Vâlcea: Biserica monument istoric a satului Marcea din comuna Ionești, a cinstit ocrotitorii în an centenar

0
Foto - preot Gheorghe Anca

În această luna a treia din anul bisericesc ziua a opta Biserica Răsăriteană aduce cinstire Sfinților Arhangheli și tuturor cereștilor puteri, astăzi numeroase biserici de parohie la care se adaugă mănăstirile și schiturile toate aflându-se sub cupola Patriarhiei Române au îmbrăcat haină luminoasă cinstindu-și ocrotitorii. În prima parte a oficiului liturgic numită și Liturghia Cuvântului au fost citite două texte scripturistice pe care le redăm în cele ce urmează:

Apostolul zilei extras din Epistola către Evrei consemnată de Sfântul apostol Pavel pe care o găsim cuprinsă în capitolul  2 versetele de la 2 până la 10

“Fraţilor, dacă s-a adeverit cuvântul grăit prin îngeri şi orice călcare de poruncă şi orice neascultare şi-a primit dreapta răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă vom fi nepăsători la astfel de mântuire care, luând obârşie din propovăduirea Domnului, ne-a fost adeverită de cei ce au ascultat-o, împreună mărturisind şi Dumnezeu cu semne şi cu minuni şi cu multe feluri de puteri şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după a Sa voinţă? Pentru că nu îngerilor a supus Dumnezeu lumea viitoare, despre care vorbim. Iar cineva a mărturisit undeva, zicând: «Ce este omul, că-l pomeneşti pe el, sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? L-ai micşorat pe el cu puţin faţă de îngeri; şi cu mărire şi cu cinste l-ai încununat şi l-ai pus peste lucrurile mâinilor Tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui». Dar prin faptul că a supus lui toate (înţelegem) că nimic nu i-a lăsat nesupus. Acum însă, încă nu vedem cum că toate i-au fost supuse. Ci pe Cel micşorat cu puţin faţă de îngeri, pe Iisus, Îl vedem încununat cu slavă şi cu cinste, din pricina morţii pe care a suferit-o, astfel că, prin harul lui Dumnezeu, El a gustat moartea pentru fiecare om. Căci ducând pe mulţi fii la mărire, I se cădea Aceluia, pentru Care sunt toate şi prin Care sunt toate, ca să desăvârşească prin pătimire pe începătorul mântuirii lor. ”

Apoi a urmat Evanghelia zilei care și aceasta a fost extrasă din scrierile Sfântului apostol și evanghelist Luca pe care o găsim consemnată în capitolul 10 versetele de la 16 până la 21

“Zis-a Domnul ucenicilor Săi: cine vă ascultă pe voi Mă ascultă pe Mine şi cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cine se leapădă de Mine se leapădă de Cel care M-a trimis pe Mine. Iar cei şaptezeci s-au întors cu bucurie, zicând: Doamne, şi diavolii se pleacă nouă în numele Tău. Atunci Iisus le-a răspuns: am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului; şi nimic nu vă va putea vătăma. Însă nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile se pleacă vouă, ci vă bucuraţi mai ales pentru că numele voastre s-au scris în ceruri. În ceasul acela s-a bucurat Iisus cu duhul şi a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit copiilor. Da, Părinte, căci aşa a fost înaintea Ta, bunăvoinţa Ta ”

În meditația împărtășită credincioșilor după citirea celor două texte biblice Preacucernicul părinte paroh Gheorghe Anca a reliefat faptul că:

”… iubiți credincioși și credincioase, din cele două texte pe care le-am ascultat se desprinde tema ascultării necondiționate dacă în duminica ce a trecut am avut ca subiect al meditației noastre săptămânale tabloul bogatului nemilostiv și al săracului Lazăr în cadrul căruia am văzut că ni se pun în fața ochilor trupești, dar mai sufletești două categorii sociale am văzut că doar săracul are nume și bogatul nu ceea ce înseamnă că a vrut să scoată în evidență că El nu condamnă bogăția dobândită prin muncă cinstită însoțită de sudoarea frunții arătând prin aceasta că omul nu trebuie să fie ancorat în dobândirea bogăției și a desfătării vremelnice deoarece, nu este veșnic aici pe pământ noi prin traiul dus aici ne pregătim în funcție de faptele pe care le săvârșim din clipa nașterii din pântecele mamei  și până în clipa plecării, pentru dobândirea stării fericirii eterne sau a stării de chin etern.

Îngerii sunt prin definiție duhuri (ființe slujitoare), nemuritoare create încă de la începutul creării lumii celei văzute așa cum avem mărturie în Simbolul Credinței Ortodoxe stabilit sub protia Împăratului Constantin cel care a dat deplină libertate de cult creștinilor în anul 313, acum la Niceea, în anul 325, convoacă prima dintre cele șapte adunări ecumenice[1] la care este stabilit Simbolul Credinței Ortodoxe ședință la care îi este alături și mama Sa, Împărăteasa Elena.

Îngerii au fost creați cu toții buni ca de altfel toată făptura în scopul ocrotirii sufletelor oamenilor, în momentul când noi, săvârșim fapte bune îngerii se bucură iar când le săvârșim pe cele rele Ei se rușinează își acoperă fața cu una din cele șase aripi și pleacă se ascund.

Se cuvine așadar, să explicăm rolul celor șase perechi de  aripi cu două aripi aceste minunate ființe zboară două perechi alcătuind patru aripi, cu altă pereche adică încă patru aripi acoperindu-și trupurile, cu alte două perechi ochii cei perfecți care l-ar putea vedea pe Dumnezeu, cu alte două perechi de aripi întinse ocrotesc și apără![2]

Însă Lucifer, îngerul cel purtător de lumină vrând să fie egal cu creatorul Său a decăzut din starea edenică împreună cu toată oastea la momentul căderii Pământul S-a a cutremurat în acest moment a luat ființă Iadul, tot acum arhanghelul Mihail a rostit formula Să stăm bine, să stăm cu frică cine este ca Dumnezeu!

Formula să stăm bine să stăm cu frică o avem și în Sfânta Liturghie formulă rostită de preot să stăm  bine să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta jertfă în pace (sau cu pace a o aduce) iar noi, răspundem Mila păcii jertfa laudei prin ridicarea de către preot a Crucii zicând Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Său Duh să fie cu voi cu toți ne aducem aminte de starea în care am fost prin răspunsul și ci duhul tău arătăm că ne rugăm pentru păstorii sufletești și mai arătăm că suntem cu toții candidați la mântuire prin pocăința proprie și prin învierea Hristică, vom redobândi calitatea de fi ai împărăției Cerurilor.”

După Sfânta Liturghie a fost oficiat Parastasul pentru ctitorii bisericii monument istoric, apoi părintele a urat celor care poartă numele celor doi Sfinți mulți ani cu sănătate, pace, mântuire și întru toată fapta cea bună sporire. Ziua a fost încheiată cu agapa frățească în semn de prețuire și binecuvântare pentru toți cei prezenți. Prin aceasta, Biserica își continuă activitatea misionară în cadrul comunității.

Articol consemnat și tehnoredactat de Andrei Sofian Stanciu, responsabil comunicare Mass–Media al Parohiei

[1] Formate din conducătorii Bisericilor din toată lumea așa cum acum toate Bisericile Ortodoxe au Sinoade locale de exemplu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alcătuit din patriarh, mitropoliți, arhiepiscopi, episcopi, episcopi – vicari și vicar în funcție potrivit Statutului de organizare și Funcționare al fiecărei biserici împarte.

[2] https://patratosu.wordpress.com/2007/03/05/la-ce-folosesc-aripile-ingerilor

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here