea de creare/extindere/modernizare a sistemelor de e-ticketing, managementul traficului şi alte sisteme de transport inteligente, precum şi pentru subactivitatea de creare/modernizare/extindere a iluminatului public, în cazul în care solicitantul nu dovește dreptul de proprietate publică/privată/administrare/superficie asupra obiectivelor de investiție, în conformitate cu cele prevăzute la criteriile 3 şi 4, poate să demonstreze, la data depunerii cererii de finanțare, faptul că deține un drept de folosință, ca drept real sau de creanță, transmis prin orice tip de operațiune juridică. Acesta trebuie să acopere perioada de evaluare, selecție, contractare, implementare și durabilitate a investiției. În acest sens, solicitantul poate să demonstreze:

 • Dreptul de folosinţă asupra mijloacelor de transport public deţinute de către operatorul de transport public, pentru instalarea echipamentelor aferente sistemelor de e-ticketing/managementul traficului/alte sisteme de transport inteligente, pe o perioadă ce acoperă inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare;
 • Dreptul de folosinţă asupra unor imobile aflate în proprietatea operatorului de transport public/altor instituţii publice, ce vor funcţiona ca dispecerate aferente acestor sisteme, pentru instalarea echipamentelor aferente sistemelor de e-ticketing/managementul traficului/alte sisteme de transport inteligente, pe o perioadă ce acoperă inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare. În acest caz, asupra clădirii dispeceratelor pentru care solicitantul are asigurat doar dreptul de folosinţă nu se vor executa prin proiect lucrări de construire pentru care este necesară autorizația de construire;
 • Dreptul de folosinţă asupra unor imobile pentru instalarea componentelor sub-sistemelor CCTV, respectiv a camerelor de supraveghere a traficului, ce fac parte din sistemul de management al traficului sau a camerelor de supraveghere a parcărilor pentru biciclete, „park and ride” etc, după caz, pe o perioadă ce acoperă inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare;
 • Dreptul de folosinţă a unor imobile (de ex. stâlpi), pentru instalarea punctuală a sistemului de iluminat pentru zone pietonale, semi-pietonale şi piste/trasee pentru biciclete, pe o perioadă ce acoperă inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare. În acest caz, asupra imobilelor respective nu se vor executa lucrări de construire pentru care este necesară autorizația de construire.
 • Pentru reţeaua sistemului de iluminat public, se acceptă dovedirea dreptului de trecere[55], conform prevederilor legii 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru toate situațiile de mai sus, în care solicitantul demonstrează doar un drept de folosinţă asupra obiectivelor de investiție, acesta trebuie să demonstreze acordul propietarului pentru realizarea activităților proiectului și menținerea investiției pentru o perioadă care să acopere durabilitatea proiectului.

În situaţia în care pe parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare, dar şi în perioada de implementare, sunt sesizate anumite probleme marginale privind dovedirea drepturilor reale asupra imobilelor sau privind condiţiile de  realizare a investiţiilor proiectului, conform ghidului specific pentru proiectele prin care se realizează lucrări de construire, se va solicita un Memoriu tehnic din partea proiectantului care să stabilească dacă proiectul poate fi considerat funcţional fără acele investiţii/obiecte asupra cărora s-au constatat unele probleme marginale. În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul nu este funcţional fără acele lucrări, proiectul poate fi respins.

În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul este funcţional fără acele lucrări, solicitantul se angajează să scoată acele lucrări în afara proiectului, prin reproiectare, dacă este cazul şi să elimine cheltuielile corespunzătoare din bugetul proiectului sau să le considere neeligibile, după caz. Noua documentaţie tehnico-economică reproiectată şi bugetul proiectului pot face subiectul evaluării tehnico-economice sau a unei evaluări tehnico-economice simplificate, conform celor stabilite printr-o Instrucţiune AMPOR.

 

 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanțare sau în perioada de durabilitate a acestuia sunt afectate condițiile de realizare a activităților ce fac obiectul proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.

 

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020, trebuie ca pe perioada de durabilitate:

ü  Să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);

ü  Să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar al bunurilor /echipamentelor achiziționate, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;

ü  Să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiţiei.

 

Aceste elemente constituie clauze în contractul de finanțare.

4.2 Criterii de evaluare tehnică și financiară

Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în baza Grilei de evaluare tehnică şi financiară, prezentată în cadrul Anexei 3.2.3 – Grila de evaluare tehnică şi financiară la prezentul ghid, care va cuprinde următoarele criterii de evaluare tehnică și financiară:

 1. Contribuția proiectului la realizarea Obiectivului specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din POR 2014-2020

Sub-criteriile sunt detaliate în Anexa 3.2.3 – Grila de evaluare tehnică şi financiară.

 1. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea

Sub-criteriile sunt detaliate în Anexa 3.2.3 – Grila de evaluare tehnică şi financiară.

 1. Complementaritatea cu alte investiții realizate din axele prioritare ale POR, precum şi din alte surse de finanțare

Sub-criteriile sunt detaliate în Anexa 3.2.3 – Grila de evaluare tehnică şi financiară.

 1. Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului

Sub-criteriile sunt detaliate în Anexa 3.2.3 – Grila de evaluare tehnică şi financiară.

 

Fundamentarea rezonabilității costurilor

Dacă este posibil, se va verifica încadrarea în standardele de cost, respectiv dacă preţurile unitare de referinţă ale lucrărilor de intervenţie/activităţilor prevăzute prin proiect se încadreaza în standardele de cost aplicabile, conform legislaţiei în vigoare.

Pentru echipamentele/dotările/mijloacele de transport și/sau lucrările/serviciile pentru care nu există standarde de cost se vor prezenta documente justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de preț pentru echipamente/dotări/mijloace de transport, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective etc.). În acest sens, se va atașa la documentația tehnico-economică o notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost (a se vedea Modelul K (orientativ) – Notă pentru încadrarea în standardele de cost.

 

 1. Capacitatea operațională a solicitantului

Sub-criteriile sunt detaliate în Anexa 3.2.3 – Grila de evaluare tehnică şi financiară.

 

4.3 Eligibilitatea proiectului și a activităților

4.3.1 Criterii generale cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților

4.3.1.1 Încadrarea proiectului şi a activităţilor sale privind investițiile în acţiunile specifice sprijinite în cadrul Obiectivului Specific 3.2 al Priorității de investiții 4e

 

Prin intermediul Obiectivului Specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, vor fi sprijinite activități specifice care să conducă la îmbunătățirea transportului public local/zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport, reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme şi, în final, la reducerea emisiilor de echivalent CO2 provenite din transport.

Proiectele propuse la finanţare în acest Obiectiv specific vor trebui să fie însoţite de o demonstrare clară a faptului că există sau sunt în curs de implementare măsuri eficace pentru gestionarea durabilă şi controlul parcării, mai ales în aria de studiu a proiectului. Intervenţiile de acest tip trebuie să fie orientate către minimizarea impactului parcării asupra altor categorii de utilizatori (în mod special pietoni, persoane care utilizează bicicleta, pasageri, persoane cu mobilitare redusă), precum şi către obiectivele politicii de mobilitate durabilă, de descurajare a folosirii autovehiculelor, în special în partea centrală a oraşelor/municipiilor.

 

Atenţie!

 

Nicio activitate eligibilă din O.S. 3.2 nu trebuie văzută ca un scop în sine, ci aceasta, în mod  individual, dar mai ales în mod integrat cu alte activități/sub-activități din cadrul proiectului sau din proiecte complementare, trebuie să conducă la atingerea obiectivului specific menționat. Se vor avea în vedere inclusiv cerinţele cu privire la complementaritatea şi caracterul integrat al activităţilor şi al proiectelor.

În situaţia în care nu este argumentată/justificată/evidenţiată modalitatea în care activităţile/sub-activitățile[56] individuale contribuie la atingerea obiectivului specific 3.2, acestea pot fi considerate ne-eligibile.

 

Activităţile eligibile propuse în cadrul proiectelor reprezintă obligaţii contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului şi după finalizarea implementării proiectului. Activităţile eligibile enumerate mai jos nu sunt limitative, alte activităţi de tipul celor de mai jos pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităţilor sprijinite prin POR 2014-2020 şi dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiţii optime a proiectului.

 

De asemenea, există posibilitatea ca un proiect să conţină inclusiv activităţi ne-eligibile (iar cheltuielile aferente sunt considerate ne-eligibile), însă acestea trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor și la asigurarea sustenabilității proiectului finanțat prin Obiectivul specific 3.2 al POR.

 

După cum s-a menţionat, toate criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul ghid se verifică doar pentru activităţile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităţilor ne-eligibile se află în răspunderea solicitantului, acesta urmând a se asigura de respectarea legislaţiei în vigoare pentru realizarea lor.

 

 

Activităţile eligibile ale proiectului trebuie să se încadreze în următoarele acţiuni:

 

O activitate orizontală, care trebuie asociată în mod obligatoriu unei/unor activități eligibile, după caz, din categoriile de activităţi A, B, C, este reprezentă de: elaborarea planurilor de mobilitate urbană durabilă, în care sunt fundamentate inclusiv proiectele/activităţile propuse la finanțare, prin Prioritatea de investiții 4e, O.S. 3.2 din POR 2014 – 2020.

O activitate orizontală încurajată este activitatea de promovare a activităților proiectului și de conştientizare a populaţiei cu privire la avantajele/beneficiile utilizării serviciului de transportul public local de călători şi/sau a modurilor nemotorizate de transport.

 

 1. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători

 

Prin aceste activităţi se urmăreşte îmbunătățirea transportului public local/zonal de călători, asigurarea condiţiilor pentru creşterea calităţii, frecvenţei şi a eficienţei acestuia, cu impact asupra reducerii utilizării autoturismelor şi a emisiilor de echivalent CO2. Impactul activităţilor proiectului se demonstrează prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (analiză preliminară), studiul de trafic, instrumentele de calculare a emisiilor GES din sectorul transporturilor, documentaţia tehnico-economică, cererea de finanţare etc.

 

 1. Achiziționarea de material rulant (tramvaie), în cazul în care solicitantul de finanţare (liderul de parteneriat/un partener, după caz) deține un sistem funcţional de transport public de călători cu tramvaiul la data depunerii Cererii de finanţare. A se vedea şi secţiunea 2.6 din ghid.
 2. Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie), în cazul în care solicitantul de finanţare (liderul de parteneriat/un partener, după caz) deține un sistem funcţional de transport public de călători cu tramvaiul la data depunerii Cererii de finanţare. A se vedea şi secţiunea 2.6 din ghid.

Modernizare tramvaielor poate avea ca scop: asigurarea accesibilității tramvaielor pentru persoane cu mobilitate redusă (condiție obligatorie), îmbunătățirea siguranței în exploatare, creșterea vitezei de circulație, reducerea consumului de energie etc.

 

 1. Achiziționarea de troleibuze, în cazul în care solicitantul de finanţare (liderul de parteneriat/un partener, după caz) deține un sistem funcţional de transport public de călători cu troleibuzul sau în cazul în care se intenţionează introducerea sau reintroducerea prin proiect a acestui sistem de transport doar în municipiile, inclusiv Z.F. proprie a acestora, în care sistemul de transport cu troleibuzul nu există/nu este funcţional la data depunerii Cererii de finanţare. A se vedea şi secţiunea 2.6 din ghid.

 

 1. Achiziționarea de autobuze, definite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, având o capacitate de peste nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto[57]. Autobuzele trebuie să fie special construite pentru transportul călătorilor așezați pe scaune sau în picioare și să aibă podea joasă, pentru a se permite urcarea și coborârea cu ușurință a călătorilor în stațiile de transport public.

Această activitate este eligibilă pentru toate unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, parteneriate dintre UAT orașe/municipii/comune/judeţ, conform secțiunii 2.6, inclusiv pentru cele în care, la momentul depunerii cererii de finanțare, nu se prestează serviciul de transport public local de călători sub forma de curse regulate cu operatori autorizați[58] sau în care se prestează, dar în alt tip de gestiune decât cea introdusă prin proiect.

Pentru introducerea transportului public urban, numărul autobuzelor achiziționate și capacitatea acestora vor trebui să fie corelate cu cererea de călătorii rezultată din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și din studiul de analiză a traficului aferent proiectului, precum și cu capacitatea financiară a solicitantului de a susține serviciul de transport public de călători.

Autobuzele achiziționate prin proiect vor fi folosite pe traseele cuprinse în limitele administrativ-teritoriale ale solicitanţilor de finanţare (inclusiv în limitele administrativ-teritoriale ale parteneriatelor formate între UAT orașe/municipii/comune/judeţ), în contextul apartenenţei la o asociaţiei de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal de călători, conform secţiunii 2.6 şi al unui contract de servicii publice încheiat conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.

O excepţie la această regulă privind traseele este reprezentată de situaţia în care traseele autobuzelor achiziţionate prin intermediul unui proiect finanţat prin Obiectivul specific 3.2 leagă şi, implicit, intră pe teritoriul municipiului reşedinţă de judeţ eligibil în cadrul Obiectivului specific 4.1[59], în condiţiile apartenenţei solicitantului eligibil al proiectului depus prin O.S. 3.2 şi a respectivului municipiu reşedinţă de judeţ la o Asociaţie de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători (această apartenenţă se va dovedi în etapa pre-contractuală). Prin proiectul finanţat prin Obiectivul specific 3.2 nu vor fi realizate investiţii în infrastructura de pe teritoriul municipiului reşedinţă de judeţ eligibil prin Obiectivul specific 4.1 (municipiul reşedinţă de judeţ eligibil prin O.S. 4.1 nu este partener eligibil în cadrul Obiectivului specific 3.2).

În cadrul P.M.U.D. al solicitantului trebuie să se justifice existenţa traseului care depăşeste limita administrativ-teritorială a solicitantului eligibil prin Obiectivul specific 3.2.

Cel târziu în etapa precontractuală, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători (în care municipiul reşedinţă de judeţ şi solicitantul sunt membri) îşi va da acordul cu privire la înfiinţarea respectivului traseu de transport public cu autobuze, în caz că acesta nu a fost înfiinţat până la acel moment sau se va dovedi existenţa traseului, aprobat de ADI.

În ceea ce priveşte explicitarea caracterului integrat al unui proiect din O.S 3.2 ce vizează achiziţia de autobuze cu trasee ce intră pe teritoriul municipiului reşedinţă de judeţ eligibil prin O.S. 4.1, pe lângă proiectele integrate aferente teritoriului propriu al solicitantului eligibil în cadrul Obiectivului specific 3.2, se pot solicita informaţii de la municipiul reşedinţă de judeţ cu privire la posibilele proiecte din O.S. 4.1, selectate şi prioritizate de Autoritatea Urbană, integrate cu proiectul în cauză din O.S. 3.2.

Este eligibilă achiziţionarea următoarelor tipuri de autobuze:

 • Autobuze alimentate cu gaz natural comprimat (CNG);
 • Autobuze alimentate cu gaz natural lichefiat (LNG);
 • Autobuze alimentate cu esteri metilici ai acizilor grași (FAME);
 • Autobuze alimentate cu ulei vegetal hidrotratat (HVO);
 • Autobuze alimentate cu bioetanol;
 • Autobuze electrice;
 • Autobuze hibride de tip diesel/electric;
 • Autobuze hibride cu celule de combustibil pe bază de hidrogen/electricitate.

 

Mijloacele de transport achiziţionate vor trebui să obţină/dețină omologarea CE de tip (de ex. autobuzele care deţin o omologare CE de tip a întregului vehicul emisă de orice stat membru al Uniunii Europene nu mai necesită omologare în România) şi Cartea de identitate a vehicului (CIV) eliberată de Registrul Auto Român, în conformitate cu procedurile administrative specifice. În baza Cărţii de identitate a vehicului (CIV) se va proceda la înmatricularea în România.

 

Atenţie! Toate vehiculele de transport public achiziţionate/modernizate (tramvaie, troleibuze, autobuze) vor întruni cerinţele legate de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă.

 

Urmare a implementării proiectului, este posibilă schimbarea tipului de gestiune al serviciului de transport public de călători.

 

 1. Construirea/modernizarea /reabilitarea /extinderea traseelor de transport public electric

 

Ȋn cadrul acestei activități sunt eligibile următoarele sub-activităţi:

 

5.1. Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea căii de rulare a tramvaielor (cu toate elementele componente necesare funcționării acesteia: infrastructură, suprastructură, aparate de cale, linii de depouri, rețea fir, substații de redresare etc.) în cazul în care solicitantul de finanţare (liderul de parteneriat/un partener, după caz) deține un sistem funcţional de transport public de călători cu tramvaiul care poate fi construit, extins (inclusiv în UAT orașe/municipii/comune partenere din Z.F.), modernizat sau reabilitat.

Proiectele de construire/modernizare/reabilitare/extindere a căii de rulare a tramvaielor vor include măsuri pentru evitarea blocării căii de rulare, prin folosirea acesteia de către traficul autoturismelor şi, unde este cazul, de asigurare a priorităţii tramvaielor în trafic.

Atenție! Ca regulă generală, calea de rulare a tramvaiului trebuie să fie separată fizic de traficul autoturismelor (de exemplu, prin sisteme de tip bolarzi, garduri, borduri, diferenţă de nivel etc.), cu excepţia unor zone unde traseul este folosit în comun cu traficul autoturismelor din motive operaţionale clare, ce trebuie justificate (de exemplu intersecţii, gâtuiri punctuale, trama stradală unde este imposibilă crearea de benzi dedicate, zonă semi-pietonală etc.), iar în asemenea cazuri tramvaiul va trebui să aibă prioritate, prin măsuri de managementul traficului etc.

Astfel, această activitate va fi complementară fie cu activitatea nr. 9, fie cu activitatea nr. 10, categoria A, sau cu activitatea nr. 2, Categoria C, după caz.

 

5.2. Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de troleibuz (cu toate elementele componente necesare funcționarii acesteia: linii de contact, stâlpi, trolee etc.), în cazul în care solicitantul de finanţare/liderul de parteneriat deține un sistem funcţional de transport public de călători cu troleibuzul sau în cazul în care se intenţionează introducerea sau reintroducerea prin proiect a acestui sistem de transport doar în municipii, inclusiv Z.F. în care sistemul de transport cu troleibuzul nu există/nu este funcţional la data depunerii Cererii de finanţare.

 

5.3. Construirea/modernizarea/extinderea stațiilor de alimentare a autobuzelor alimentate electric, în situația în care acestea sunt amplasate în afara depourilor/autobazelor, pe traseele autobuzelor.

 

 1. Construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor/autobazelor aferente transportului public local/zonal de călători, inclusiv infrastructura tehnică aferentă

Această activitate implică construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea depourilor şi autobazelor utilizate pentru sistemele de transport public local/zonal de călători. Construirea depourilor/autobazelor este eligibilă doar pentru sistemele de transport public şi tipurile de mijloace de transport public eligibile prin O.S. 3.2[60].

Ȋn cadrul acestei activități sunt eligibile următoarele subactivități:

 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea clădirilor depourilor şi a autobazelor, inclusiv clădirile cu funcție administrativă;
 • Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea spațiilor de garare/parcare a mijloacelor de transport din incinta depoului/autobazei, inclusiv parcări, macaze, rețea de contact pentru troleibuz/tramvai etc;
 • Crearea/instalarea de stații de alimentare pentru tipurile de autobuzele eligibile prin O.S. 3.2;
 • Achiziționarea/montajul de mașini-unelte și echipamente de diagnostic pentru atelierele interne de reparații ale mijloacelor de transport public;
 • Crearea/modernizarea/reabilitarea instalațiilor automatizate de spălat vehicule de transport public;

Depourile nou create pot fi amplasate și în localităţi din zona funcţională/satele aparținătoare, cu respectarea cerinţelor din secţiunea 2.6 şi 3.2.1 din prezentul ghid.

Prin realizarea acestei activităţi se urmăreşte îmbunătățirea calităţii transportului public local/zonal de călători.

Atenţie! Această activitate trebuie să fie integrată cu alte activităţi eligibile complementare din O.S.3.2. pentru a putea fi justificată contribuţia acesteia la îmbunătăţirea transportului public şi la reducerea emisiilor de echivalent CO2.

 

Atenţie! Crearea/modernizarea autobazelor/depourilor de transport public de călători județean/interjudeţean etc. nu reprezintă o activitate/cheltuială eligibilă prin Prioritatea de Investiții 4e, O.S. 3.2. După cum se poate observa și din secțiunea 3.2.1 din acest ghid, această activitate intră sub incidența regulilor de ajutor de stat.

 

 1. Construirea și modernizarea stațiilor de transport public de călători (tramvai, troleibuz, autobuz)

Ȋn cadrul acestei activități pot fi construite/modernizate stațiile de transport public local/zonal de călători, indiferent dacă acestea sunt stații simple, stații de transfer intermodal între traseele diferitelor moduri de transport public (de exemplu, tramvai-autobuz) sau între transportul public local și alte moduri de transport, precum și stații capăt de linie dinspre limita administrativă a orașului/municipiului sau din Z.F./sate aparţinătoare (dar, care deservesc orașul/municipiul), ce pot funcționa ca puncte intermodale de transfer al pasagerilor la transportul public local/zonal, în condițiile existenței/creării și a altor investiții complementare.

În ceea ce privește stațiile capăt de linie, la fel ca în cazul celorlalte tipuri de staţii, activitatea de creare/modernizare a acestora trebuie să fie corelată cu alte invesții complementare, cum ar fi, crearea de trasee ale mijloacelor de transport în comun ce încep de la stația capăt de linie și se continuă până în zona centrală a orașului/municipiului, inclusiv achiziţia de mijloace de transport, parcare de tip „park and ride”, puncte de închiriere sau parcare de biciclete, etc., în vederea contribuirii la evitarea aglomerării traficului rutier, datorate intrării vehiculelor, altele decât cele aferente transportului public urban de călători, în zona centrală.

Stațiile de transport public de călători vor avea o serie de facilități, adaptate în funcție de tipul stației. Fără ca lista să fie exhaustivă, aceste facilități se referă la: adăposturi/săli de așteptare pentru călători, mobilier, puncte de vânzare bilete/carduri, automate de bilete/carduri, sisteme de informare, sisteme de supraveghere video, facilități pentru persoanele cu dizabilități, semnalistică, iluminat, platforme de îmbarcare/debarcare călători, facilităţi pentru parcarea bicicletelor, etc. Sunt de asemenea eligibile intervenţiile privind îmbunătăţirea accesului pietonal în zona staţiilor (mai exact, construirea/modernizarea/reabilitarea trotuarelor), spaţii de parcare a mijloacelor de transport public urban etc.

Stațiile de transport public urban de călători pot fi construite/modernizate și în localităţi din zona funcţională/sate aparţinătoare, cu respectarea cerinţelor din secţiunea 2.6 din prezentul ghid.

Atenţie! Crearea/modernizarea stațiilor de transport public de călători județean/interjudeţean etc. poate reprezenta o activitate/cheltuială eligibilă prin Prioritatea de Investiții 4e, O.S. 3.2., doar dacă sunt folosite în comun pentru transportul public local/zonal, cu respectarea celorlate condiţii de eligibilitate din ghid.

 

 1. Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”)

Prin realizarea acestei activități se poate atrage un număr mai mare de călători către transportul public, în primul rând prin posibilitatea promovării unei politici tarifare integrate care să asigure transferuri facile între moduri și trasee ale transportului public local/zonal. Ȋn plan secundar, acest sistem poate avea și funcții administrative de suport pentru calcularea corectă a compensației și a diferențelor de tarif acordate operatorului.

Ȋn cadrul acestei activități de creare/extindere/modernizare a sistemelor de „e-ticketing”, amplasate în dispecerate, în staţii şi în mijloacele de transport public, pot fi finanțate următoarele componente, fără ca lista să fie exhaustivă: puncte speciale de vânzare carduri (cu personal sau automate), echipamente specifice instalate în mijloacele de transport și în stații (dispozitive de validare carduri, unități GPS, computere de bord, modemuri, routere etc.), dispozitive mobile de verificare a cardurilor, sisteme centrale informatice (atât componente hardware, cât și software) instalate în dispecerate, către care vor fi transmise toate informațiile privind funcționarea și operarea sistemului „e-ticketing”, lucrări de construcţii şi instalaţii în cadrul dispeceratelor pentru modernizarea/reabilitarea acestora etc.

De asemenea, în această activitate pot fi create aplicaţii software, pentru achiziţionarea electronică a biletelor de transport public local/zonal.

Această activitate vizează inclusiv localităţile din zona funcţională/satele aparţinătoare, cu respectarea cerinţelor din secţiunile 2.6 şi 3.2.1 din prezentul ghid şi poate fi complementară cu activitatea de achiziţionare/modernizare a mijloacelor de transport public, inclusiv cu achiziţionarea de autobuze ale căror trasee intră pe teritoriul municipiului reşedinţă de judeţ eligibil în cadrul Obiectivului specific 4.1 (a se vedea activitatea nr. 4).

 

 1. Construirea/modernizarea/extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de călători

 

Prin construirea/modernizarea/extinderea unor benzi dedicate, separate fizic de restul traficului, pentru transportul public pe anumite trasee, se urmărește creșterea vitezei medii de deplasare a vehiculelor de transport public de călători și implicit reducerea timpului petrecut de acestea în trafic. Astfel, transportul public poate deveni mai competitiv și mai rentabil, în comparație cu utilizarea transportului privat.

Această activitate se poate realiza independent de alte investiții în infrastructura rutieră sau indiferent de categoria funcţională a drumului.

Această activitate de construire/modernizare/extindere a benzilor exclusive pentru mijloacele de transport public local/ zonal de călători (tramvai, troleibuz și autobuze) vizează construirea/ modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere aferente culoarului benzii dedicate și separarea fizică a acesteia de restul traficului rutier prin sisteme specifice, avizate de instituțiile cu competențe în domeniul siguranței rutiere (de exemplu, de tip bolarzi, garduri, borduri, diferenţă de nivel etc).

Benzile exclusive se pot amplasa fie pe infrastructura rutieră existentă (de exemplu, prin convertirea benzilor folosite pentru parcarea automobilelor) fie, acolo unde este fezabil, prin construirea unei benzi noi, prin lărgirea profilului transversal al străzii existente.

Este considerată eligibilă subactivitatea de construire/modernizare/extindere a unor pasaje/poduri pentru construirea/extinderea/modernizarea traseelor dedicate ale sistemului de transport public cu tramvaiul (sprijinit în mod special prin acest Obiectiv Specific), acolo unde nu este identificată o altă soluție optimă din punct de vedere tehnic și economic. Dacă este fezabil, aceste poduri/pasaje utilizate pentru construirea/extinderea benzilor dedicate de transport public cu tramvaiul pot fi destinate inclusiv pentru construirea/modernizarea/extinderea traseelor pietonale și/sau pentru biciclete, însă nu vor fi destinate pentru circulația autoturismelor (în caz contrar, a se vedea activitatea 10). Astfel, acestă subactivitate poate fi complementară inclusiv cu activitatea 5. Construirea/modernizarea/ reabilitarea/extinderea traseelor de transport public electric (traseele dedicate pentru calea de rulare a tramvaiului) etc.

Observaţie: Benzile dedicate pentru transportul public pot fi folosite de mai multe subsisteme de transport public (de exemplu, tramvai-autobuz), inclusiv benzile aferente podurilor/pasajelor cu benzi dedicate pentru sistemul de transport public cu tramvaiul.

 

 1. Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor dedicate separate pentru transportul public de călători, a construirii/modernizării/extinderii traseelor/pistelor pentru pietoni și biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a infrastructurii rutiere

 

Această activitate presupune configurarea/reconfigurarea străzilor urbane de categoria 1 (3 benzi de circulație/sens[61]), 2 (2 benzi de circulație/pe sens) și doar unde este posibil, de categoria 3 şi 4, cu 1 bandă de circulație/sens, respectiv 1 bandă (de ex. în continuarea străzilor de categoriile 1 şi 2 cu benzi dedicate pentru transport public), pentru realizarea/modernizarea de benzi separate dedicate transportului public de călători (separate de restul traficului). Unde este posibil, se va construi/moderniza/extinde infrastructura pentru modurile de transport nemotorizate (infrastructura pentru biciclete și pietoni).

Astfel, în cadrul acestei activități pot fi eligibile subactivitățile privind:

 • Construirea/modernizarea/extinderea benzilor separate dedicate transportului public (subactivitate obligatorie a acestei activităţi), cu tramvaiul, troleibuzul și autobuzul, după caz.

Pentru detalierea acestei subactivităţi pot fi avute în vedere prevederile activităţii 9. Construirea/modernizarea/extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de călători, de mai sus.

Atenție! În caz că nu se realizează această subactivitate din activitatea 10, devin aplicabile prevederile de activităţii 2 (C). Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători (activitate eligibilă într-un anumit procent, în cazul străzilor de categoriile 3 și 4, prevăzute la aceasta activitate) sau activitatea devine neeligibilă, în cazul străzilor în care nu se poate justifica imposibilitatea construirii benzilor dedicate (cum sunt străzi de categoriile 1 şi 2)[62].

 

 • Construirea/modernizarea/extinderea traseelor/pistelor pentru biciclete și pentru pietoni care vor fi rezervate acestor moduri de transport, precum și vor fi separate și/sau protejate, după caz, de circulația altor vehicule. Pentru această subactivitate sunt aplicabile prevederile relevante din activităţile 2. şi 4., categoria B.;
 • Construirea/modernizarea/amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, de ex. amplasare de semnalistică verticală și orizontală, limitatoare de viteză, modernizarea trecerilor de pietoni, creare de facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, pentru nevăzatori sau hipoacuzici etc;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea benzilor (partea carosabilă) utilizate pentru transportul autoturismelor, ca parte a activităţii de reconfigurare/configurare a străzilor urbane cu benzi dedicate;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane cu benzi dedicate transportului public de călători;

În cadrul acestei subactivităţi este eligibilă construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane cu benzi dedicate transportului public, ce sunt parte a infrastructurii rutiere pe care sunt prevăzute benzi dedicate transportului public de călători. După cum s-a menţionat în secţiunea 1.4 din ghid, aceste poduri/pasaje trebuie să facă parte dintr-un proiect/activitate de construire/reabilitare/modernizare a unui traseu  de transport public.

În cadrul acestor poduri/pasaje pot fi prevăzute inclusiv piste/trasee pentru pietoni și biciclete, iar în lipsa spaţiului, vor fi prevăzute, în mod obligatoriu, cel puțin măsuri de siguranţă pentru traficul nemotorizat. In cadrul acestor poduri/pasaje pot fi prevăzute benzi pentru transportul autoturismelor.

Se va avea în vedere faptul că din justificarea investiției aferente acestei sub-activități va trebuie să reiasă faptul că aceasta este realizată în beneficiul transportului public de călători și a modurilor nemotorizate de transport.

Astfel, scopul principal al acestei sub-activităţi trebuie să fie îmbunătăţirea transportului public (care să conducă la creşterea vitezei de deplasare, a eficienţei, frecvenţei mijloacelor de transport public de călători, descurajarea traficului autoturismelor private etc.), a modurilor nemotorizate şi în final, să conducă la reducerea utilizării autoturismelor și a emisiilor de echivalent CO2, aspect ce trebuie să fie evidenţiat în cadrul P.M.U.D (analiză preliminară), în studiul de trafic, în Cererea de finanțare etc.

Atenție! Cheltuielile pentru investiția de bază[63] aferente sub-activităţii „Construirea/ modernizarea/reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane cu benzi dedicate transportului public de călători” din cadrul activităţii 10. cumulate cu cele ale unor sub-activităţi din activitatea 2, categoria C, sunt eligibile în procent de maximum 40%[64] (pentru cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate) și de maximum 30% (pentru regiunea mai dezvoltată – BI) din suma cheltuielilor eligibile aferente Categoriei 6 şi Categoriei 15, cu respectarea condiţiilor anterior amintite privind transportul public (Se va vedea Anexa 3.2.6 – Detalierea și plafoanele maxime ale categoriilor și sub-categoriilor de cheltuieli eligibile, sub-categoria 181 – Cheltuieli pentru infrastructura rutieră, poduri, pasaje destinate prioritar transportului public urban de călători).
Conform activităţii 9. „Construirea/modernizarea/extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de călători”, doar activitatea de construire/modernizare /extindere a unor pasaje/poduri pentru traseele dedicate ale sistemului de transport public de călători cu tramvaiul (inclusiv pentru alte subsisteme de transport public, cu trasee pietonale și/sau de biciclete, fără benzi pentru circulaţia autoturismelor personale), poate fi însoţită de o cheltuială eligibilă în integralitate (fără încadrarea într-un procent maxim de cheltuieli eligibile, raportate la valoarea eligibilă totală a cheltuielilor din Categoriile 6 şi 15).

Prin partajarea adecvată a infrastructurii rutiere între diferitele moduri de transport, se creează condițiile pentru îmbunătățirea eficienței transportului public, dezvoltarea altor forme de transport nepoluante, cum ar fi mersul pe bicicletă și mersul pe jos, creșterea nivelului de siguranță pentru toți utilizatorii infrastructurii stradale, reducerea transportului privat cu autoturisme și implicit a emisiilor de echivalent CO2. De asemenea, această organizare a arterelor de circulație în artere prietenoase cu pasagerii, pietonii şi cicliștii, va răspunde atât cerințelor de protecție a mediului, cât și criteriilor de siguranță, accesibilitate și de creştere a calităţii vieții, urmărite în cadrul P.M.U.D.

 

 

 1. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat
 2. Achiziționarea și instalarea punctelor de reîncărcare a autovehiculelor electrice și electrice hibride

În cadrul acestei activități, sunt eligibile achiziționarea și instalarea punctelor de reîncărcare a vehiculele electrice şi electrice hibride, accesibile publicului, de tip punct de reîncărcare cu putere normală  și de tip punct de reîncărcare cu putere înaltă, definite şi descrise în art. 3, art. 7 şi anexa nr. 2 din Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi[65].

1.1.„Punct de reîncărcare cu putere normală înseamnă un punct de reîncărcare care permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric, la o putere mai mică sau egală cu 22 kW, excluzând dispozitivele cu o putere mai mică sau egală cu 3,7 kW care sunt instalate în gospodării private sau al căror scop principal nu este reîncărcarea vehiculelor electrice și care nu sunt accesibile publicului.”[66]

Potrivit Anexei nr. 2 – Specificații tehnice, partea 1 – Specificații tehnice pentru punctele de reîncărcare, punctul 1.1, aceste puncte de reîncărcare de putere normală utilizează curent alternativ (AC) și trebuie să fie „echipate, din motive de interoperabilitate, cel puțin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2”.

1.2. „Punct de reîncărcare cu putere înaltă înseamnă un punct de reîncărcare care permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric, la o putere mai mare de 22 kW.”[67]

Potrivit Anexei nr. 2 – Specificații tehnice, partea 1 – Specificații tehnice pentru punctele de reîncărcare, punctul 1.2, punctele de reîncărcare cu putere înaltă prezintă următoarele caracteristici:

 • „Punctele de reîncărcare cu curent alternativ (AC) de putere înaltă pentru vehicule electrice sunt echipate, din motive de interoperabilitate, cel puțin cu conectori de tip 2, conform descrierii din standardul EN62196-2.”
 • Punctele de reîncărcare cu curent continuu (DC) de putere înaltă pentru vehicule electrice sunt echipate, din motive de interoperabilitate, cel puțin cu conectori ai sistemului de încărcare combinat „Combo 2”, conform descrierii din standardul EN62196-3.”

Ţinând seama de art. 7, alin. 2 din Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, numărul acestor puncte de reîncărcare instalate se stabilește prin luarea în considerare, în principal, a numărului de vehicule electrice estimat a se înregistra până la sfârșitul anului 2020 la nivelul oraşului/municipiului şi a zonei funcţionale, după caz.

Aceste puncte/stații de reîncărcare vor fi amplasate în parcările publice ale solicitantului, asigurându-se acces permanent și nediscriminatoriu utilizatorilor („punct de reîncărcare accesibil publicului”), iar locul de amplasare a acestor puncte de reîncarcare va fi semnalizat corespunzător. În corespondență cu numărul modulelor aferente fiecărui punct de reîncărcare instalat se va aloca un număr de locuri de parcare, marcate corespunzator, exclusiv pentru alimentarea autovehiculelor electrice și electrice hibride.

Această activitate, prin care este stimulată utilizarea autoturismelor nepoluante, este complementară altor activităţi de reducere a traficului autoturismelor, în special a celor poluante, precum şi a emisiilor de echivalent CO2.

 

 1. Construirea/ modernizarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete

 

În situaţia în care pistele/traseele pentru biciclete fac parte din corpul drumurilor, categoria funcţională a drumului nu prezintă relevanţă pentru eligibilitatea activităţii. Această activitate se poate realiza  independent de investițiile în infrastructura rutieră. De asemenea, nu este obligatoriu ca aceste piste/trasee pentru biciclete construite/modernizate/extinse să facă parte din corpul drumurilor.

Pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse prin proiect trebuie să fie integrate într-o rețea urbană continuă, deja existentă sau propusă a fi creată prin proiect sau prin proiecte complementare, care să ofere legături cu zonele de importanță locală sau turistică ale oraşului/municipiului/Z.F.

Sunt eligibile următoarele subactivități:

 • Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete, inclusiv construirea/ modernizarea/extinderea de poduri/pasaje/pasarele pentru biciclete sau atât pentru biciclete, cât și pentru pietoni, fără componenta de trafic rutier, dar doar ca parte a traseului pentru biciclete (nu ca investiție separată), amplasarea de indicatoare;
 • Achiziționarea și instalarea de rastele, achiziționarea și instalarea de camere de supraveghere video pentru parcarea bicicletelor (de exemplu, dacă solicitantul deține un sistem funcțional de supraveghere video care poate fi extins pentru parcarea bicicletelor), amplasarea de indicatoare;
 • Construirea de parcaje pentru biciclete;
 • Construirea/modernizarea/extinderea punctuală a sistemului de iluminat public care deservește doar aceste piste de biciclete sau pistele/traseele pentru biciclete şi pietoni, nu şi partea carosabilă. Această sub-activitate va contribui la creşterea confortului utilizării modurilor nemotorizate de transport.

În cadrul acestei activităţi sunt eligibile şi lucrări punctuale de aducere la starea inițială/reabilitare infrastructură în zona delimitării pistelor pentru biciclete de partea carosabilă şi/sau de infrastructura pentru pietoni.

Pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse trebuie să aibă o lățime minimă adaptată nevoilor de deplasare în siguranță a fluxului estimat de bicicliști[68], trebuie să fie separate și/sau protejate de circulația altor vehicule, conform dispozițiilor legale. Pistele pentru biciclete trebuie să fie rezervate pentru acest tip de deplasare.

Pentru această activitate poate fi eligibil inclusiv teritoriul UAT din zona funcţională/sate aparţinătare cu respectarea cerinţelor din secţiunea 2.6 din prezentul ghid, dar doar în contextul legării acestora prin piste/trasee pentru biciclete de oraş/municipiu.

Atenție! Ca regulă generală, pistele/traseele pentru biciclete nu se vor realiza pe seama diminuării trotuarelor sau în detrimentul pietonilor. Dacă prin excepţie, condiţiile locale nu permit acest lucru, se va asigura păstrarea unui spaţiu suficient pentru fluxurile pietonale (în conformitate cu OMT nr. 49/1998 privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane) și a Normativului 51/2012 (accesibilizarea spațiului public la nevoile persoanelor cu dizabilități).

Lăţimea minimă prevăzută de dispoziţiile legale trebuie să excludă spaţiul ocupat de mobilierul stradal, stâlpi, copaci sau alte obiecte sau activităţi care restrâng spaţiul de circulaţie al pietonilor. Se va asigura o delimitare între traseele pentru biciclete şi spaţiul pietonal.

 

 1. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”, „bike-rental”)

Activitatea eligibilă de creare/modernizare/extindere a sistemelor de închiriere de biciclete poate viza achiziționare și instalarea, după caz, a următoarelor facilități, fără ca lista sa fie exhaustivă:

 • Stații de închiriere/chioșcuri de închiriere biciclete amplasate în zonele de referință ale oraşului/municipiului/Z.F., biciclete, dotări dispecerat de tip hardware și software, rastele pentru biciclete etc.

Această activitate este complementară activităţii „2. Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete”, categoria B.

 

 1. Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale

Această activitate se poate realiza independent de alte investiții în infrastructura rutieră și indiferent de categoria funcţională a drumului. De asemenea, nu este obligatoriu ca aceste zone/trasee pietonale construite/modernizate/extinse să facă parte din corpul drumurilor.

Pot fi considerate eligibile următoarele subactivități:

 • Construirea/ modernizarea/extinderea de zone exclusiv pietonale, unde traficul autoturismelor va fi restricționat, cu excepția vehiculelor de aprovizionare și de urgențe;
 • Construirea/modernizarea/extinderea de zone cu caracter prioritar pietonal (semi-pietonale), utilizate ca spații partajate pentru pietoni și trasee ale transportul public urban de călători.

Ȋn situația în care investițiile sunt avizate de către autoritățile competente în domeniul siguranței rutiere, pot fi considerate eligibile investițiile privind crearea unor spații semi-pietonale partajate „shared-space” dedicate pietonilor, persoanelor care utilizează bicicleta, transportului public urban și traficului rutier (mult diminuat), fără diferențe de nivel între spațiul dedicat pietonilor/bicicliştilor și cel dedicat transportului public/deplasărilor motorizate.

Ȋn cazul acestor investiții pot fi prevăzute elemente pentru sporirea gradului de confort al pietonilor (de ex. bolarzi), viteza mijloacelor de transport va fi redusă/limitată și vor fi eliminate parcările din aceste zone.

Atenție! Activităţile care vizează „Construirea/modernizarea/extinderea de zone exclusiv pietonale” şi/sau „Construirea/modernizarea/extinderea de zone cu caracter prioritar pietonal (semi-pietonale)” nu trebuie să fie văzute ca activităţi de sine-stătătoare, ci trebuie să fie în mod obligatoriu integrate cu alte activităţi complementare şi să facă parte dintr-o abordare mai cuprinzătoare privind descurajarea utilizării autoturismelor. După cum s-a menţionat în secţiunea 2.7, dar şi în criteriul 4.3.1.8, proiectele nu trebuie să conducă la mutarea problemelor de trafic, nici în aria de studiu a proiectului, nici în afara acesteia[69].

În caz că proiectele/activităţile care vizează „Construirea/modernizarea/extinderea de zone exclusiv pietonale” şi/sau „Construirea/modernizarea/extinderea de zone cu caracter prioritar pietonal (semi-pietonale)” nu îndeplinesc condiţia de eligibilitate cu privire la evitarea mutării problemelor de trafic în aria de studiu şi în afara acesteia, atunci acestea devin neeligibile în cadrul O.S. 3.2[70].

In cadrul Cererilor de finanţare, sub-activitatea privind „Construirea/modernizarea/extinderea de zone cu caracter prioritar pietonal (semi-pietonale)” trebuie să fie însoţită şi de alte activităţi complementare.

 • Construirea/modernizarea/extinderea unor trasee pietonale, inclusiv prin construirea/ modernizarea/extinderea trotuarelor și limitarea folosirii acestui spațiu pentru parcarea autoturismelor;
 • Construirea/modernizarea/extinderea de poduri/pasaje/pasarele pietonale sau atât pentru biciclete și pietoni, fără componenta de trafic rutier, doar dacă sunt parte a traseului/zonei pietonale (nu ca investiție separată);
 • Amplasarea de panouri de informare și/sau indicatoare de orientare pentru traseele pietonale ale solicitantului;
 • Ȋn cadrul traseelor/zonelor semi-pietonale/pietonale se poate instala mobilier urban, componente de accesibilizare (lifturi) și se poate construi/moderniza/extinde punctual iluminatul public aferent acestor trasee/zone, dar şi pentru cele de biciclete (nu şi pentru partea carosabilă), această sub-activitate contribuind la creşterea confortului utilizării modurilor nemotorizate de transport.

Se va avea în vedere raționalizarea utilizării traseelor/zonelor semi-pietonale/pietonale în alte scopuri decât cel pentru deplasarea pietonilor (de ex. cum ar fi pentru parcare, terase, chioșcuri, panouri etc.).

În cadrul acestei activităţi sunt eligibile şi lucrări punctuale de aducere la starea inițială/reabilitarea infrastructurii în zona delimitării traseelor pietonale de partea carosabilă şi/sau de infrastructura pentru biciclete.

 

 1. Instalarea de sisteme de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone.

 

Aceste sisteme se pot instala cu precădere în zonele semi-pietonale/pietonale ale solicitantului, dar şi în alte zone, după caz.

 

 1. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană

 

 1. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI)[71]

Ȋn cadrul acestei activități este eligibilă crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, ce pot fi compuse din următoare subsisteme și subactivități, fără ca lista să fie exhaustivă:

 • Sisteme de monitorizare video CCTV, mai ales în intersecții, dar şi pe traseele de transport public, inclusiv în mijloacele de transport public etc;
 • Sisteme de semnalizare și semaforizare adaptivă și sincronizată, ce poate asigura prioritizarea mijloacelor de transport în intersecțiile semnalizate/semaforizate;
 • Sisteme de localizare a mijloacelor de transport public urban și de managementul flotei (prin GPS, AVL, etc.);
 • Sisteme de informare în timp real a pasagerilor, amplasate în mijloacele de transport în comun și/sau în stațiile de transport public;
 • Crearea de aplicaţii software pentru informarea în timp real a utilizatorilor asupra programului mijloacelor de transport în comun, inclusiv aplicaţii software pentru planificarea călătoriei;
 • Alte sisteme de informare (VMS – sisteme de mesaje variabile);
 • Amplasarea de senzori de detectare a vehiculelor;
 • Dotarea centrului de comandă pentru managementul traficului, cu componente specifice software și hardware, precum şi lucrări de construcţii şi instalaţii în cadrul dispeceratelor pentru modernizarea/reabilitarea acestora;

În cadrul acestei activităţi sunt eligibile şi lucrări punctuale de infrastructură (activitate complementară), în general din zona intersecţiilor, necesare pentru a reconfigura fluxurile de trafic corespunzătoare noilor planuri de semaforizare/management de trafic.

Aceste sisteme pot fi amplasate în dispecerat, în staţii şi în mijloacele de transport public de călători, pe alte componente de infrastructură.

Amplasarea acestor sisteme va urmări în principal acordarea priorității în trafic pentru mijloacele de transport public şi pentru utilizatorii modurilor nemotorizate de transport public, informarea mai bună a pasagerilor transportului public urban de călători/pietonilor/bicicliştilor şi doar în subsidiar, fluidizarea traficului rutier. Aceste rezultate ar putea conduce (conform justificărilor din P.M.U.D, din studiul de trafic etc.), în final, la creşterea atractivităţii utilizării transportului public şi a siguranţei utilizării modurilor nemotorizate de transport.

Atenție! Proiectele/activităţile referitoare la sistemele de managementul traficului/alte STI care urmăresc doar managementul traficului rutier nu sunt eligibile, optimizarea transportului public fiind scopul principal al finanţării acestor sisteme.

 

Această activitate vizează inclusiv localităţile din zona funcţională/satele aparţinătoare, cu respectarea cerinţelor din secţiunea 2.6 din prezentul ghid.

 

 1. 2. Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban de călători, în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transportul rutier

 

În situaţia în care, pentru străzile urbane de categoriile 3 şi 4, cu trasee actuale şi viitoare ale transportului public urban de călători (tramvai, troleibuz, autobuz), este imposibilă construirea/extinderea/modernizarea benzilor dedicate transportului public de călători (separate fizic de restul traficului), activitatea de construire/modernizare/reabilitare a infrastructurii rutiere, inclusiv a părții carosabile, este eligibilă în măsura în care aceasta reprezintă o activitate complementară altor activități principale destinate îmbunătățirii transportului public de călători şi care să conducă la creşterea vitezei de deplasare, a eficienţei, frecvenţei mijloacelor de transport public local de călători, descurajarea traficului autoturismelor etc. În mod obligatoriu acolo unde se justifică[72], această activitate va fi asociată cu activităţi/măsuri de acordare a priorităţii în trafic a mijloacelor de transport public şi de descurajare a utilizării autoturismelor personale, aspect ce trebuie să fie evidenţiat în cadrul P.M.U.D (analiză preliminară) şi în studiul de trafic etc. Activitatea poate contribui inclusiv la îmbunătățirea transportului nemotorizat, conform sub-activităţilor prezentate mai jos.

Atenție! În cadrul acestei activităţi, prin care nu sunt create benzi dedicate pentru transportul public de călători, solicitantul trebuie să justifice faptul că este imposibilă crearea benzilor dedicate.

 

Această activitate poate cuprinde următoarele sub-activităţi:

 • Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere, respectiv a părţii carosabile utilizate în comun de mijloacele de transport public de călători, care vor avea asigurată prioritatea în trafic, precum şi de autoturisme. După cum s-a menţionat în secţiunea 1.4 din ghid, această sub-activitate trebuie să fie integrată cu alte activităţi în cadrul cererii de finanţare, nefiind eligibile proiectele care cuprind doar activități de construire/modernizare/ reabilitare a părții carosabile a străzilor urbane.
 • Construirea/modernizarea/extinderea traseelor/pistelor pentru biciclete și pentru pietoni, care vor fi rezervate acestor moduri de transport, precum și vor fi separate și/sau protejate, după caz, de circulația altor vehicule. Pentru această sub-activitate sunt aplicabile prevederile relevante din activităţile 2. şi 4., categoria B.;

În situaţia în care nu este prevăzută sub-activitatea de construire/modernizare/extindere a traseelor/pistelor pentru biciclete și pentru pietoni, din lipsa spaţiului, se vor prevedea în mod obligatoriu măsuri de siguranţă pentru traficul nemotorizat.

 • Componente/sisteme de managementul traficului, pentru prioritizarea mijloacelor de transport public de călători în trafic. Pentru această sub-activitate sunt aplicabile prevederile relevante din activitatea 1, categoria C.
 • Construirea/modernizarea/amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, de ex. amplasare de semnalistică verticală și orizontală, limitatoare de viteză, modernizarea trecerilor de pietoni, creare facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, pentru nevăzatori sau hipoacuzici etc;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane utilizate prioritar de transportul public de călători;

În cadrul acestei sub-activităţi este eligibilă activitatea de construire/modernizare/reabilitare a podurilor şi a pasajelor supra şi subterane ce sunt parte a infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători. După cum s-a menţionat în secţiunea 1.4 din ghid, aceste poduri/pasaje trebuie să facă parte dintr-un proiect/activitate de construire/reabilitare/modernizare a unui traseu  de transport public.

În cadrul acestor poduri/pasaje pot fi prevăzute inclusiv piste/trasee pentru pietoni și biciclete, iar în lipsa spaţiului, vor fi prevăzute, în mod obligatoriu, cel puțin măsuri de siguranţă pentru traficul nemotorizat.

Se va avea în vedere faptul că din justificarea investiției aferente acestei sub-activități va trebuie să reiasă faptul că aceasta este realizată în beneficiul transportului public de călători și a modurilor nemotorizate de transport.

Astfel, scopul principal al acestei sub-activităţi trebuie să fie îmbunătăţirea transportului public (care să conducă la creşterea vitezei de deplasare, a eficienţei, frecvenţei mijloacelor de transport public de călători etc.), a modurilor nemotorizate, descurajarea transportului privat şi reducerea utilizării acestuia, precum și reducerea emisiilor de echivalent CO2, aspect ce trebuie să fie evidenţiat în cadrul P.M.U.D (analiză preliminară), în studiul de trafic, în Cererea de finanțare etc.

Atenție! Cheltuielile pentru investiția de bază[73] aferente sub-activităţilor „Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere” şi „Construirea/modernizarea/ reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane utilizate prioritar de transportul public de călători” din cadrul activităţii 2, categoria C cumulate cu cele ale sub-activităţii „Construirea/ modernizarea/reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane cu benzi dedicate transportului public de călători” din cadrul activităţii 10, categoria A, sunt eligibile în procent de maximum 40% (pentru cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate) și de maximum 30% (pentru regiunea mai dezvoltată – BI) din suma cheltuielilor eligibile aferente Categoriei 6 şi Categoriei 15, cu respectarea condiţiilor anterior amintite privind transportul public (se va vedea Anexa 3.2.6 – Detalierea și plafoanele maxime ale categoriilor și sub-categoriilor de cheltuieli eligibile, sub-categoria 181 – Cheltuieli pentru infrastructura rutieră, poduri, pasaje destinate prioritar transportului public urban de călători).

 

 1. Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști

Această activitate eligibilă vizează:

 • Plantarea de aliniamente de arbori şi arbuşti în corpul drumurilor (în special, străzi urbane, dar nu numai), în zonele pietonale şi semi-pietonale, în lungul pistelor pentru biciclete, trasee pietonale, parcări de tip „park and ride”

Selecţia speciilor de arbori și arbuști de către solicitant va trebui să ia în considerare următoarele aspecte: condiţiile pedo-climatice ale zonei şi gradul de adaptare a speciilor propuse la aceste condiţii, capacitatea specifică de retenţie a CO2 în cazul speciilor propuse, măsurile necesare pentru asigurarea calităţii peisajului urban.

Astfel, pe lângă funcţia principală de retenţie a emisiilor de CO2, aceşti arbori şi arbuşti plantaţi vor putea avea şi funcţia de ameliorarea a calităţii peisajului urban, prin umbrirea spaţiilor publice, mai ales a celor destinate deplasărilor nemotorizate.

 • Realizarea de înierbări în locația proiectului, mai cu seamă în arealele unde au fost plantați arbori și arbuști (de exemplu, din zona de protecție a drumului), inclusiv sistemele de irigaţii aferente.
Atenție! Această activitate trebuie văzută doar ca o activitate auxiliară altor activităţi din Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 3.2. Dacă această activitate nu este parte a unei Cereri de finanţare cu o abordare integrată privind (re)organizarea mobilităţii urbane, atunci activitatea devine ne-eligibilă prin această prioritate de investiţii.

Această activitate vizează inclusiv localităţile din zona funcţională/satele aparţinătoare, cu respectarea cerinţelor din secţiunea 2.6 din prezentul ghid.

 

 1. Realizarea parcărilor de transfer de tip „park and ride”

Ȋn cadrul acestei activități de construire/modernizare a parcărilor de transfer la transportul public de tip „park and ride”(„parcheză şi călătoreşte cu transportul public”), pe lângă parcarea propriu-zisă sunt eligibile inclusiv investiţiile asociate acesteia: construirea sistemelor de iluminat pentru parcare, cabină de pază, supraveghere video etc, după caz.

Aceste parcări vor fi amplasate lângă stațiile capăt de linie de tramvai, troleibuz și autobuz cele mai apropiate de limita administrativ-teritorială a oraşului/municipiului sau din localităţile din zona funcţională/sate aparţinătoare, dar care să deservească tot oraşul/municipiul în cauză. Alegerea amplasării acestor parcări va fi justificată prin fluxurile de navetiști care tranzitează oraşul/municipiul cu autovehicule proprii, iar capacitatea parcării va fi corelată cu cererea estimată.

Atenție! Nu sunt considerate eligibile parcările care răspund unor necesități ale zonelor rezidențiale sau ale zonelor turistice (sezoniere).

Nu sunt considerate eligibile parcările amplasate în zonele centrale ale oraşelor/municipiiilor.

 

Această activitate de construire a parcărilor de transfer la transportul public de tip „park and ride” va fi integrată în mod obligatoriu cu alte activități complementare, respectiv construire/modernizare de stații capăt de linie ale transportului public de călători (dinspre limita administrativ-teritorială a oraşului/municipiului) şi construire/modernizare/extindere de trasee pentru transportul public, inclusiv achiziţia/modernizarea de mijloace de transport, dacă este cazul. După caz, pot fi create inclusiv piste pentru biciclete şi de puncte de închiriere de biciclete care să lege aceste parcări de zonele centrale etc.

Prin realizarea acestui tip de parcare se urmărește reducerea pătrunderii fluxurilor motorizate pe rețeaua stradală a oraşelor/municipiilor, prin încurajarea schimbării modale de la transportul privat la transport public și, după caz, la modurile nemotorizate de transport (mersul cu bicicleta), evitarea congestionării traficului, reducerea cererii de locuri de parcare din oraş/municipiu și, în final, reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier.

 

Proiectele pot conţine activităţi/subactivităţi integrate din toate cele 3 categorii de activităţi (A, B şi C).

În vederea asigurării sustenabilităţii proiectelor ce conţin activităţi eligibile privind crearea/extinderea/modernizarea/reabilitarea, după caz, a infrastructurii rutiere aferente străzilor urbane (cu toate elementele componente), pistelor pentru biciclete, zonelor şi traseelor pietonale, este eligibilă sub-activitatea de construire/extindere/modernizare/reabilitare a reţelelor sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare a apelor uzate şi a apelor pluviale, precum şi a canalelor tehnice pentru reţele,  situate doar în corpul acelor străzi urbane, piste pentru biciclete şi/sau zone/trasee pietonale, ce fac obiectul activităţilor eligibile ale proiectului. Pentru această sub-activitate vor fi respectate condiţiile de eligibilitate şi plafoanele de cheltuieli eligibile stabilite prin prezentul ghid şi anexele la acesta, acolo unde este cazul.

Pentru subactivitatea referitoare la construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelelor sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare a apelor uzate şi a apelor pluviale, situate în amplasamentul proiectului (limitat la investiţiile aferente activităţilor eligibile menţionate în paragraful anterior), este obligatorie prezentarea avizului operatorului de utilităţi publice, în etapa pre-contractuală. Acest aviz se solicită pentru a se asigura conformitatea soluţiilor tehnice din proiectul depus în cadrul O.S. 3.2 cu soluţia tehnică existentă sau propusă în alte proiecte de investiţii, precum şi pentru a se confirma că respectivele lucrări privind utilităţile nu sunt incluse în proiecte finanţabile din alte programe/sursele proprii ale operatorului etc.

De asemenea, dacă prin proiect se realizează investiţii punctuale în sistemul de iluminat public (a se vedea subactivitatea eligibilă din cadrul activităţilor 2 şi 4, categoria B), se va solicita un aviz de conformitate inclusiv de la operatorului de iluminat public (se va vedea secţiunea 5.4.2).

 

4.3.1.2 Proiectul propus spre finanţare nu trebuie să fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul POR 2014-2020, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar (art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)

 

Nu sunt eligibile investiţiile care au fost finalizate din punct de vedere fizic (de ex. a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, a fost semnat procesul verbal de predare-primire a echipamentelor) până la momentul depunerii cererii de finanţare.

Contractele de lucrări și de furnizare de echipamente trebuie să fi fost încheiate după data de 01.01.2014, în caz contrar cheltuielile aferente acestora sunt neeligibile.

 

4.3.1.3.Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani, pentru acelaşi tip de activităţi (reabilitare/ modernizare/ construcţie/ extindere) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului

 

 • Pentru proiectele fără lucrări începute

 

În această  situaţie, în ultimii 5 ani de dinainte de data depunerii Cererii de Finanţare, proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică, pentru acelaşi tip de activităţi (reabilitare/modernizare/ construcţie/extindere) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi nu s-a aflat în perioada de garanţie pentru activităţile enumerate anterior. Aşadar, beneficiarul se va asigura, dacă este cazul, că a obţinut recepţia finală în cazul activităţilor asupra infrastructurii/aceluiaşi segment de infrastructură ce fac obiectul proiectului, înainte de perioada celor 5 ani de dinainte de depunerea Cererii de Finanţare. De asemenea, proiectul propus nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului.

Această cerinţă se aplică şi pentru serviciile de modernizare de tramvaie, care nu trebuie să mai fi beneficiat de aceleaşi servicii de modernizare în ultimii 5 ani dinainte de data depunerii Cererii de Finanţare.

 

 • Pentru proiectele cu lucrări începute

 

În această  situaţie, în ultimii 5 ani de dinainte de data emiterii ordinului de începere a contractului de lucrări aferent (emis în mod obligatoriu după data de 1 ianuarie 2014), proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică, pentru acelaşi tip de activităţi (reabilitare/modernizare/construcţie/extindere) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi nu s-a aflat în perioada de garanţie pentru activităţile enumerate anterior.

După data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, proiectul nu a beneficiat de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului.

Atenție! În cazul proiectelor cu lucrări începute se va avea în vedere că acestea trebuie să facă parte din cadrul scenariului selectat „A face ceva” din P.M.U.D. (şi nu din „A face minimum”). De asemenea, se va avea în vedere că şi pentru aceste proiecte trebuie să fie elaborate studii de trafic şi analize cu privire la reducerea emisiilor de echivalent de CO2, conform cerinţelor ghidului.

 

Acest criteriu se poate aplica şi obiectelor de investiţii individuale din cadrul proiectelor.

 

În caz că proiectul prezintă lucrări care nu se încadrează în prezenta condiţie, acele lucrări vor fi considerate cheltuieli neeligibile.

Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model A – Declaraţia de eligibilitate).

Criteriul nu se aplică pentru lucrările de întreținere și reparații curente.

 

 

4.3.1.4. Incadrarea valorii proiectului în limitele valorilor minime și maxime eligibile ale priorităţii de investiţii 4e, O.S 3.2 din POR 2014-2020

 

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime:

Valoarea minimă eligibilă: 500.000 euro*;

Valoarea maximă eligibilă:

 • 5 milioane euro pentru orașele/municipiile cu o populaţie mai mică sau egală cu 20.000[74] de locuitori;
 • 10 milioane euro pentru orașele/municipiile cu o populație de peste 20.000[75] de locuitori;

Pentru Municipiile București și Tulcea, valoarea maximă eligibilă:

 • 20 milioane euro;
 • Ca excepție, pentru Municipiul București, valoarea maximă eligibilă pentru o Cerere de finanțare depusă în cadrul O.S. 3.2: 40 milioane euro;

 

Ȋn situația unei Cereri de finanțare depuse de către un parteneriat, valoarea maximă eligibilă a Cererii de Finanțare va fi determinată de orașul/municipiul eligibil în cadrul O.S. 3.2 cu cea mai mare populație, sub condiția că vor fi implementate activități din proiect inclusiv pe teritoriul acestuia.

 

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro din luna publicării ghidului specific, respectiv luna iulie 2017:  1 euro=4,5744 lei.

Acest curs va fi utilizat până la semnarea contractului de finanţare.

 

*Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a investiției.

 

4.3.1.5.  Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023

 

Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, una dintre condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se referă la angajarea și plata cheltuielilor în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare.

 

 • Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, gen, şi nediscriminarea

În procesul de pregătire, contractare, implementare şi valabilitate a contractului de finanţare, solicitantul a respectat şi va respecta:

 1. legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate;
 2. legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecţiei mediului şi eficienţei energetice.

Solicitantul va declara în cadrul Declaraţiei de angajament că va respecta obligaţiile prevăzute în legislaţia comunitară şi naţională în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi nediscriminării.

Pentru stabilirea abordării optime a respectării acestor principii, se recomandă lucrarea „Ghid privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate din Fondurile ESI 2014-2020”, realizat de Ministerul Fondurilor Europene[76], unde la anexa 2 a primului volum şi la anexa 2 la al doilea volum este listată legislaţia naţională relevantă.

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și alte acțiuni suplimentare (dacă este cazul).

 • Măsurile şi activităţile proiectului sunt incluse în cadrul scenariului optim selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Proiectul trebuie să fie inclus în cadrul scenariului optim selectat din P.M.U.D./în planul de acțiune al acestuia. Ȋn cazul unui proiect implementat în parteneriat va trebui să existe un singur P.M.U.D. care să cuprindă în aria sa de studiu oraşele/municipiile/comunele partenere şi în care să se regăsească proiectul în cauză.

Vor fi depuse pentru finanțare, acele proiecte care au o contribuție însemnată la atingerea Obiectivului specific 3.2 al Priorității de investiții 4e din POR 2014-2020, dintre proiectele posibil eligibile prin O.S. 3.2 ale respectivului solicitant de finanțare, inclusiv ale unui parteneriat eligibil, propuse în scenariul optim/planul de acțiune din P.M.U.D.

În elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă se va ţine seama în principal de conţinutul art. 15-16 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016, dar și, orientativ, de conţinutul Anexei 3.2.7 – Structura detaliată a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al unui oraș/municipiu/zonă de studiu mai extinsă va fi depus împreună cu prima Cerere de Finanțare a unui solicitant de finanţare (care poate fi în cazul unui P.M.U.D elaborat la nivel de arie de studiu mai extinsă, oraşul-centru polarizator, alte oraşe din aria studiu a P.M.U.D, parteneriate dintre aceste oraşe, inclusiv cu alţi parteneri eligibili din O.S. 3.2 etc.) şi va face obiectul verificării conformității administrative și a admisibilității, pe baza criteriilor din Anexa 3.2.2.a – Grila de verificare a conformităţii administrative şi a admisibilităţii P.M.U.D.

Etapa de verificare a conformității administrative și a admisibilității P.M.U.D. este o etapa de verificare distinctă de etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilității cererilor de finanţare depuse de un solicitant, iar finalizarea acestei etape nu depinde de rezultatul etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilității cererii de finanţare la care P.M.U.D. a fost anexat sau de rezultatele etapelor de verificare CAE ale altor cereri de finanţare ale solicitantului.

Astfel, în situaţia în care cererea de finanţare la care P.M.U.D este anexat nu este conformă şi eligibilă (din motiv de neîndeplinire a altor criterii decât cel legat de P.M.U.D.), etapa de verificare a P.M.U.D, odată finalizată cu rezultatul că P.M.U.D. este conform şi admisibil, nu se va mai relua pentru următoarele cereri de finanţare depuse de un solicitant şi nici în situaţia redepunerii, în acelaşi apel de proiecte, a cererii de finanţare la care P.M.U.D. a fost iniţial anexat (caz în care nu mai este necesară nici redepunerea P.M.U.D.).

De asemenea, nu se va mai relua verificarea P.M.U.D. în situaţia în care P.M.U.D. a fost considerat conform şi admisibil, iar etapa de verificare a conformităţii şi admisibilităţii P.M.U.D. a constituit o sub-etapă a etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii primei cereri de finanţare depuse de un solicitant, indiferent de parcursul ulterior al acestei cereri de finanţare, de după finalizarea etapei de CAE.

 

P.M.U.D. elaborat la nivel de arie de studiu mai extinsă

Ȋn situația în care Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este întocmit pentru o arie de studiu mai extinsă decât a unui oraș/municipiu, cum ar fi: teritoriul unei structuri asociative a unităţilor administrativ-teritoriale, teritoriul unei unități administrativ-teritoriale inițiatoare/polarizatoare plus teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale aflate în zona funcţională, toate localităţile din judeţul Ilfov etc, conform prevederilor legale, criteriile din grila de conformitate administrativă și de admisibilitate a P.M.U.D. vor fi aplicate din perspectiva: 1. solicitantului Cererii de finanțare la care P.M.U.D. a fost depus sau 2. a solicitantului cererii de finanţare plus alte oraşe/municipii eligibile în O.S. 3.2 din aria de studiu a P.M.U.D. sau 3. a oraşului centru-polarizator al P.M.U.D, eligibil în O.S.3.2. (poate coincide cu situația 1), în funcţie de informaţiile relevante ce se regăsesc în secţiunile P.M.U.D (aspect ce se va consemna în grila de verificare a P.M.U.D, doar când P.M.U.D. este realizat la o arie de studiu mai extinsă).

În situaţia în care P.M.U.D. a fost verificat din perspectiva mai multor potenţiali solicitanţi de finanţare din O.S. 3.2 (situaţia 2 de mai sus), nu mai este necesară redepunerea în cadrul acestui apel de proiecte a întregului P.M.U.D odată cu prima cerere de finanţare a fiecăruia din acei solicitanţi (ci doar un extras în care se regăseşte proiectul) şi implicit nici reverificarea P.M.U.D.

De asemenea, în cazul unui proiect implementat în parteneriat pentru realizarea unor investiţii comune, dacă P.M.U.D., elaborat la nivel de arie de studiu mai extinsă, este verificat şi considerat conform şi admisibil, (inclusiv) din perspectiva orașului/municipiuluicentru polarizator/iniţiator al P.M.U.D (situația 3 de mai sus), partener în proiect, nu mai este necesară (re)verificarea conformităţii administrative și a admisibilităţii P.M.U.D. din perspectiva celorlalţi parteneri din proiect și nici redepunerea P.M.U.D.

A se vedea şi secţiunea 5.4.1, punctul 7.

 

 • Proiectul contribuie la reducerea traficului rutier motorizat din aria de studiu a proiectului

 

Din compararea scenariilor „fără proiect” (Scenariul „A face minimum”) și „cu proiect” (Scenariul „A face ceva”) pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului sau primul an de operare[77] va trebui să rezulte o reducere în ceea ce privește deplasările aferente traficului rutier motorizat cu autoturismele din aria de studiu a proiectului, fără a determina o creștere a utilizării transportului privat cu autoturismele și, implicit, o înrăutăţire a condiţiilor de trafic în afara ariei de studiu. Reducerea deplasărilor aferente transportului privat și creșterea cotelor modale ale transportului public de călători şi/sau a modurilor nemotorizate se vor menține și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, acest lucru reieșind din compararea scenariilor „fără proiect” și „cu proiect” pentru perioada de durabilitate. In acest sens, se vor avea în vedere valorile pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare.

Aceasta scădere a traficului rutier motorizat cu autoturisme va fi însoţită de o creştere a cotelor modale ale transportului public de călători şi/sau a modurilor nemotorizate[78].

 

 • Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de echivalent CO2 din aria de studiu a proiectului

 

Din compararea scenariilor „fără proiect” (Scenariul „A face minimum”) și „cu proiect” (Scenariul „A face ceva”) pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (primul an de operare) va trebui să rezulte o reducere a emisiilor de echivalent CO2, bazată, în mod obligatoriu și pe o creștere a cotei modale a transportului public de călători şi/sau a modurilor nemotorizate.

Reducerea emisiilor de echivalent CO2 se va menține și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, acest lucru reieșind din compararea scenariilor „fără proiect” și „cu proiect” pentru perioada de durabilitate. In acest sens, se vor avea în vedere valorile pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare.

Coroborat cu cerinţele de la criteriul 4.3.1.8, reducerea rezultată în ceea ce privește emisiile de echivalent CO2 din aria de studiu a proiectului, nu va implica o creștere/înrăutăţire a emisiilor de CO2 din transport în afara ariei de studiu.

Îndeplinirea acestui criteriu se va proba prin prezentarea foilor de calcul realizate cu ajutorul Instrumentului pentru calcularea emisiilor echivalent GES din sectorul transporturilor (Anexa 3.2.4.b), fie metoda agregată, fie metoda dezagregată, însoţite de o descriere a datelor de intrare, datelor de ieşire şi a parametrilor de calcul utilizați (sub formă de anexă), mai ales în caz că parametrii inițiali au fost modificați, pentru aria de studiu a proiectului.

De asemenea, în cazul în care solicitantul utilizează, la elaborarea P.M.U.D./a studiului de trafic, un model de transport cu alocare multi-modală, bazat pe un soft de transport recunoscut de industria în domeniu, se pot prezenta extrase din acel model pentru compararea scenariilor „fără proiect” (Scenariul „A face minimum”) și „cu proiect” (Scenariul „A face ceva”) pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (sau primul an de operare) și pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare. Aceste informaţii vor fi însoţite de o descriere a datelor de intrare, datelor de ieşire şi a parametrilor de calcul utilizați (sub formă de anexă), pentru aria de studiu a proiectului.

 

Parametrii de calcul utilizați în modelul de transport sunt adaptați pentru situaţia parcului auto de la nivel naţional/local.

 

În Descrierea datelor de intrare, datelor de ieşire şi a parametrilor de calcul, anexă la foile de calcul din Anexa 3.2.4.b/extrasele din model, în mod obligatoriu, se va specifica dacă reducerea de CO2 de la nivelul ariei de studiu a proiectului se bazează inclusiv pe o creștere a cotei modale a transportului public de călători şi/sau a modurilor nemotorizate și dacă activităţile proiectului nu generează o creștere a emisiilor de echivalent CO2 din transport în afara ariei de studiu.

 

 • Activitățile eligibile ale proiectului se implementează pe teritoriul eligibil aferent Obiectivului specific 3.2

Activitățile proiectului se implementează pe teritoriul UAT orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2 şi, doar în cazul parteneriatelor cu UAT orașe/municipii eligibile, pe teritoriul UAT comuna din Z.F., în cadrul celor trei apeluri de proiecte ale Obiectivului specific 3.2, în conformitate cu precizările din secțiunea 2.6 a prezentului ghid.

În ceea ce priveşte activităţile privind sistemele de transport public cu tramvaiul şi troleibuzul, se vor  vedea solicitanţii eligibili, menţionaţi în secţiunea 2.6 din ghid şi implicit teritoriul eligibil aferent acestora.

Pe teritoriul UAT comune din zona funcţională, partenere în proiect şi incluse în zona de studiu a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aferent oraşului/municipiului eligibil, dar şi pe teritoriul satelor aparţinătoare ale oraşului/municipiului, se vor putea realiza investiţii comune cu oraşul/municipiul ce vizează doar următoarele activităţi eligibile: construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete/pietonale, construirea/ extinderea  sistemelor de închiriere de biciclete, construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport public electric (tramvai, troleibuz), construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea benzilor exclusive pentru transportul public, achiziţia de tramvaie/troleibuze/autobuze şi înfiinţarea de trasee de transport public, în condiţiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 (a se vedea şi secţiunea 3.2. Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat), precum şi alte tipuri de investiţii complementare privind transportul public/moduri nemotorizate (ce sunt detaliate în secţiunea 4.3.1.1 din prezentul ghid: staţii de transport public, depouri/autobaze etc).

 

4.3.1.11 Proiectele care vizează realizarea de investiții în sistemele de transport public local/zonal de călători respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 şi regulile privind ajutorul de stat

 

Ȋn cazul investițiilor ce vizează unele componente ale sistemelor de transport public local/zonal de călători, menționate în secţiunea 3.2.1 din prezentul ghid specific, puse la dispoziția operatorului de transport public, este necesar ca între autoritatea competentă (UAT oraşul/municipiul/ asociaţia de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal de călători) şi operatorul de transport public să se încheie şi să se prezinte un contract de servicii publice/hotărâre de administrare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.

Documentele ce trebuie să fie depuse de solicitant pentru îndeplinirea acestei condiţii se regăsesc menţionate în secţiunile 5.4.1 – Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare, 5.4.2 – Anexele obligatorii la momentul contractării, 6.7 – Perioada de implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, din prezentul ghid sau în Anexa 3.2.5, după caz.

De asemenea, în cazul proiectelor depuse de parteneriate dintre unități administrativ-teritoriale pentru realizarea investițiilor comune în sisteme de transport public de călători, vor trebui respectate condițiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, art. 5, alin. (2), lit. b, respectiv va trebui probată existența unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal de călători, în care oraşul/municipiul şi UAT partenere să fie membre, cel târziu în etapa pre-contractuală, căreia toate UAT partenere să-i mandateze încheierea contractului de servicii publice cu operatorul, conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

 

Nu sunt eligibile proiectele/obiectele de investiții privind sistemele de transport public de călători, ce intră sub incidenţa regulilor privind ajutorul de stat, menţionate în secţiunea 3.2.1 din ghid, ale căror lucrări au fost demarate înainte de depunerea cererii de finanţare (de ex. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de mijloace de transport/echipamente).

 

 

4.3.1.12 Complementaritatea activităţilor proiectului

 

Pentru a se răspunde într-un mod eficient la cerinţele Obiectivului specific 3.2 şi pentru a se asigura o abordare integrată a subactivităţilor/activităţilor/cererilor de finanţare, se vor avea în vedere cerinţele privind complementaritatea activităţilor/cererilor de finanţare, astfel:

 

 • Pentru cererile de finanţare prin care se finanţează componentele principale ale sistemului de transport public de călători, respectiv componente de infrastructură de transport public (infrastructură rutieră, cale de rulare tramvai, reţea de troleibuz), componente ale sistemului de managementul traficului (dacă este cazul) şi/sau mijloace de transport aferente sistemelor de transport public de călători[79], se vor avea în vedere cele trei situaţii (a, b şi c) privind complementaritatea celor trei tipuri (minimum)[80] de activităţi.

Se vor avea în vedere cerinţele corespunzătoare din secțiunea 1.4 din prezentul ghid.

 

 • Pentru cererile de finanţare prin care se finanţează alte investiţii[81] decât cele privind componentele principale ale sistemului de transport public de călători de la litera i., se vor avea în vedere cele trei situaţii (a, b şi c) privind asigurarea complementarităţii activităţilor, astfel încât cererea de finanţare să-şi atingă obiectivele propuse, din secțiunea 1.4 din prezentul ghid.

Se vor avea în vedere cerinţele corespunzătoare din secțiunea 1.4 din prezentul ghid.

 

Pot exista proiecte/activităţi complementare ce vizează atât investițiile de la litera i., cât şi de la litera ii.

 

 • Caracterul integrat al Cererii de finanţare cu alte proiecte

 

Se vor avea în vedere cerinţele corespunzătoare din secțiunea 1.4 din prezentul ghid.

 

4.3.1.13 Proiectul cuprinde măsuri coerente privind politica de reglementare a parcărilor

 

 

La nivelul solicitantului UAT oraș/municipiu, dar mai ales la nivelul ariei de studiu a proiectului, trebuie să se implementeze o politică coerentă de reglementare a parcărilor, ce poate conține măsuri privind eliminarea parcărilor neregulamentare, instituirea unor taxe pentru parcare, controlul accesului, mai ales, în zonele centrale ale oraşelor/municipiilor, după caz etc, în conformitate şi cu P.M.U.D.

La cererea de finanţare va fi anexată Hotărârea (sau Hotărârile) de Consiliu Local a solicitantului UAT oraş/municipiu ( şi a partenerilor UAT oraş/municipiu, după caz)  din care să rezulte reglementarea politicii parcărilor la nivelul ariei de studiu a proiectului, respectiv, în primul rând, eliminarea parcărilor neregulamentare din aria de studiu și, după caz (opţional), instituirea unor taxe pentru parcare, controlul accesului în zonă etc. Respectarea prevederilor acestei/acestor HCL pentru aria de studiu a proiectului poate face subiectul monitorizărilor proiectului în perioada de durabilitate a contractului de finanţare.

 

 

4.3.1.14. Conformitatea proiectului cu Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (2030), doar pentru apelul POR/2017/3/3.2/1/ITI

 

Conformitatea proiectului cu Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (2030) este analizată exclusiv de către Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, care va elibera un aviz de conformitate a proiectului cu strategia mai sus menţionată.

Avizul de conformitate este un document ce trebuie depus de către solicitantul de finanţare, împreună cu cererea de finanţare.

Solicitanţii de finanţare vor solicita și depune din timp, la sediul ADI ITI DD, toate documentele necesare unei analize atente şi obiective a proiectului, efectuată exclusiv de către experţii ADI ITI DD în scopul obținerii „Avizului de conformitate cu SIDDDD”.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional nu este implicată în analiza proiectului din punctul de vedere al conformităţii acestuia cu  Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată în Delta Dunării (2030). Aplicantul poate contesta rezultatul acestei analize adresându-se în acest scop exclusiv Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării.

 

4.4 Eligibilitatea cheltuielilor

4.4.1 Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

 • Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020;
 • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
 • Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
 • Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

 

Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

 1. să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare;
 2. să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
 3. să fie în conformitate cu prevederile programului;
 4. să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar;
 5. să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
 6. să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
 7. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
 8. să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

 

Notă. Mecanismul de plată şi rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanţare se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40 /23.09.2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020.

 

4.4.2 Reguli specifice de eligibilitate a cheltuielilor

Lista cheltuielilor eligibile cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:

 

Categoriile și sub-categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile în cadrul acestui apel de proiecte depus în MySMIS sunt:

Categorie Subcategorie
3 –  cheltuieli cu achiziţia imobilelor deja construite 6 – Cheltuieli cu achiziţia imobilelor deja construite
6 – cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport 14 – cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului operaţiunii

 

182 – cheltuieli cu serviciile de modernizare a tramvaielor
7 – cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect 15 – cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect
8 – cheltuieli de informare, comunicare și publicitate 17 – cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului
18 – cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţat
12 – cheltuieli pentru obținerea și amenajarea

terenului

34 – cheltuieli pentru achiziţia terenului cu sau fără construcţii
38 – cheltuieli pentru amenajarea terenului
39 – cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea iniţială
13 – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 40 – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
14 – cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 42 – studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28
43 – cheltuieli pentru (documentaţii suport) şi obținere avize, acorduri, autorizații
44 – proiectare și inginerie
45 – cheltuieli pentru consultanță
46 – cheltuieli pentru asistență tehnică
15 – cheltuieli pentru investiția de bază 53 – cheltuieli pentru construcții și instalații
54 – cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)
181 – cheltuieli pentru infrastructura rutieră, poduri, pasaje utilizate prioritar de transportul public urban de călători
55 – cheltuieli cu active necorporale
16 – cheltuieli cu organizarea de șantier 57 – cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
58 – cheltuieli conexe organizării de șantier
17 – cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe 59 – cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
18 – cheltuieli diverse și neprevăzute 60 – cheltuieli diverse și neprevăzute
29 – cheltuieli cu servicii 100 – cheltuieli pentru consultanță și expertiză, inclusiv pentru elaborare P.M.U.D.

Detalierea și plafoanele maxime ale acestor categorii și sub-categorii de cheltuieli se regăsesc în Anexa nr. 3.2.6 la prezentul ghid.

 

4.4.3 Cheltuieli neeligibile

 

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile următoarele categorii de cheltuieli, ținând seama și de prevederile art. 13 din H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020;

 • costuri operaţionale, de funcționare, de testare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;
 • costuri administrative;
 • TVA deductibilă;
 • costuri de personal;
 • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor;
 • contribuția în natură;
 • amortizarea;
 • cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din H.G. nr. 399/2015;
 • cheltuielile privind achiziţia de dotări/echipamente/utilaje/mijloace de transport second-hand;
 • amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
 • cheltuielile efectuate peste plafoanele maxime de cheltuieli specificate în ghidul solicitantului;
 • cheltuieli care nu corespund particularităţilor/obiectivelor/activităţilor sprijinite prin Obiectivului specific 3.2 al POR 2014-2020;
 • cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013;
 • cheltuieli aferente unor contracte de lucrări/ furnizare încheiate înainte de 01.01.2014.

 

 

5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE

Cererea de finanțare este compusă din:

 

-Cererea de finanțare, ale cărei secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS. Anexa 3.2.1 la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS, la completarea fiecărei secțiuni în parte.

 

-Anexele la cererea de finanțare – toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format pdf, după ce au fost semnate digital.

Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele standard (ex. declarația de eligibilitate, declarația de angajament) sau anexe/modele recomandate/orientative.

Celelalte documente (ex. documente cadastrale, documentația tehnică/tehnico-economică) vor fi scanate, salvate în format pdf, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare.

 

Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar o atenție sporită la scanarea anumitor documente (ex. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

 

 

5.1 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română.

5.2 Completarea și justificarea bugetului cererii de finanțare

Completarea bugetului cererii de finanțare se va face conform prevederilor prezentului document, inclusiv a anexelor la acesta (A se vedea Anexele 3.2.1, 3.2.6).

Bugetul cererii de finanțare va fi corelat cu informațiile cuprinse în cadrul devizelor aferente celei mai recente documentații anexate la cererea de finanțare: SF/DALI/PT,  contract de lucrări/ furnizare încheiat sau valoare estimată din cadrul Studiului de oportunitate.

5.3 Echipa de implementare a proiectului

Conform Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), secțiunea 7.3.

5.4 Anexele la cerere de finanţare aplicabile prezentului apel

 

Cererea de finanţare cuprinde atât anexe care sunt obligatorii, anexe care sunt obligatorii în anumite situaţii specifice (menţionate), cât şi anexe facultative/opţionale (ex. documentele care atestă un anumit grad de maturitate a proiectului).

De asemenea, unele anexe sunt solicitate la momentul depunerii cererii de finanțare, în mod obligatoriu sau opțional (A se vedea secţiunea 5.4.1), iar altele în etapa pre-contractuală (secţiunea 5.4.2). În etapa de implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, vor fi depuse documentele specificate în secţiunea 6.7 din ghid, în caz că acestea nu au fost depuse odată cu cererea de finanțare sau în etapa de precontractare. Acestea fac parte integrantă din cererea de finanțare.

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente, acesta le poate anexa la cererea de finanțare, însă acest aspect nu presupune lipsa documentelor obligatorii solicitate.

5.4.1. Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare

 

 1. În cazul în care echipa de proiect a fost stabilită, CV-urile membrilor echipei de proiect şi fişele de post;

 

 

 1. Declaraţia de eligibilitate a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor

 

Se va anexa Declaraţia de eligibilitate (Modelul A) pentru solicitant, iar în cazul parteneriatelor, atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru parteneri.

 

 1. Declarația de angajament a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor

 

Se va anexa Declaraţia de angajament (Modelul B) pentru solicitant, iar în cazul parteneriatelor atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru parteneri.

 

 1. Declarație privind eligibilitatea TVA, dacă este cazul

 

Dacă este cazul, respectiv doar pentru TVA nerecuperabilă[82] conform legii, se va anexa Declaraţia privind eligibilitatea TVA (Modelul H) pentru solicitant, iar în cazul parteneriatelor, unde este cazul, atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru parteneri.

 

 1. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul

 

În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa în mod obligatoriu acordul privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiat între parteneri, care va prezenta elementele de conținut minime din OUG nr. 40/2015. Se va vedea modelul acordului de parteneriat anexat la ghid – Modelul C la prezentul ghid.

 

 1. Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile

 

Se va anexa lista pentru echipamente și/sau dotări și/sau mijloace de transport și/sau lucrări și/sau servicii, evidenţiindu-se cele două tipuri de cheltuieli (eligibile/ne-eligibile), cu menţionarea cheltuielilor acestora, iar informațiile vor fi corelate cu bugetul proiectului.

Se va folosi Modelul F – Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări sau servicii la ghid.

 

 

 1. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD)

 

 • Odată cu prima cerere de finanţare depusă de un solicitant în cadrul O.S. 3.2 (care poate fi, în cazul unui P.M.U.D elaborat la nivel de arie de studiu mai extinsă, oraşul-centru polarizator/iniţiator al P.M.U.D, alte oraşe din aria studiu a P.M.U.D, parteneriate dintre aceste oraşe, inclusiv cu alţi parteneri eligibili din O.S. 3.2 etc.), se va prezenta:

 

 • Planul de Mobilitate Urbana Durabilă, în al cărui scenariu optim selectat „A face ceva” se regăsește proiectul, cu următoarele anexe;
 • Hotărârea (în situația unui parteneriat, Hotărârile) de Consiliul Local de aprobare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.)[83];
 • Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind Evaluarea Strategică de Mediu, conform H.G. nr. 1076/2004;
 • Declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului în care se certifică[84] şi se detaliază parcurgerea procesului de consultare publică a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă;

 

 • În cazul următoarelor cereri de finanţare ale solicitantului, se va depune doar un extras din scenariul optim selectat din P.M.U.D (varianta considerată conformă şi admisibilă de către ADR) în care se regăsește proiectul (activităţile/măsurile componente) în cauză.

 

În cazul unui P.M.U.D elaborat la nivel de arie de studiu mai extinsă, în situaţia în care P.M.U.D. a fost verificat inclusiv din perspectiva solicitantului unei cereri de finanţare sau din perspectiva oraşului-centru polarizator/iniţiator, partener în noua cerere de finanţare şi a fost considerat conform şi admisibil, nu mai este necesară depunerea P.M.U.D. odata cu prima cerere de finanţare, ci se va depune doar un extras din scenariul optim selectat din P.M.U.D (varianta considerată conformă şi admisibilă de către ADR) în care se regăsește proiectul (activităţile/măsurile componente) în cauză.

 

Dacă P.M.U.D. a fost declarat conform şi admisibil în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.2/1/SUERD, documentul strategic se depune odată cu prima cerere de finanțare a solicitantului/parteneriatului, dar nu mai este necesară verificarea P.M.U.D şi în apelul  POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI.

 

 

În ceea ce priveşte oraşele/municipiile din cele 7 ADI constituite la nivel de Poli de creştere, precum şi din regiunea Bucureşti-Ilfov (cu excepţia celor 7 municipii Poli de creştere şi a Municipiului Bucureşti), acestea îşi pot realiza P.M.U.D. la nivel de arie de studiu ce cuprinde propriul teritoriu administrativ şi după caz, cel al zonei funcţionale proprii, ţinând seama de actualizarea prevederilor corespunzătoare din P.M.U.D. realizat la nivel de arie de studiu mai extinsă.

A se vedea şi criteriul 4.3.1.7.

 

 1. Studiul de trafic[85]

 

La Cererea de finanțare se va anexa un (singur) Studiu de trafic aferent ariei de studiu și intervențiilor proiectului.

De asemenea, la Cererea de finanțare se poate anexa un studiu de trafic în care sunt tratate mai multe proiecte cu activităţi complementare/integrate, cu condiţia ca pentru Cererea de finanţare analizată să fie evidenţiată aria de studiu şi contribuţia intervenţiilor (la care se pot adăuga investiţiile complementare, după caz) la atingerea Obiectivului specific 3.2 şi a indicatorilor/rezultatelor aşteptate generale, conform cerinţelor specifice din ghid.

Evaluarea proiectelor în ceea ce privește încadrarea în Obiectivul specific 3.2 se va realiza inclusiv pe baza datelor, analizelor, ipotezelor şi prognozelor ce rezultă din studiul de trafic realizat la nivelul ariei de studiu a proiectului. De asemenea, acest studiu va ține seama de analizele, prognozele, tendinţele generale estimate în cadrul P.M.U.D.

În studiul de trafic se va stabili și justifica extinderea ariei de studiu a proiectului, în cadrul căreia se estimează că măsurile/activităţile din proiect vor avea un impact semnificativ, în primul rând din punct de vedere al transportului și al efectelor acestuia asupra mediului. În acest sens, elaboratorul studiului de trafic se va asigura că aria de studiu este suficient de cuprinzătoare, astfel încât impactul proiectului să poată fi suprins.

Ȋn funcţie de complexitatea şi natura proiectului, pentru stabilirea caracteristicilor actuale ale mobilităţii în aria de studiu a proiectului, se vor colecta date de trafic, recurgându-se, după caz, la următoarele metode de colectare: efectuarea interviurilor privind mobilitatea populaţiei, realizarea recensămintelor de circulaţie, realizarea anchetelor privind originea/destinaţia deplasărilor.

Scenariile “fără proiect” și “cu proiect” se realizează pentru minimum primul an de implementare a proiectului/anul de bază, primul an de după finalizarea implementării proiectului (în care proiectul va fi operaţional), ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare.

Ȋn acest studiu trebuie să se justifice impactul măsurilor/activităților propuse prin proiect (sau prin proiecte/investiţii cu activităţi complementare, după caz), mai ales în ceea ce privește eventualul transfer al unei părţi din cota modală a transportului individual către transportul public şi modurile nemotorizate de transport, respectiv creşterea deplasărilor cu transportul public şi modurile nemotorizate.

Studiul de trafic va fi semnat de către elaborator.

 

Se va avea în vedere modelul M – Studiul de trafic (orientativ) de la prezentul ghid.

 

 

Ȋndeplinirea criteriului de eligibilitate 4.3.1.8 se va analiza pe baza acestui studiu de trafic.

Studiul de trafic este necesar inclusiv pentru proiectele cu lucrări începute.

 

 

 1. Instrumente pentru calcularea emisiilor de echivalent CO2 din sectorul transporturilor

 

 

La Cererea de finanțare se vor atașa, în  format pdf, paginile de evaluare și paginile de calcule, fie aferente metodei agregate, fie aferente metodei dezagregate din Anexa 3.2.4.b Instrument pentru calcularea emisiilor GES din sectorul transporturilor, pentru situația „fără proiect” („A face minimum”) și situația „cu proiect”(„A face ceva”). Modalitatea de utilizare a Anexei 3.2.4.b Instrument pentru calcularea emisiilor GES din sectorul transporturilor este explicată în Anexa 3.2.4.a.

În cazul în care solicitantul utilizează, la elaborarea P.M.U.D./a studiului de trafic, un model de transport cu alocare multi-modală, bazat pe un soft de transport recunoscut de industria în domeniu, se pot prezenta extrase din acel model în ceea ce priveşte emisiile de echivalent CO2 pentru compararea scenariilor „fără proiect” (Scenariul „A face minimum”) și „cu proiect” (Scenariul „A face ceva”)

Scenariile “fără proiect” și “cu proiect” se realizează pentru minimum primul an de implementare a proiectului (anul de bază, fără proiect), primul an de după finalizarea implementării proiectului (în care proiectul va fi operaţional), ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare.

 

Aceste analize cu privire la emisiile de echivalent CO2 sunt necesare inclusiv pentru proiectele cu lucrări începute.

 

Ambele instrumente de calcul al emisiilor de echivalent CO2 vor fi însoţite de o anexă privind descrierea datelor de intrare, a datelor de ieşire, precum și a parametrilor de calcul utilizați pentru aria de studiu a proiectului, semnată de către elaborator. Orice adaptare/modificare de către beneficiar a parametrilor din Anexa 3.2.4.b trebuie justificată în această anexă.

 

Datele de intrare pentru aceste instrumente de calcul vor fi preluate din studiul de trafic, pentru situația „fără proiect” și situația „cu proiect”.

 

 1. Documentația tehnico – economică, inclusiv contractul de lucrări şi actele adiţionale la acesta, dacă este cazul

 

 

10.1. Pentru proiectele de investiții în domeniul construcțiilor (infrastructură), se va avea în vedere încadrarea în cele două situații de mai jos:

 

 • Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare

La cererea de finanțare se va anexa Studiul de fezabilitate sau Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, după caz, elaborate în conformitate cu legislația relevantă, respectiv H.G. nr. 28/2008[86] sau H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Ȋn cazul în care Proiectul tehnic a fost întocmit și recepționat, Proiectul tehnic se va anexa la Cererea de finanțare în format pdf., urmând ca evaluarea tehnică și financiară să se realizeze în baza acestuia. Dacă contractul de lucrări este semnat (iar execuția lucrărilor nu a fost demarată), pe lângă Proiectul tehnic se va anexa Contractul de lucrări.

Se vor avea în vedere următoarele condiții:

 • Documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiție anexată la cererea de finanțare (SF/DALI/PT) nu trebuie să fi fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare.
 • Devizul general aferent documentației tehnico-economice anexate la cererea de finanțare (SF/DALI sau PT) nu trebuie să fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare.
 • Partea desenată aferentă documentației tehnico-economice se depune scanat, în fișiere tip pdf, și va prezenta cartușul semnat conform prevederilor legale.

 

 • Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, iar proiectele nu s-au încheiat din punct de vedere fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare

 

La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare, pentru proiectele cu lucrările începute, următoarele documente:

 

 • Autorizaţia de construire;
 • Raportul privind stadiul fizic al investiţiei (Modelul G) asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor;
 • Devizul detaliat, întocmit conform legislației în vigoare, al lucrărilor executate şi plătite, al lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate;
 • Contractul de lucrări, semnat după data de 01.01.2014, inclusiv actele adiționale;
 • Proiectul tehnic.

 

Pentru acest tip de proiecte nu se mențin cele două cerințe valabile pentru situația anterioară, cu privire la termenele de elaborare/revizuire/reactualizare a Proiectului tehnic și nici cea cu privire la termenul de actualizare a devizului general.

 

 

Se acceptă ca în cadrul unei Cereri de finanţare să fie depuse două sau mai multe documentaţii tehnico-economice pentru obiecte de investiţii diferite, dar complementare, indiferent dacă execuţia lucrărilor a fost sau nu demarată la data depunerii cererii de finanţare, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, mai ales în alegerea procedurilor de atribuire din prisma valorilor estimate.

 

Devizul general, ca parte componentă a documentației tehnico-economice, trebuie să fie cel aferent documentației cele mai recente anexate la Cererea de finanțare (SF/DALI/PT/contracte de achiziție lucrări), să prezinte data elaborării/actualizării, să fie semnat de către elaboratorul documentației tehnico-economice. Acesta va fi realizat în conformitate cu legislaţia relevantă, respectiv H.G. nr. 28/2008  sau H.G. nr. 907/2016.

În cazul în care se depun mai multe documentații tehnico-economice, se va prezenta inclusiv un deviz general centralizat la nivel de cerere de finanţare.

 

 

10.2. Pentru proiectele/obiectele de investiții în domeniul construcțiilor (infrastructură), dar și cele privind achiziţionarea/modernizarea de mijloace de transport şi/sau achiziţionare de echipamente (aferente sistemelor de e-ticketing, managementul traficului, alte sisteme de transport inteligente etc), se vor depune:

 

 • Studiul de fezabilitate/Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în conformitate cu prevederile G. nr. 28/2008 sau ale H.G. nr. 907/2016, după caz, în care să se includă, pe lângă investiţiile ce implică lucrări de construcţii şi acele investiţii ce presupun furnizarea de mijloace de transport/echipamente/servicii de modernizare de tramvaie. Se vor avea în vedere inclusiv cerinţele minime din Modelul N – Studiul de oportunitate pentru mijloace de transport/echipamente. Această abordare nu este interzisă în cadrul H.G. nr. 28/2008 sau H.G. nr. 907/2016. De asmenea, după caz, se va depune, dacă există, Proiectul tehnic și Contractul de execuție de lucrări.

SAU

 

 • Studiul de Fezabilitate/ Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție/Proiectul tehnic și, dacă există, Contractul de execuție de lucrări, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 sau ale H.G. nr. 907/2016, după caz, pentru investiţiile ce implică lucrări de construcţii şi Studiul de oportunitate (poate avea și altă denumire, cum ar fi Memoriu Justificativ sau chiar de Studiu de fezabilitate, dacă s-a realizat după modelul-cadru al acestuia) pentru acele investiţii ce presupun achiziționarea de mijloace de transport/echipamente/servicii de modernizare de tramvaie.

 

Prevederile de la punctul 10.1 cu privire la documentațiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiții în domeniul construcțiilor (infrastructură) sunt aplicabile acelorași tipuri de investiții de la punctul 10.2. Şi în acest caz se acceptă ca în cadrul unei Cereri de finanţare să fie depuse două sau mai multe documentaţii tehnico-economice pentru obiecte de investiţii diferite în domeniul construcțiilor (infrastructură) sau două sau mai multe studii de oportunitate, pentru activităţi complementare, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, mai ales în alegerea procedurilor de atribuire din prisma valorilor estimate.

Ȋn cazul componentei de investiţii privind achiziţionarea/modernizarea mijloacelor de transport şi achiziţionarea de echipamente (fără lucrări), nu se va solicita o documentaţie tehnico-economică pentru o fază ulterioară de proiectare.

In plus față de punctul 10.1 (pentru lucrările de construcții), pentru a obţine punctaj maxim în ceea ce priveşte maturitatea proiectului se poate anexa:

 • Dovada lansării achiziţiei de furnizare de echipamente și/sau mijloace de transport/de servicii de modernizare tramvaie/ SAU contract de furnizare[87];

 

Pentru Studiul de oportunitate nu se va stabili un model-cadru prin prezentul Ghid specific, însă este recomandabil ca acest document să conţină analizele/datele din Modelul N – Studiul de oportunitate, care vor fi punctate şi în cadrul Grilei de evaluare tehnică şi financiară (crt. 4.2.c*).

 

Studiul de oportunitate anexat la cererea de finanțare nu trebuie să fi fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare.

 

10.3. Pentru proiectele de investiții privind achiziţionarea/modernizarea mijloacelor de transport şi achiziţionare de echipamente (fără lucrări), se va depune:

 

 • Studiul de oportunitate, conform cerințelor de la punctul 10.2.

 

Pentru a obţine punctaj maxim în ceea ce priveşte maturitatea proiectului se va anexa:

 • Dovada lansării achiziţiei de furnizare de echipamente și/sau mijloace de transport/de servicii de modernizare tramvaie SAU contract de furnizare;

 

 

 1. Documente privind dreptul de proprietate/administrare/superficie/folosință

 

 

Prin derogare de la prevederile Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), solicitantul/partenerii trebuie să prezinte documentele de mai jos, în termenele maxime specificate, cu privire la drepturile aferente obiectivelor de investiție propuse în cadrul proiectului:

 

11.1. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, asupra mijloacelor de transport, bunurilor (conform secțiunii 4.1, criteriile 3 și 4) sunt prezentate următoarele documente, după caz:

 

 • Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări/servicii de modernizare/contractele de furnizare nu au fost demarate la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări/contractele de furnizare[88] au fost demarate/încheiate, după caz, iar proiectele nu s-au încheiat din punct de vedere fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare

 

 

 1. Dreptul de proprietate publică nu este atestat

 

La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa (minimum) un plan de amplasament vizat de OCPI, pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului (doar dacă prin proiect sunt vizate imobile), după caz, precum şi dovezile privind iniţierea demersurilor necesare pentru atestarea dreptului de proprietate publică, respectiv:

 

 

 1. HCL/HCJ de aprobare/completare/modificare a inventarului domeniului public, precum și un extras din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public local/judeţean, aprobat prin respectiva HCL/HCJ;
 2. Extras de carte funciară cu înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publică, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publică şi absența sarcinilor incompatibile cu investiția;
 3. Dovada transmiterii către consiliul judeţean, a HCL de aprobare/modificare/completare a inventarului domeniului public în vederea centralizării;
 4. Dovada transmiterii de către Consiliul Judeţean/Instituţia Prefectului, către Guvern, a proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea/modificarea/completarea inventarului domeniului public (în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare).

 

 

 

 

 1. Dreptul de proprietate publică este atestat

 

Se vor anexa, pe lângă planul de amplasament vizat de OCPI, următoarele documente:

 

 

 • Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

 

SAU

 

 • În situaţia anumitor bunuri mobile, rețele de utilități publice și în alte situații în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, pentru dovedirea dreptului de proprietate publică: Hotărârea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare, Legii 287/2009 privind Codul Civil (extras din Monitorul Oficial al României, inclusiv anexele relevante) sau alte documente de proprietate, pentru cazuri particulare;

 

 

 

Reprezentantul legal al solicitantului va confirma absența sarcinilor incompatibile cu investiția în cadrul declarației de eligibilitate.

 

În cazul în care solicitantul anexează documentele aferente proprietății publice (finale) sau extrasul de carte funciară cu înscrierea definitivă, nu se vor anexa dovezile privind demersurile realizate pentru atestarea dreptului de proprietate publică.

 

 

Ȋn situația în care documentele pentru dovedirea proprietății publice (finale) nu sunt prezentate la depunerea cererii de finanțare, solicitantul are obligația să prezinte extrasul/extrasele de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică sau, în situaţia anumitor bunuri mobile, rețele de utilități publice și în situația în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, Hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public, cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de prefinanţare/rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări (a se vedea Anexa 3.2.5).

 

11.2. Pentru dovedirea dreptului de proprietate privată asupra imobilelor, mijloacelor de transport şi asupra bunurilor (conform secțiunii 4.1, criteriile 3 și 4) sunt prezentate următoarele documente, după caz:

 • Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări/serviciile de modernizare tramvaie nu au fost demarate la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pentru proiecte ce prevăd contracte de furnizare[89]

 

1.Dreptul de proprietate privată nu este intabulat

 

La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa (minimum) următoarele documente:

 

 • Un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului (doar dacă prin proiect sunt vizate imobile);
 • Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară cu înscriere provizorie), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;
 • Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

– Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;

– Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;

– Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc

– Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;

– Alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc.) pentru cazuri particulare sau alte acte de proprietate (dacă este cazul);

 

 • Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii privind extinderea/modernizarea sistemelor de transport inteligente
 • La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa contractul de achiziţie a echipamentelor/softurilor existente etc. şi procesul verbal de predare-primire a acestora sau alte documente doveditoare ale dreptului de proprietate privată;

 

 1. Dreptul de proprietate privată este intabulat

La momentul depunerii cererii de finanțare, se poate anexa pe lângă documentele minime de la punctul 1 (mai puţin extrasul de carte funciară cu înscrierea provizorie), pentru imobile şi:

 

 • Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

 

 • Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, iar proiectele nu s-au încheiat din punct de vedere fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare

 

 1. Ȋn mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa documente aferente proprietății private, inclusiv extrasul de carte funciară cu înscrierea definitivă, astfel:

 

 • Se va anexa un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului (doar dacă prin proiect sunt vizate imobile).
 • Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare a unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

– Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;

– Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;

– Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc

– Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;

– Alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc.) pentru cazuri particulare sau alte acte de proprietate (dacă este cazul);

 

 • Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

 

Observaţie: În cazul în care sunt depuse documente de proprietate publică/privată pentru întreaga suprafaţă a obiectelor de investiţie ale proiectului/mijloacelor de transport/bunurilor la momentul depunerii cererii de finanţare, proiectul va fi punctat în etapa de evaluare tehnică şi financiară.
 

 

11.3 Pentru dovedirea drepturilor de administrare și superficie (conform secțiunii 4.1, criteriul 3) sunt prezentate următoarele tipuri de documente, după caz, în mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanțare:

 • Se va anexa un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului.
 • Pentru dovedirea dreptului de administrare: Hotărârea/Actul juridic prin care să se demonstreze că solicitantul este administratorul legal al imobilului obiect al investiţiei/proiectului, conform prevederilor legale în vigoare. Menținerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanţare;
 • Pentru dovedirea dreptului de superficie: contractul de superficie, conform prevederilor legale în vigoare. Menținerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanţare;

Şi

 • Pentru dovedirea dreptului de administrare/superficie: Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de administrare/superficie și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

 

11.4 Pentru dovedirea dreptului de folosință (conform secțiunii 4.1, criteriul 5) se va prezenta, în mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanțare:

 • Un plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului. Nu este obligatoriu ca acest plan să fie vizat de OCPI.
 • Actul juridic prin care se transmite/se asigură dreptul de folosință: de ex. contract de comodat, contract de închiriere etc, conform prevederilor legale în vigoare. Menținerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanţare;
 • Acordul propietarului pentru realizarea activităților proiectului și menținerea investiției pentru o perioadă care să acopere durabilitatea contractului de finanţare.

 

Ȋn toate cele patru cazuri, documentele de proprietate/administrare/superficie/folosință vor fi însoțite de un Tabel centralizator pentru obiective de investiţie (Model I).

 

Documente trebuie să fie cuprinzătoare pentru datele menționate în cadrul Cererii de finanțare, a documentației tehnico-economice cu privire la identificarea investiției.

 

Se vor avea în vedere prevederile secțiunii 4.1 – Eligibilitatea solicitantului din prezentul ghid, criteriile 3, 4 şi 5.

 

 

Observaţii: 1.Cerinţele cu privire la prezentarea extraselor de carte funciară și a planului de amplasament pentru imobile se aplică, în mod evident, doar pentru imobile.

2.Pentru unele activităţi ale proiectelor este posibil să nu fie necesară prezentarea unor documente de proprietate/administrare/superficie/folosinţă (cum ar fi pentru activitatea de achiziţionare de mijloace de transport public etc).

3.În situaţia în care sunt executate lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor, aflate în administrarea A.N.A.R./administraţiilor bazinale de apă, se va anexa, în etapa precontractuală un acord-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administraţiile bazinale de apă şi UAT Oraşul/Municipiul/Judeţul/comuna ce reprezintă solicitantul de finanţare.

 

 1. Certificatul de urbanism şi/sau autorizaţia de construire, avize/acorduri, după caz

 

Este obligatorie anexarea la cererea de finanțare a certificatului/certificatelor de urbanism pentru proiectele/obiectele de investiţii care prevăd lucrări de construcţie[90]. Certificatul de urbanism anexat la dosarul cererii de finanţare trebuie să fie cel eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul/obiectul de investiţii aferent cererii de finanțare depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanţare. Sigura excepție cu privire la termenul de valabilitate a certificatului de urbanism la data depunerii cererii de finanțare este anexarea inclusiv a autorizației de construire, în termen de valabilitate, eliberate în vederea realizării investiției aferente proiectului.

Dacă la cererea de finanţare se depune inclusiv un contract de lucrări, se va anexa obligatoriu doar autorizaţia de construire aferentă proiectului/obiectului de investiţii, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de finanţare. Dacă este cazul, în această situaţie în care se depune inclusiv un contract de lucrări, pentru proiectele ce cuprind lucrări de demolare a unei construcţii existente pe terenul obiect al investiţiei, se va anexa inclusiv autorizaţia de demolare şi avizele/acordurile aferente.

În ceea ce priveşte avizele/acordurile, pentru proiectele/obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări nu a fost demarată, se vor atașa avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, obținute până la data depunerii cererii de finanțare.

Pentru proiectele/obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare, iar investițiile nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral, se va depune toate avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.

 

 1. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare

 

 1. a) Pentru proiectele/obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare

 

În conformitate cu HG nr. 445/2009, cu modificările şi completările ulterioare privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în etape, după cum urmează:

 1.   a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
 2.   b) etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului;
 3.   c) etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului.

La cererea de finanțare se anexează documentul emis în urma parcurgerii etapei de la litera a) mai sus menționată sau clasarea notificării:

 

 1. b) Pentru proiectele/ obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, și care nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare se va anexa doar decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului

 

 

 1. Hotărârea solicitantului/hotărârile partenerilor, după caz, de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI/Studiul de oportunitate/ PT/contract de de achiziţie publică) şi a indicatorilor tehnico-economici

Se va anexa Hotărârea consiliului local al solicitantului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, cu modificările și completările ulterioare, pentru cea mai recentă documentație anexată la cererea de finanțare (SF/DALI/Studiu de oportunitate/PT/contract de achiziţie publică).

În cazul în care la cererea de finanțare se anexează o documentație tehnico-economică actualizată, hotărârea consiliului local al solicitantului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi anexată pentru documentația actualizată, inclusiv modificările și completările ulterioare, iar dacă se menționează în conţinutul acesteia modificarea unei hotarâri anterioare, atunci se va anexa și hotărârea inițială care a fost modificată.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea consiliului local (inclusiv Hotărârea consiliului judeţean, dacă este cazul) de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către toţi partenerii.

Această hotărâre va avea anexată o descriere a investiţiei din Studiul de oportunitate/Studiul de fezabilitate/DALI/PT/contract de achiziţie publică, după caz.

În cazul în care hotărârea nu corespunde decât parţial cerinţelor, se va solicita în perioada de precontractare emiterea unei noi hotărâri care modifică/rectifică documentul inițial.

 

 1. Raportul privind stadiul fizic al investiţiei (Modelul G)

 

Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, iar proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare se va anexa un raport privind stadiul fizic al lucrărilor (Modelul G) asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor. Raportul respectiv va fi însoţit de devize generale detaliate ale lucrărilor executate şi plătite, ale lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv ale lucrărilor rămase de executat. Devizele vor fi semnate de către elaboratorul documentației tehnico-economice.

 

 1. Notă privind încadrarea în standardele de cost (Modelul K)

Pentru fundamentarea rezonabilităţii costurilor se va atașa la documentația tehnico-economică o notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost și/sau documentele justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent lucrărilor și/sau echipamentelor/mijloacelor de transport/dotărilor pentru care nu există standard de cost (minim trei oferte de preț anexate, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective etc.)

 

 1. Documente privind asigurarea conformităţii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/ hotărârii de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public de călători cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007

 

În momentul depunerii cererii de finanţare, ce are ca obiect investiţii în sistemele de transport public puse la dispoziţia operatorului de transport pentru care este necesară prezentarea contractului de delegare a gestiunii conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 (a se vedea secţiunea 3.2.1 din acest ghid), solicitantul trebuie să anexeze în mod obligatoriu la cererea de finantare documente care să se încadreze într-una din următoarele trei situaţii de mai jos (17.1/17.2 A.,B./17.3), după caz.

 

Observaţie: La nivel de Cerere de finanţare se va solicita şi se va verifica conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 a contractului de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul de transport căruia îi sunt puse la dispoziţie mijloacele de transport achiziţionate în cadrul respectivei Cereri de finanţare.

 

 

17.1.  În situaţia în care Contractele de delegare a gestiunii/ hotărârile de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public au fost încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, începând cu data de 3 decembrie 2009, solicitanţii trebuie să prezinte:

 

 

 1. Dovada publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene[91], dacă este cazul, cu cel puțin un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, a, cel puțin, următoarelor informații, conform art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007:

 

„(a) numele și adresa autorității competente;

  (b) tipul de atribuire vizat;

  (c) serviciile și zonele potențial vizate de atribuirea respectivă.”

 

„(d) data de început și durata preconizate ale contractului de servicii publice.”[92]

 

Atenţie! Ȋn anunţul de intenție în JOUE se va consemna autoritatea locală competentă, respectiv Asociaţia de dezvoltare intercomunitară (ADI) având ca obiect serviciul de transport public zonal de călători sau Unitatea administrativ-teritorială.

 

Sau

 

Declaraţie a reprezentantului legal al solicitantului asupra faptului ca prestaţia anuală din cadrul contractului de delegare a gestiunii sau din hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public[93] este mai mică de 50.000 kilometri de servicii publice de transport de călători, făcându-se referire la programul de transport, respectiv la lungimea traseelor aferente contractului, numărul mijloacelor de transport în comun, frecvenţa curselor etc. Documentele la care se face referire vor fi anexate la această declaraţie;

 

 

 1. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători, cu toate anexele, denumit pe scurt și contractul de delegare a gestiunii, pentru operatorii prevăzuți la art. 28 alin. (2) lit. b) și la art. 29 alin (4) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public, cu toate anexele, către operatorii de drept public reprezentați de serviciile publice de interes local cu personalitate juridică prevăzuți la art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Observaţie: Conform art. 28, alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public trebuie să conţină prevederi detaliate şi complete privind atribuţiile şi responsabilităţile cu privire la furnizarea/prestarea serviciului şi operarea sistemului de utilităţi publice aferent, în cazul de față, de transport public de călători. De asemenea, se vor respecta cerințele Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.

 

Observaţie: Clauzele obligatorii ale contractului de delegare a gestiunii se regăsesc menționate la art. 29 alin. (11), iar anexele obligatorii la acelaşi articol, alin. 10[94] din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, se vor respecta cerinţele cu privire la conţinutul obligatoriu al acestor contracte din art. 4 al Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.

 

 1. Hotărârea de Consiliu Local al solicitantului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, de aprobare a contractului de servicii publice (pentru operatorii de la art. 28 alin. (2) lit. b) și la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare) sau de aprobare a documentaţiei de atribuire[95], doar în cazul gestiunii delegate, pentru operatorii prevăzuţi la art. 29 alin. (4).
Atenţie! Se vor respecta prevederile art. 28 – Gestiunea directă din Legea nr. 51/2006  republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu privire la forma de constituire şi acţionarii/asociaţii operatorului şi ai operatorului regional de transport public.

sau, după caz

Hotărârile de Consiliu Local ale solicitantului de mandare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal de călători privind delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători operatorului.

În situaţia UAT membre ale unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul public de transport zonal de călători, delegarea gestiunii serviciului va fi efectuată de către ADI, în baza mandatului special acordat de către acestea.[96]

 

 1. Doar în cazul atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public, Avizul Consiliului Concurenței, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau ale art. 20 din OUG 77/2014, actualizată, privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996;
Avizele de la Consiliul Concurenţei se vor solicita în faza de proiect a Hotărârilor de Consiliu Local/contractelor de delegare.

 

 1. Doar în cazul atribuirii prin procedură competitivă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public, se vor anexa dovezi ale faptului că această procedură de atribuire competitivă s-a realizat în baza legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice în vigoare la momentul atribuirii, respectiv anunț de participare și anunţ de atribuire publicat în SEAP.

 

Nu sunt acceptate ca fiind conforme contractele de delegare a gestiunii atribuite prin procedură competitivă în baza Ordinului ANRSC nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local[97].

 

SAU

 

17.2.    În situaţia în care Contractele de delegare a gestiunii au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, solicitanţii trebuie să prezinte:

 

A

 1. Acordul Comisiei Europene cu privire la posibilitatea continuării contractului de servicii publice, având în vedere următoarele prevederi ale art. 8, alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007: „Contractele de servicii publice pot continua până la expirare, în cazul în care rezilierea lor ar produce consecințe juridice sau economice disproporționate și cu condiția ca Comisia să își fi dat acordul”.
 2. Notificarea şi aprobarea din partea Comisiei Europene, în baza art. 108 alin. (3) din TFUE, cu privire la compensaţia acordată, dacă este cazul, operatorului de transport public (a se vedea art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007).
 3. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători cu toate anexele.

 

 

Sau

 

B

 1. Dovada solicitării acordului Comisiei Europene cu privire la posibilitatea continuării contractului de servicii publice, având în vedere prevederile art. 8, alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.
 2. Dovada notificării Comisiei Europene, în baza art. 108 alin. (3) din TFUE, cu privire la compensaţia acordată, dacă este cazul, operatorului de transport public (a se vedea art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007).
 3. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători cu toate anexele.
 4. Ȋn cadrul declarației de angajament, reprezentantului legal al solicitantului declară că va realiza toate demersurile pentru a prezenta un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători aliniat la cerințele legislației comunitare, inclusiv Acordul Comisiei Europene privind continuarea acestuia, în termen de maximum 18 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar, contractul de finanţare încheiat cu AMPOR va fi reziliat.

 

Pentru această situaţie (17.2 A./B.), solicitantul optează în mod excepţional şi îşi asumă decizia de continuarea a contractului, precum şi faptul că eventualele ajustări ale contractului (inclusiv urmare a implementării proiectelor) nu sunt considerate modificări substanțiale ale prevederilor iniţiale[98].

 

SAU

 

17.3.  În situaţia în care Contractele de delegare a gestiunii/ hotărârile de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public urmează a fi încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în etapa de implementare a contractului de finanţare aferent proiectului, solicitanţii trebuie să prezinte în mod obligatoriu la depunerea cererii de finanţare:

 

 

 1. Dovada publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă este cazul, cu cel puțin un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, a, cel puțin, următoarelor informații, conform art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007:

 

„(a) numele și adresa autorității competente;

  (b) tipul de atribuire vizat;

  (c) serviciile și zonele potențial vizate de atribuirea respectivă.”

„(d) data de început și durata preconizate ale contractului de servicii publice.”[99]

Sau

Declaraţie a reprezentantului legal al solicitantului asupra faptului ca prestaţia anuală din cadrul contractului de delegare a gestiunii sau din hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public este mai mică de 50.000 kilometri de servicii publice de transport de călători, făcându-se referire la programul de transport, respectiv la lungimea traseelor aferente contractului, numărul mijloacelor de transport în comun, frecvenţa curselor etc. Documentele la care se face referire vor fi anexate la această declaraţie;

 

 1. b. Ȋn cadrul declarației de angajament, reprezentantului legal al solicitantului declară că va realiza toate demersurile pentru a încheia şi prezenta un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/ hotărâre de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public aliniate la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, precum și avizele solicitate aplicabile, în termenul de maximum un an de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare cu AMPOR, în cazul atribuirii directe și de maximum 1 an și jumătate (18 luni) de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare cu AMPOR, în cazul atribuirii prin procedură competitivă, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat.

În cazul acestei situaţii, solicitantul va prezenta restul documentelor/avizelor relevante de la punctul 17.1 de mai sus (mai puţin Dovada publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a intenţiei de atribuire/declaraţia privind încadrarea în excepţia de la art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 cu privire numărul anual de kilometri aferenţi contractului) în perioada de implementare a proiectelor, în termenul de mai sus (a se vedea şi secţiunea 6.7 din prezentul ghid specific, unde sunt menţionate şi alte clarificări).

 

În situaţia în care în etapele de evaluare, selecţie şi contractare, se dovedeşte că solicitantul nu se încadrează/nu respectă condiţiile de la punctul 17.1[100], (exceptând cerinţa cu privire la Dovada publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a intenţiei de atribuire/declaraţia privind încadrarea în excepţia de la art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 cu privire numărul anual de kilometri aferenţi contractului, cu anexele aferente) sau că nu va putea obţine documentele de la 17.2 A, atunci acestuia i se pot aplica condiţiile de la 17.3, cu includerea articolelor relevante în contractul de finanţare, dacă solicitantul va prezenta toate documentele solicitate la punctul 17.3, cel târziu în etapa pre-contractuală(a se vedea secțiunea 5.4.2).

 

 1. În cazul când P.M.U.D. este elaborat în parteneriat, iar cheltuială este inclusă în bugetul cererii de finanţare depuse în parteneriat, Acordul de asociere cu privire la elaborarea P.M.U.D. din care să reiasă contribuţia financiară a liderului de parteneriat și a partenerilor pentru această cheltuială.

 

În stabilirea cheltuielilor eligibile ale P.M.U.D, datele privind numărul populaţiei solicitanţilor din anul anterior deschiderii apelului de proiecte, respectiv din anul 2016, vor fi preluate pe de site-ul http://www.insse.ro/cms/ro, secţiunea Tempo-Online – tutorial.

 

 

 1. Hotărârea (sau Hotărârile) de Consiliu Local a solicitantului din care să rezulte reglementarea politicii parcărilor la nivelul ariei de studiu a proiectului

 

Se va vedea criteriul 4.3.1.13 din prezentul ghid.

 

 1. Devizul pe obiect aferent cheltuielilor din sub-categoria 181, în conformitate cu legislația în vigoare, după caz

 

Pentru proiectele care au cheltuieli din sub-categoria 181 – cheltuieli pentru infrastructura rutieră, poduri, pasaje utilizate prioritar de transportul public urban, se va întocmi un deviz pe obiect separat pentru lucrările, echipamentele, dotările etc. care generează acest tip de cheltuieli (a se vedea și Anexa 3.2.6).

 

 1. Documente justificative privind complementaritatea activităţilor, după caz

 

Se vor anexa, după caz, documentele solicitate în secţiunea 1.4.

 

 1. Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (pentru apelul POR/2017/3/3.2/1/ITI)

 

Acest document este eliberat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitară ITI Delta Dunării, iar solicitantul de finanţare trebuie să îl depună împreună cu cererea de finanţare.

 

Este responsabilitatea solicitantului de finanţare să efectueze toate diligenţele necesare obţinerii Avizului de conformitate înainte de depunerea cererii de finanţare, astfel încât acesta să fie emis de către ADI ITI DD în timp util, care să-i permită aplicantului să întocmească şi să depună o cerere de finanţare completă şi corectă.

 

Lipsa Avizului de conformitate emis de ADI ITI DD duce la respingerea proiectului (criteriu în grila de CAE).

 

 1. Avizul administratorului/custodelui (sau clasarea solicitării) pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare (pentru apelul POR/2017/3/3.2/1/ITI)

 

 

 

Alte documente pentru obţinerea unui punctaj suplimentar al proiectului:

 

 1. Dacă este cazul, Extras din portofoliul de proiecte al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, dezvoltată la nivel de ADI zonă metropolitană/pol de creştere sau la nivel de parteneriat cu un municipiu reşedinţă de judeţ și (doar dacă acest document este finalizat) lista de proiecte anexată Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020 din cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

 

 1. Pentru a demonstra un grad mai avansat de maturitate al proiectului Se pot anexa proiectul tehnic, autorizaţia de construire, contractul de lucrări/furnizare atribuit după 01.01.2014, dovezi ale lansării procedurilor de achiziții publice pentru lucrări/servicii modernizare tramvaie /furnizare mijloace de transport și echipamente, după caz

 

 

 1. Ȋmputernicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea de finanțare (dacă este cazul)

 

Ȋn cazul în care Cererea de finanţare şi anexele la cererea de finanțare (dacă este cazul) sunt semnate, cu semnătura electronică extinsă, de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat, se anexează documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

Observație: Dacă la depunere, cererea de finanțare este semnată de  reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat, iar pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, se împuternicește o persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectare prevederilor din secţiunea 2.3, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.

 

 

 

 1. Alte documente, după caz

5.4.2 Anexele obligatorii la momentul contractării

 

 1. Declaraţia privind transmiterea documentelor în etapa precontractuală şi realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare

 

Aceasta declaraţie are atât rol de opis pentru documentele depuse în etapa pre-contractuală, cât şi rol de confirmare a inexistenţei unor modificări apărute pe parcursul procesului de evaluare, decât cele declarate, care ar putea afecta eligibilitatea cererii de finanţare.

 

 1. Documentele statutare ale solicitantului și partenerilor, dacă este cazul

 

Vor fi prezentate, după caz, documentele statutare ale solicitantului și, dacă e cazul, ale partenerilor, în vigoare, astfel:

 

 • Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului;
 • Pentru situații particulare, alte documente relevante din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al solicitantului/partenerilor;
 • Hotărârea consiliului județean de alegere a președintelui Consiliului Județean;
 • Hotărârea de constituire a consiliului local;
 • Hotărârea de constituire a consiliului județean;
 • Hotărârea de numire a conducătorului instituției publice locale;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean, Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti – după caz, de înfiinţare a instituției publice, precum și, dacă e cazul, alte documente din care să reiasă încadrarea solicitantului în această categorie.

 

 1. Documente privind identificarea reprezentantului legal[101] al solicitantului /liderului de parteneriat

 

Pentru reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat se va prezenta o copie a unui document de identificare.

 

 

 1. Documentele statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători, dacă este cazul

 

Ȋn cazul depunerii/implementării unor proiecte în parteneriat, ce prevăd investiţii comune în sistemul de transport public de călatori şi/sau, în cazul depunerii/implementării de proiecte care implică prezentarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport de călători conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară cu operatorul de transport public (ţinând seama de prevederile din secţiunea 3.2.1 din prezentul ghid), se vor prezenta:

 

 • Statutul şi actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, elaborate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 855/2008, de unde rezultă că UAT în care se implementează proiecte privind sistemele de transport public sunt membre ale ADI;

 

 

 1. Documentele statutare ale operatorului de transport public, dacă acesta este selectat, înființat, reorganizat la momentul etapei pre-contractuale

 

Ţinând seama de prevederile din secţiunea 3.2.1 a prezentului ghid, pentru tipurile de investiții ce necesită prezentarea contractului de delegare a gestiunii/hotărâre de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public, după caz, conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, se vor prezenta:

 • Documente statutare, în funcție de forma de organizare a operatorului [102], respectiv Hotărârea de Consiliu Local de înființare și/sau, în cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, statutul și actul constitutiv al operatorului de transport public;

 

În situaţia în care operatorul de transport căruia îi vor fi puse la dispoziţie bunurile din proiect nu este înfiinţat/selectat sau este organizat ca regie autonomă la etapa pre-contractuală, aceste documente vor fi prezentate în etapa de implementare, odată cu contractul de servicii publice/ hotărâre de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 (a se vedea secţiunea 6.7).

 

 

 1. Documente privind dreptul de proprietate sau de administrare/superficie actualizate

 

 

Se va avea în vedere corelarea cu secțiunile 5.4.1.Anexe la depunerea cererii de finanțare, punctul 11 și cu

6.7. Etapa de implementare şi durabilitate a contractului de finanţare.

 

6.1 Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, asupra mijloacelor de transport, bunurilor (conform secțiunii 4.1, criteriile 3 și 4) sunt prezentate următoarele documente, după caz:

 1. Dreptul de proprietate publică nu este atestat

 

La momentul precontractării (dacă nu s-au prezentat documente finale de proprietate publică la depunerea cererii de finanţare), doar pentru imobile, se va anexa, minimum, următorul document:

 

 • Extras de carte funciară cu înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publică, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publică şi absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

 

 1. Dreptul de proprietate publică este atestat

 

Dacă solicitantul le deţine la momentul etapei de pre-contractare (şi nu le-a prezentat odată cu depunerea cererii de finanţare,cu excepţia extrasului de carte funciară actualizat-6.3), se vor anexa extrasul de carte funciară cu înscrierea definitivă sau alte documente care dovedesc deținerea dreptului de proprietate publică, menţionate în secţiunea 5.4.1, punctul 11, respectiv:

 

 • Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

 

SAU

 

 • În situaţia anumitor bunuri mobile, rețele de utilități publice și în alte situații în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, pentru dovedirea dreptului de proprietate publică: Hotărârea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare, Legii 287/2009 privind Codul Civil (extras din Monitorul Oficial al României, inclusiv anexele relevante) sau alte documente de proprietate, pentru cazuri particulare;

 

Reprezentantul legal al solicitantului va confirma absența sarcinilor incompatibile cu investiția în cadrul declarației de eligibilitate.

 

În situația în care documentele pentru dovedirea proprietății publice nu sunt prezentate la etapa de precontractare a cererii de finanțare, solicitantul are obligația să prezinte extrasul/extrasele de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică sau, în situaţia anumitor bunuri mobile, rețele de utilități publice și în situația în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, Hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public, cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune nicio cerere de prefinanţare/rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări (a se vedea Anexa 3.2.5).

 

6.2. Pentru dovedirea dreptului de proprietate privată asupra imobilelor (conform secțiunii 4.1, criteriul 3) sunt prezentate următoarele documente, după caz:

 

 • Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost demarată la data depunerii cererii de finanţare

 

 1. Ȋn mod obligatoriu, la momentul etapei de precontractare a cererii de finanțare (dacă nu s-au prezentat documente finale privind proprietatea privată la momentul depunerii cererii de finanţare), se va anexa extrasul de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate privată:

 

 • Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

 

6.3 Documente de proprietate/administrare/superficie actualizate

 

În situaţia în care solicitantul a facut dovada deţinerii dreptului de proprietate/administrare/superficie la depunerea cererii de finanţare, pentru imobile, prin prezentarea de extrase de carte funciară, în etapa precontractuală se va depune extrasul actualizat (sau extrasele actualizate) de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate/administrare/superficie:

 

 • Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate/administrare/superficie și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

 

În cazul în care solicitantul a depus pentru dovedirea dreptului de proprietate publică, Hotărârea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare şi ale Legii 287/2009 privind Codul Civil sau alte documente de proprietate, pentru cazuri particulare, în etapa precontractuală, se va confirma absența sarcinilor incompatibile cu investiția, prin prezentarea declaraţiei de eligibilitate actualizate a reprezentantului legal al solicitantului.

 

 1. Pentru investițiile menționate în secțiunea 4.3.1.1, categoria A, punctul 9, 10 şi după caz, 2 –categoria C – Programul de transport public în vigoare, din care să rezulte că infrastructura rutieră ce face obiectul proiectului se suprapune cu trasee de transport public urban de călători, dacă este cazul

 

Pentru a proba existența traseelor de transport public urban de călători pe străzile urbane ce fac obiectul proiectului, solicitantul va prezenta programul de transport în vigoare.

 

În cazul în care la momentul precontractării, nu se suprapune un traseu de transport public pe infrastructura ce face obiectul proiectului, acesta urmând a fi realizat prin proiect, solicitantul va prezenta programul de transport actualizat cel mai târziu în primul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare aferent proiectului (a se vedea secţiunea 6.7).

 

 1. Modificări asupra declarațiilor pe proprie răspundere anexate la depunerea cererii de finanțare, modificări asupra acordului de parteneriat, declaraţiei privind eligibilitatea TVA, dacă este cazul

 

 

 1. Declaraţia de eligibilitate a solicitantului/ partenerilor, după caz

 

În acest sens, se solicită completarea modelului standard de declarație la momentul contractării, ce respectă formatul standard al Modelului A – Declarația de eligibilitate.

 

 1. Declaraţia de angajament a solicitantului/partenerilor, după caz

 

În acest sens, se solicită completarea modelului standard de declarație, ce respectă formatul standard al Modelului B – Declarația de angajament, cu includerea articolelor aplicabile la momentul precontractării.

 

 

 1. Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat

 

Certificatele de atestare fiscală referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat trebuie să fie în termenul de valabilitate.

În cazul parteneriatelor, toţi membrii parteneriatului vor prezenta aceste documente.

Solicitantul/partenerii trebuie să fi achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, după caz.

 

 1. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului

 

Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

În cazul parteneriatelor, toţi membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

 

 1. Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

În conformitate cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului se va transmite hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor aferente.

În Hotărârea sus-menţionată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

În cazul parteneriatelor toţi partenerii vor depune aceste documente.

 

 1. Actualizarea hotărârii (hotărârile partenerilor, dacă e cazul) de aprobarea a documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, dacă este cazul

 

 1. Modificări asupra devizului general și a celui pe obiect, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul

 

 1. Modificări asupra listei de echipamente/dotări/mijloace de transport/lucrări/servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, dacă este cazul

 

Se va anexa lista actualizată pentru echipamente/dotări/mijloace de transport și/sau lucrări și/sau servicii de modernizare tramvaie, evidenţiindu-se cele două tipuri de cheltuieli (eligibile/ne-eligibile) cu menționarea prețurilor acestora, iar informațiile vor fi corelate cu bugetul proiectului.

 

Se va folosi Modelul F – Lista de echipamente, mijloace de transport în comun și/sau lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile.

 

 1. Formularul bugetar “Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene” (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016

 

 1. Formularul nr. 1 – Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene în conformitate cu H.G.93/2016

 

 1. Documente privind asigurarea conformităţii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători/ hotărârii de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007

 

În situaţia în care solicitantul nu poate primi acordul de Comisia europeană (5.4.1, situaţia 17.2) sau nu se încadrează, urmare a efectuării etapei de CAE în situaţia de la punctul 17.1 (secţiunea 5.4.1), va prezenta toate documentele solicitate la punctul 17.3 (secţiunea 5.4.1), respectiv:

 • Ȋn cadrul declarației de angajament, reprezentantul legal al solicitantului declară că va realiza toate demersurile pentru a prezenta un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători/ hotărâre de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului aliniat(ă) la cerințele Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în termenul aplicabil din secţiunea 5.4.1, punctul 17.3, de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar, contractul de finanţare încheiat cu AMPOR va fi reziliat;

Şi, după caz (situaţia de la secţiunea 5.4.1, pct. 17.2)

 • Dovada publicării anunţului de intenţie în JOUE sau o declaraţie a reprezentantului legal şi dovezile aferente privind prestaţia anuală a contractului de servicii publice mai mică de 50.000 km;

 

 1. Ȋn cazul investițiilor în sistemele de transport public, Avizul operatorului de transport public cu privire la investiţiile ce vor fi realizate de solicitant prin proiect asupra componentelor sistemului de transport public puse la dispoziţia sa

 

În cazul în care la momentul precontractării cererii de finanţare, operatorul nu este selectat/înfiinţat/urmează a fi reorganizat, acest aviz se va aduce odată cu contractul de servicii publice în etapa de implementare (a se vedea secţiunea 6.7).

In acest aviz, operatorul îşi va da acordul cu privire la investiţiile realizate prin proiect şi puse la dispoziţia sa, prin contractul de delegare a gestiunii/hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public. Aceste investiţii propuse se vor regăsi şi în contractul de delegare a gestiunii serviciului/hotărârii de administrare, inclusiv sub forma unor condiţii suspensive.

 

 1. In cazul proiectelor ce prevăd achiziţii de autobuze cu trasee inclusiv în municipii reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-202, Acordul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători (în care municipiul reşedinţă de judeţ şi solicitantul eligibil din O.S. 3.2 sunt membri) de înfiinţare a traseului sau dovada exixtenţei traseului

 

Se va anexa Acordul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători (în care municipiul reşedinţă de judeţ şi solicitantul eligibil din O.S. 3.2 sunt membri) cu privire la înfiinţarea respectivului traseu de transport public cu autobuze, în caz că acesta nu a fost înfiinţat până la momentul precontractării sau dovada existenţei traseului respectiv.

 

 1. Avizul operatorilor de utilităţi publice (dacă este cazul), pentru investiţii privind reţelele sistemelor de alimentare cu apă/de canalizare a apelor uzate şi a apelor pluviale/de iluminat public

 

Se va vedea explicaţia din secţiunea 4.3.1.1. Acest aviz se solicită pentru a se asigura conformitatea soluţiilor tehnice din proiectul depus în cadrul O.S. 3.2 cu soluţia tehnică existentă sau propusă în alte proiecte de investiţii, precum şi pentru a se confirma că respectivele lucrări privind utilităţile nu sunt incluse în proiecte finanţabile din alte programe/sursele proprii ale operatorului etc.

 

 1. Dacă este cazul, Acord-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administraţiile bazinale de apă şi UAT Oraşul/Municipiul/Judeţul/Comuna

 

Se va avexa acest document în situaţia în care sunt executate lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor, aflate în administrarea administraţiile bazinale de apă. În cadrul acestui acord se vor identifica investiţiile realizate prin proiect.

 

 1. Alte documente actualizate (dacă este cazul)

 

 

 • Documente din care să reiasă că solicitantul/ membrii parteneriatului, în cazul în care au fost stabilite debite în sarcina lor, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, au fost achitate integral, ataşând dovezi în acest sens, dacă este cazul;
 • Alte documente, prin a căror actualizare nu sunt afectate condiţiile de eligibilitate a solicitantului/proiectului;
 • Dacă este cazul, Alte documente (de ex. Model D)

 

În cazul în care solicitantul nu transmite documentele obligatorii aplicabile proiectului enumerate în cadrul prezentei secțiuni cel mai târziu în termenul maxim de 30 zile calendaristice de la primirea notificării privind demararea etapei precontractuale, în conformitate cu prevederile secțiunii 8.5 – Etapa precontractuală din cadrul Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), proiectul poate respins de la finanțare. Se vor avea în vedere și Instrucțiunile AMPOR privind termenele din etapa precontractuală.

 

6. VERIFICAREA, EVALUAREA, SELECȚIA ȘI CONTRACTAREA PROIECTELOR

Prin prezentul Ghid se lansează apelurile de proiecte necompetitive cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI.

Etapele sistemului de evaluare, selecție și contractare sunt cele detaliate în cadrul secțiunii 8  din cadrul Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare). Aspectele menţionate în Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), secţiunea 8, vor fi completate/corelate cu cele prevăzute în prezentul document (care primează).

 

6.1 Conformitate administrativă și eligibilitate. Aspecte generale – criterii, proces, clarificări

 

După depunerea cererii de finanţare, se va analiza și verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate, ce trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii va urmări în principal, existenţa şi forma cererii de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate (cele ce trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă).

 

În cadrul acestui apel de proiecte, prin derogare de la secțiunea 8.1, din Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), Organismul intermediar poate transmite două solicitări de clarificări privind criteriile de conformitate administrativă și eligibilitate, cu termen de răspuns de 5 zile lucrătoare. Termenul de 5 zile lucrătoare pentru răspunsul la solicitarea de clarificări poate fi prelungit doar în cazuri justificate de solicitant şi acceptate de OI, până la 10 zile lucrătoare.

Ȋn termenul de clarificări din etapa de conformitate administrativă și eligibilitate, există posibilitatea completării cererii de finanțare și a anexelor la aceasta, inclusiv solicitarea şi transmiterea de documente obligatorii, precum și privind depunerea proiectelor complementare (secțiunea 1.4, lit. i. și ii, situațiile c1).

Nerăspunderea în termenul maxim de răspuns la cea de-a doua solicitare de clarificări poate conduce la respingerea cererii de finanţare, cu posibilitatea redepunerii acesteia. Pot fi depuse documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai târziu de termenul maxim de răspuns la cea de-a doua solicitare de clarificări. Pot fi formulate unele recomandări (a se vedea Grila 3.2.2).

Etapa de verificare a conformităţii administrative și a admisibilităţii P.M.U.D. se va derula în afara sistemului MySMIS, în paralel cu etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare la care a fost anexat, precum şi a celorlalte cereri de finanţare depuse de un solicitant, dacă este cazul.

În situaţia în care, în urma verificării/transmiterii solicitărilor de clarificări/analizei răspunsurilor primite de la solicitant, în termenul maxim procedural, comisia de verificare a P.M.U.D. consideră că acest document strategic nu poate fi declarat conform şi admisibil, cererile de finanţare ale solicitantului se resping în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, ca urmare a neîndeplinirii criteriului corespunzător din grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, cu privire la încadrarea proiectului în scenariul optim selectat „A face ceva” din versiunea declarată conformă şi admisibilă de către OI/ADR a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

 

 

Se va avea în vedere grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare, aferentă prezentului ghid (Anexa 3.2.2 – Grila de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității cererilor de finanţare aferente O.S. 3.2) și secțiunea 5.4.1. – Anexele la depunerea cererii de finanțare. Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității se poate finaliza cu recomandări și observații pentru etapele ulterioare.

 

 

Grila de verificare a conformității administrative și admisibilității P.M.U.D. este prevăzută în Anexa 3.2.2.a – Grila de verificare a conformităţii şi admisibilităţii P.M.U.D., la prezentul ghid.

 

6.2 Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului

 

Evaluarea și selecția proiectelor

 

Procesul de evaluare și selecție, inclusiv vizita la fața locului a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte are la bază prevederile prezentului ghid, precum și prevederile Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, (cu modificările și completările ulterioare), sub-secțiunea 8.2.1.

Modalitatea de punctare a criteriilor de evaluare tehnică și financiară este detalitată în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară (Anexa 3.2.3 – Grila de evaluare tehnică şi financiară a prezentului ghid).

Pot intra în etapa de pre-contractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minimum 60 de puncte și care nu au fost bifate cu NU sau NU au obţinut 0 puncte la niciunul din criteriile menționate în Anexele 3.2.3.a-f după caz.

De asemenea, notarea cu 0 puncte a următoarelor criterii/subcriterii/opţiuni/ipoteze din Grila de evaluare tehnică şi financiară (Anexa 3.2.3), duce la respingerea proiectului: sub-criteriul 1.1 (c),  sub-criteriul 1.2 (c),  sub-criteriul 1.5 (a și/sau b), criteriul 2 (a),  sub-criteriul 4.1 (a-e), sub-criteriul 4.2 (a-c),  sub-criteriul 4.3 (a-d).

Pentru proiectele la care s-a anexat ca și documentație tehnico-economică doar SF/DALI, în etapa de evaluare tehnică și financiară se va completa Grila de analiză a conformității și calității SF/DALI (Anexele 3.2.3.a,c,d,e). Pentru proiectele la care se anexează proiectul tehnic, în etapa de evaluare tehnică și financiară se va completa Grila de analiză a conformității şi calităţii proiectului tehnic (Anexa 3.2.3.b, f).

În cazul proiectelor care conţin atât lucrări de construcţii, cât şi furnizare de echipamente și/sau mijloace de transport/ servicii de modernizare tramvaie, dacă a fost depus SF/DALI/PT şi Studiul de oportunitate, se vor verifica toate documentele, conform menţiunilor din grilă.

Dacă în cadrul unei cereri de finanţare sunt depuse mai multe documentaţii tehnico-economice, se vor completa mai multe grile de verificare (Anexele 3.2.3.a,b,c,d,e,f), după caz.

 

 În cadrul acestui apel de proiecte, prin derogare de la secțiunea 8.2.1, din Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), experţii evaluatori pot solicita două solicitări de clarificări privind cererea de finanţare, termenul de răspuns la aceste clarificări este de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia. Termenul de 5 zile lucrătoare pentru răspunsul la solicitarea de clarificări poate fi prelungit doar în cazuri justificate de solicitant şi acceptate de OI, până la 10 zile lucrătoare.

Fiecare comisie de evaluare va avea P.M.U.D (versiunea conformă şi admisibilă) pus la dispoziţie de către OI.

Etapa de evaluare tehnică și financiară se poate încheia cu recomandări, dacă este cazul, cu condiția ca solicitantul să fie informat în acest sens, iar elementele respective să fie soluționate în cadrul etapelor următoare ale procesului, însă nu mai târziu de expirarea termenului limită de depunere a documentelor aferente etapei precontractuale, în caz contrar proiectul fiind respins (exceptând documentele din secţiunea 6.7).

6.3 Renunțarea la cererea de finanțare și restituirea documentației

Conform Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, (cu modificările și completările ulterioare), secţiunea 8.3.

 

6.4 Contestații

Conform Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, (cu modificările și completările ulterioare), secţiunea 8.4 şi Instrucţiunilor AMPOR. În cazul în care se va clarifica posibilitatea depunerii contestațiilor prin MySMIS, AMPOR va emite o instrucţiune în acest sens.

6.5 Etapele precontractuală

Procedura de contractare a proiectelor în cadrul prezentului apel de proiecte se realizează în conformitate cu subsecțiunea 8.5  din cadrul Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, precizările cu privire la apelurile necompetitive, la care se adaugă excepţiile stabilite în prezentul ghid cu privire la termenele de prezentare a unor documente în etapa de implementare.

In această etapă se vor respecta recomandările experților evaluatori.

 

6.6 Contractarea proiectelor

 

Modelul standard de contract de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma procesului de evaluare și selecție este cel prezentat în cadrul Anexei 10.8 la Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare).

Pe langă clauzele standard prevăzute în cadrul respectivului contract, vă atragem atenția asupra unor clauze specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentului apel de proiecte, ce se regăsesc evidenţiate în Anexa 3.2.5.

 

6.7 Etapa de implementare şi durabilitate a contractului de finanţare

Conform prevederilor şi termenelor din prezentul document, inclusiv din contractul de finanţare, beneficiarul va prezenta următoarele documente după semnarea contractului de finanţare, în situaţia în care, nu au fost  depuse de solicitant odată cu Cererea de finanţare, în etapa precontractuală sau, în  cazul documentelor statutare, au fost actualizate ulterior semnării contractului de finanţare etc.

 

 1. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public/ hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public, inclusiv anexele aferente, avizele solicitate şi documentele statutare ale operatorului, după caz;

După cum s-a menţionat în secţiunea 5.4.1, punctul 17.3, în termen de maximum 1 an pentru atribuirea directă şi 18 luni, pentru procedura competitivă şi pentru situaţia în care se solicită acordul Comisiei Europene pentru contracte atribuite înainte de 03.12.2009, de la intrarea în vigoare a contractului de finanţare, solicitantul va prezenta contractul de servicii publice de transport/hotărârea privind darea în administrare a furnizării serviciului, conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, avizele aplicabile solicitate la punctul 17.1 din secţiunea 5.4.1, Acordul de la Comisia Europeană (17.2.B), după caz, mai puţin documentele deja depuse în mod obligatoriu odată cu Cererea de finanţare sau în etapa precontractuală.

Dacă este cazul, pe lângă documentele menţionate la punctul 17.1 sau după caz, 17.2.A din secţiunea 5.4.1 a prezentului document, solicitantul va depune documentele statutare ale operatorului, avizul operatorului pentru realizarea investiţiilor prin proiect, în situaţia în care la etapa de precontractare, operatorul nu era înfiinţat, selectat sau era organizat ca regie autonomă. Referitor la regia autonomă, în situaţia în care la momentul precontractării Cererii de finanţare, operatorul de transport este reprezentat de o regie autonomă de interes local/judeţean şi sunt aplicabile prevederile secţiunii 3.2.1 din prezentul ghid, în această etapă se va verifica respectarea art. 28 (3) din Legea 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform contractului de finanţare.

După caz, în această etapă pot fi depuse documente de actualizare a documentelor depuse în etapa de pre-contractare referitoare la contractul de servicii publice, documentele statutare ale ADI având ca scop serviciul de transport public zonal de călători, Hotărârile de Consiliu Local ale solicitantului de mandare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal de călători privind delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători, Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători operatorului etc.

 

 1. Proiectul tehnic

                                                                                 

Se vor avea în vedere prevederile specifice relevante din Anexa 3.2.5. privind prezentarea Proiectului tehnic.

 

Se vor avea în vedere Grilele de analiză a conformității proiectului tehnic (Anexa 3.2.3.b, f).

 

 1. Documente de proprietate aferente dreptului de proprietate publică

 

Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, asupra mijloacelor de transport, bunurilor obiect al proiectului (conform secțiunii 4.1, criteriile 3 și 4) sunt prezentate următoarele documente, după caz:

Ȋn mod obligatoriu (dacă documentele finale privind proprietatea publică, de mai jos, nu au fost depuse înainte de semnarea contractului de finanţare), cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, se vor anexa extrasul de carte funciară cu înscrierea definitivă sau alte documente care dovedesc deținerea dreptului de proprietate publică, menţionate în secţiunea 5.4.1, punctul 11, respectiv:

 

 • Înregistrarea imobilelor (teren și clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte existența dreptului de proprietate și absența sarcinilor incompatibile cu investiția;

 

SAU

 

 • În situaţia anumitor bunuri mobile, rețele de utilități publice și în alte situații în care nu a fost realizată cadastrarea imobilelor, pentru dovedirea dreptului de proprietate publică: Hotărârea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare, Legii 287/2009 privind Codul Civil (extras din Monitorul Oficial al României, inclusiv anexele relevante) sau alte documente de proprietate, pentru cazuri particulare;

 

 

Ȋn situația în care documentele pentru dovedirea proprietății publice nu sunt prezentate în această etapă, cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, contractul de finanțare va fi reziliat.

 

 1. 4. Programul de transport

 

În cazul în care la data depunerii cererii de finanţare, pe infrastructura ce face obiectul proiectului nu se suprapun trasee de transport public, acestea fiind realizate prin proiect, solicitantul va prezenta programul de transport actualizat cel mai târziu în primul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare aferent proiectului, în caz contrar finanţarea va fi recuperată.

 

7. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

Modificările la prezentul ghid se vor realiza în conformitate cu secțiunea 9 din cadrul Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

8. ANEXE

La prezentul document sunt anexate următoarele:

 

Anexa 3.2.1 – Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

Anexa 3.2.2 – Grila de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității

Anexa 3.2.2.a. –  Grila de verificare a conformităţii administrative și a admisibilităţii P.M.U.D

Anexa 3.2.3 –  Grila de evaluare tehnică şi financiară

Anexa 3.2.3.a. – Grila  de analiză  a conformităţii şi calităţii Studiului de fezabilitate / Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (H.G. nr. 28/2008)

Anexa 3.2.3.b. – Grila  de analiză  a conformității şi calităţii proiectului  tehnic (Ordinul nr. 863/2008)

Anexa 3.2.3.c. – Grila  de analiză a conformităţii şi calităţii documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (H.G. nr. 907/2016)

Anexa 3.2.3.d. – Grila  de analiză  a conformităţii şi calităţii Studiului de fezabilitate (H.G. nr.907/2016)

Anexa 3.2.3.e. – Grila  de analiză  a conformităţii şi calităţii Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI (H.G. nr. 907/2016)

Anexa 3.2.3.f. – Grila  de analiză  a conformității şi calităţii  proiectului  tehnic (H.G. nr. 907/2016)

Anexa 3.2.4.a și b. – Instrument pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor

Anexa 3.2.5 – Clauze contractuale specifice Obiectivului specific 3.2.

Anexa 3.2.6 – Detalierea și plafoanele maxime ale categoriilor și sub-categoriilor de cheltuieli eligibile

Anexa 3.2.7 – Structura detaliată orientativă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

Anexa 3.2.8 – Unităţi administrativ-teritoriale din cadrul ITI DD

 

La prezentul document sunt prevăzute modele standard sau orientative pentru:

 • Declaraţia de eligibilitate (Model A)
 • Declaraţia de angajament (Model B)
 • Acordul de parteneriat (Model C)
 • Metodă de calcul pentru proiectele generatoare de venit (Model D)
 • Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare (Model E)
 • Lista de echipamente, mijloace de transport, lucrări sau servicii (Model F)
 • Model cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei) (Model G)
 • Declaraţia privind eligibilitatea TVA (Model H)
 • Tabel centralizator pentru numere cadastrale și obiective de investiţie (Model I)
 • Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului (Model J)
 • Notă privind încadrarea în standardele de cost (Model K)
 • Specificații pentru auditatea cheltuielilor din Cererile de rambursare (Model L)
 • Studiu de trafic (Model M)
 • Studiu de oportunitate (Model N)
 • Acord-cadru de parteneriat privind administraţiile bazinale (Model O)

 

 

 

 

 

[1] A se vedea art.9 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al ConsiliuluI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

[2] Zone periurbane/metropolitane, respectiv UAT din vecinătatea teritorială imediată a oraşelor/municipiilor;

[3] Aria de influență/de impact a proiectului. Se vor vedea explicaţiile din Modelul M – Studiul de trafic, cu privire la aria de studiu a proiectului;

[4] Repartiţia procentuală a modului de utilizare a tipurilor de transport;

[5] Ȋn cuprinsul ghidului se va folosi termenul de echivalent CO2;

[6] De ex. activităţile 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10  din categoria A şi activitatea 1 şi 2 din categoria C;

[7] Cererea de finanţare poate include şi alte activităţi complementare privind transportul public de călători/modurile nemotorizate, decât cele minime menţionate;

[8] Activitatea 1 din categoria C;

[9] Doar dacă viteza de deplasare a mijloacelor de transport este afectată de traficul rutier. De exemplu, în cazul creării unor benzi separate pentru transportul public, s-ar putea stabili, în urma analizei, că nu este necesară această activitate.

[10] Schimbarea ulterioară a sursei de finanţare pentru activităţile complementare nu este de natură a afecta îndeplinirea acestei condiţii;

[11] În cadrul etapei de CAE pentru cererea de finanţare analizată;

[12] Modelul de chestionar a fost pus la dispoziţie potenţialilor solicitanţi de către MDRAP;

[13] Dacă este cazul, respectiv dacă solicitantul stabilește realizarea unui studiu de trafic ce vizează proiecte complementare din aceeaşi arie de studiu;

[14] De exemplu, această situaţie (situația c.) ar putea fi întâlnită în cazul proiectelor de creare a sistemelor de managementul traficului, în scopul principal al îmbunătățirii transportului public, unde este cazul, ce ar putea necesita o abordare centralizată la nivelul unui oraș/municipiu.

[15] De ex. activităţile 6, 7 şi 8 – categoria A, activităţile 1, 3, 4 (în special pentru zonele pietonale/semi-pietonale), 5 – categoria B şi activităţile 3, 4 – categoria C;

[16] De exemplu, sub-activitatea Construirea/modernizarea/extinderea de zone cu caracter prioritar pietonal (semi-pietonale), categoria B, activitatea 4 sau activitatea privind Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști – categoria C, activitatea 3 etc;

[17] Schimbarea ulterioară a sursei de finanţare pentru activităţile complementare nu este de natură a afecta îndeplinirea acestei condiţii;

[18] În cadrul etapei de CAE pentru Cererea de finanţare analizată;

[19] Dacă este cazul, respectiv dacă solicitantul stabilește realizarea unui studiu de trafic ce vizează proiecte complementare din aceeaşi arie de studiu;

[20] A se vedea POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Tabelul Dimensiunea 1 – Domeniul de intervenție;

[21] Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene;

[22] In cadrul Cererii de Finanţare completate în MySMIS (a se vedea Anexa 3.2.1) se vor stabili cheltuielile aferente fiecărui cod;

[23] A se vedea şi POR 2014-2020, SFC martie 2016, p.129-130;

[24] Singura excepţie este reprezentată de subactivitatea Construirea/modernizarea/reabilitarea benzilor (partea carosabilă) din activitatea 10, categoria A, în vederea configurării/reconfigurării infrastructurii rutiere cu benzi dedicate pentru transportul public;

[25]  A se vedea ghidul  guidance_urbanmobility.pdf de la adresa: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/;

[26] In POR SFC martie 2016, p. 125: „În concordanță cu politicile UE de reducere a CO2 în toate zonele urbane contribuția așteptată la obiectivul menționat, respectiv sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele, va fi asigurată prin scăderea emisiilor de noxe provenite din transport, respectiv oferirea opţiunilor de transport alternativ şi descurajarea utilizării autoturismelor personale, oraşele devenind astfel spaţii mai bune de trăit pentru cetăţeni.”

[27] Valoarea indicatorului pentru anul 2023 va fi furnizată de către Institutul Naţional de Statistică (INS);

[28] Valoarea indicatorului pentru anul 2023 va fi furnizată de către Ministerul Mediului (MM);

[29] Sursa anuală a datelor pentru acești indicatori sunt: Rapoartele de monitorizare POR-MYSMIS;

[30]Ȋn cadrul POR nu se finanțează sistemele de transport cu metroul. Indicatorul comun este preluat din Anexa I –  Indicatori de realizare comuni privind sprijinul FEDR în cadrul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă (articolul 6) la Regulamentul (UE) nr. 1301/2013

[31] Aplicabil doar pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov;

[32] Valorile  vor fi obţinute prin utilizarea Instrumentului de calculare a emisiilor GES din sectorul transporturilor sau a modulului specific din modelul de transport, după caz (a se vedea secţiunea 5.1.4 şi criteriul 4.3.1.9)

[33] Pentru anul de bază (a se vedea şi Studiul de trafic), se pot înregistra aceleași valori pentru scenariul „fără proiect” și „cu proiect” Se referă .

[34] Sau primul an de operare;

[35] Diferența dintre scenariile „fără proiect” și „cu proiect”.

[36] Valorile se vor prelua din Studiul de trafic;

[37] Sau primul an de operare;

[38] Sumele cu care se depăşesc valorile maxime eligibile ale unui proiect, pe categorii de solicitanţi, sunt cheltuieli ne-eligibile şi vor fi suportate de solicitanţii de finanţare;

[39] Prin excepţie de la prevederile Ghidului general, datele privind numărul populaţiei solicitanţilor vor fi preluate din anul anterior deschiderii apelurilor de proiecte, respectiv din anul 2016, pe de site-ul http://www.insse.ro/cms/ro, secţiunea Tempo-Online – tutorial;

[40] Idem;

[41] Fără rezerva de performanţă;

[42] A se vedea art. 10, alin. 6, cap II din Legea nr. 51/2006 republicată *), cu modificarile şi completările ulterioare;

[43] A se vedea art. 15 si 16 din Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016;

[44] Sau transportatorului autorizat;

[45] Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;

[46] La cursul inforeuro din luna publicării ghidului;

[47] Anexa 10.8 la Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

[48] A se vedea Grila 9, pagina 3, punctul 12 din  Analytical Grids on the application of State aid rules to the financing of infrastructure projects http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/state_aid_grids_2015_en.pdf;

[49] Se va vedea art. 2 – Definiţii, punctul 23 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014  de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

[50] Se are în vedere faptul că AMPOR nu are atribuții în domeniul reglementării transportului public local/zonal de călători și nici în domeniul concurenței;

[51] Ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

[52] De exemplu, în cazul modernizării/extinderii unor sisteme de transport inteligente (STI);

[53] Conform art. 2, lit. j, capitolul I şi al art. 8, alin. (1), capitolul II din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – Republicare*) , modificată prin Legea nr. 225/2016, art. I, punctul 6, respectiv punctul 13 şi conform Art. VIII din Legea nr. 225/2016;

[54] Punctual, doar în cazul activităţilor 2 și 4, categoria B;

[55] A se vedea art. 5, alin. (10) al Legii 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

[56] Singura excepţie este reprezentată de subactivitatea Construirea/modernizarea/reabilitarea părții carosabile a infrastructurii rutiere din activitatea 10, categoria A, în vederea configurării/reconfigurării infrastructurii rutiere cu benzi dedicate pentru transportul public;

[57] Art. 3, pct. 3. din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: autobuz – autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.

[58] Potrivit art. 2 lit a) din  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007,  prin „transport public de călători” se înțelege serviciile de transport de călători care sunt de interes economic general și care sunt prestate către public în mod nediscriminatoriu și continuu.

[59] Cu alocare financiară proprie, ale cărui proiecte sunt selectate şi prioritizate inclusiv de către Autoritatea Urbană;

[60] Ca activitate complementară;

[61] Conform OG nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

[62] Astfel, pentru străzile de categoriile 1 și 2 este obligatorie crearea benzilor separate pentru transportul public urban;

[63] Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază din Devizul pe obiectul aferent sub-categoriei 181 – Cheltuieli pentru infrastructura rutieră, poduri, pasaje destinate prioritar transportului public urban de călători;

[64] S-a avut în vedere alocarea financiară orientativă aferentă codurilor 032/034 pentru Obiectivul specific 3.2 din POR 2014-2020;

[65] Transpusă din Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;

[66] Articolul 3, lit. d) din Legea nr. 34/2017;

[67] Articolul 3, lit. e) din Legea nr. 34/2017;

[68] Ȋn conformitate și cu prognozele din Studiul de trafic privind creșterea ponderii deplasărilor cu bicicleta în scenariul „cu proiect”;

[69] Se vor vedea explicaţiile din Modelul M –Studiul de trafic.

[70] Deoarece se încadrează în alt Obiectiv tematic (privind regenerarea urbană) şi nu în Obiectivul tematic 4;

[71] A se vedea şi Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 25 ianuarie 2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport;

[72] Dacă viteza de deplasare a mijloacelor de transport este afectată de traficul rutier.

[73] Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază din Devizul pe obiectul aferent sub-categoriei – 181 Cheltuieli pentru infrastructura rutieră, poduri, pasaje destinate prioritar transportului public urban de călători;

[74] Prin excepţie de la prevederile Ghidului general, datele privind numărul populaţiei solicitanţilor vor fi preluate din anul anterior deschiderii apelului de proiecte, respectiv din anul 2016, pe de site-ul http://www.insse.ro/cms/ro, secţiunea Tempo-Online – tutorial;

[75] Idem;

[76] Disponibil la adresa:  http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=17937

[77] Pentru proiectele complementare din O.S. 3.2  se poate analiza primul an de operare în comun a investițiilor;

[78] Se va avea în vedere conținutul orientativ al Modelului M – Studiul de trafic.

[79] De ex. activităţile 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10  din categoria A şi activitatea 1 şi 2 din categoria C;

[80] Cererea de finanţare poate include şi alte activităţi complementare privind transportul public de călători/modurile nemotorizate, decât cele minime menţionate;

[81] De ex. activităţile 6, 7 şi 8 – categoria A, activităţile 1, 3, 4 (în special pentru zonele pietonale/semi-pietonale), 5 – categoria B şi activităţile 3, 4 – categoria C;

[82] A se vedea art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

[83] Se va vedea art. 15 alin. 7 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016;

[84] Pentru activităţile/etapele aflate în responsabilitatea legală a solicitantului;

[85] Studii de specialitate prevăzute și în cadrul Anexei 4 și 5 la H.G. nr. 907/2016. Prin prezentul ghid, studiul de trafic este solicitat inclusiv în cazul elaborării Studiilor de oportunitate;

[86] Doar în condițiile prevederilor art. 15 din H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

[87] Pentru activităţile care  se încadrează în lista din secţiunea 3.2.1 din ghid, doar cu respectarea condiţiei privind demararea lucrărilor;

[88] Idem;

[89] În cazul extinderii/modernizării STI, indiferent dacă contractul de furnizare a fost semnat sau nu;

[90] Ȋn confomitate cu prevederile legii 50/1991, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;

[91] Formularul standard pentru publicarea acestui anunţ de intenţie poate fi găsit la adresa http://simap.ted.europa.eu/web/simap/standard-forms-for-public-procurement;

[92] De la data intrării în vigoare a Regulamentul (UE) 2016/2338 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători (Punctul 8 b);

[93] A se vedea art. 23 alin. (1) lit. a)  din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

[94] Litera e) din art. 29 alin. 10 nu se aplică serviciului de transport public;

[95] A se vedea lit. d^1) a alin. (3) al art. 8  din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, introdus prin pct. 14 al art. I din Legea nr. 225/2016;

[96] A se vedea art. 2, lit. e, cap I din Legea nr. 51/2006 republicată*) cu modificările şi completările ulterioare;

[97] Abrogat prin Ordinul ANRSC nr. 140 din 30 mai 2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

[98] A se vedea Comunicarea Comisiei nr. 2014/C 92/01 referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, 2.3.6.  Modificări ale contractelor de servicii publice

[99] De la data intrării în vigoare a Regulamentul (UE) 2016/2338 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători (Articolul 5a);

[100] Când solicitantul declară în cererea de finanţare că se încadrează în această situaţie – 17.1;

[101] Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept;

[102] A se vedea art. 28 alin. (2) și art. 29 alin. (4) din Legea 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here