Situația dosarelor de pensii depuse de către angajații Complexului Energetic Oltenia

0
Complexul Energetic Oltenia

Analiza privind introducerea în sistem a datelor pentru recalcularea pensiilor și situația dosarelor de pensii depuse de către angajații din cadrul Complexului Energetic Oltenia

 • Material prezentat joi, 25 noiembrie 2021, în cadrul Comisiei Județene de Dialog Social – județul Gorj

A. Analiza privind introducerea în sistem a datelor pentru recalcularea pensiilor

Potrivit Planului Național de Redresare și Reziliență(PNRR), reforma sistemului de pensii prevede, printre altele, asigurarea unor pensii adecvate și echitabile pentru toți beneficiarii sistemului public de pensii corelate cu contribuția acestora adusă în timpul vieții active la bugetul asigurărilor sociale de stat, elaborarea și adoptarea proiectului de act normativ care să determine corectarea disfuncțiilor și inechităților dintre diferite categorii de beneficiari și recalcularea a circa 5 milioane de dosare de pensii conform noului act normativ, prin finanțarea de resurse suplimentare pentru realizarea în termen a evaluării dosarelor de pensii și recalcularea acestora.

Evaluarea pensiilor, etapă premergătoare procesului de recalculare, se face în baza alin.(2), art. 157 din Legea nr. 127/2019, privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ care cuprinde reglementări potrivit cărora pensiile stabilite pe baza legislației anterioare datei intrării în vigoare a acestui act normativ se recalculează.

Procedura de evaluare a fost stabilită prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023.

Evaluarea dosarelor presupune crearea unei baze de date constituită din informațiile colectate din sursele în format electronic sau letric, existente la nivelul caselor teritoriale de pensii și care va fi ulterior folosită, prin sistemul informatic al CNPP, pentru realizarea operațiunilor de recalculare și punere în plată a pensiilor recalculate.

Procesul de evaluare constituie baza în vederea recalculării ulterioare a pensiilor, după o nouă formulă care să înlăture inechitățile din prezent, astfel încât, pentru contribuții egale, pensiile să fie egale indiferent de gen sau de data ieșirii la pensie.

Procedura de evaluare se realizează prin casele teritoriale de pensii şi constă în:

I) Identificarea stagiilor de cotizare contributive, a stagiilor de cotizare asimilate şi stagiilor de cotizare necontributive valorificate la stabilirea/recalcularea drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată la data de 31 august 2023.

Sunt asimilate stagiului de cotizare următoarele perioade:

a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă;
c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;

iar perioadele necontributive recunoscute ca vechime în muncă sau ca stagiu de cotizare, sunt:

 • Perioada de șomaj realizată anterior datei de 01 aprilie 2001;
 • Perioada recunoscută în baza DL 118/1990, inclusiv sporul acordat pentru aceste perioade;
 • Perioada recunoscută în baza DL 51/1990, vechimea în muncă a soției salariate care își urmează soțul trimis în misiune permanentă în străinătate;
 • Perioada cât a beneficiat de venit de completare;
 • Perioada de exil;
 • Spor Decret nr. 112/1965, pentru țările cu climă greu de suportat;
 • Spor aferent condițiilor superioare de muncă;
 • Alte perioade pentru care nu s-a datorat CAS dar au fost recunoscute ca stagiu de cotizare în baza unor acte normative.

II) crearea unei baze de date care cuprinde veniturile lunare, brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 care, conform dispoziţiilor legale în vigoare la data stabilirii/recalculării drepturilor de pensie, nu au fost valorificate/nu se valorifică la calculul drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată.

În vederea evaluării pensiilor din sistemul public de pensii, conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.90/23.08.2021, s-a suplimentat numărul maxim de posturi al Casei Naționale de Pensii Publice cu 1.000 de posturi (800 cu studii superioare și 200 cu studii liceale) încadrate în categoria funcțiilor contractuale, pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31 decembrie 2022.

Casei Județene de Pensii Gorj i-au fost repartizate un număr de 17 posturi, din care, 4 posturi, studii liceale și 13 posturi, studii superioare.

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), s-a asigurat finanțare pentru a susține atât procesul de digitalizare a dosarelor de pensii aflate în plată, cât și dotarea cu echipamente și servicii electronice a Casei Naționale de Pensii Publice și a structurilor teritoriale, ceea ce va facilita atât relația cu beneficiarii, cât și accesul acestora, online, la toate informațiile din propriul dosar de pensie.

Situația procesului de evaluare la nivelul Casei Județene de Pensii Gorj la data 19 noiembrie 2021

Numărul total de dosare de pensie aflate în plată, la data de mai sus, care fac obiectul procesului de evaluare este de cca 81.000.

În funcție de aplicațiile informatice în baza cărora au fost stabilite și puse în plată, dosarele de pensii se împart în:

 • Dosare lucrate în aplicația EPBAS- cca. 28.000, stabilite și puse în plată după 05.2014;
 • Dosare lucrate în aplicația FOX- cca 50.000, stabilite și puse în plată în perioada 04.2001-05.2014. Menționăm că, pensiile stabilite anterior datei de 01.04.2001 și aflate în plată au fost supuse recalculării în perioada 2004-2005, conform HG nr. 1550/2004 și a OUG nr. 4/2005;
 • Dosare agricultori- cca 3000; pentru aceste dosare drepturile de pensie nu au fost stabilite pe baza unei aplicații informatice, motiv pentru care, procesul de evaluare al acestora presupune aceeași procedură ca și în cazul stabilirii unei pensii noi.

Procesul de evaluare a fost demarat cu prelucrarea celor 28.000 de dosare lucrate în aplicația EPBAS.

Până la data de 19.11.2021 au fost introduse în aplicația de evaluare 26.767 dosare, din care 15.024 dosare au fost evaluate final, restul urmând a fi revizuite în vederea sectorizării stagiilor de cotizare în contributive și necontributive, comunicate în sistem centralizat și ulterior evaluate final.

Menționăm că datele de mai sus sunt într-o continuă dinamică.

În ceea ce privește dosarele lucrate în aplicația FOX(cca. 50.000), menționăm că la nivelul CNPP se testează o aplicație care să permită transpunerea bazelor de date din FOX în Oracle(EPBAS).

Referitor la dosarele agricultorilor, acestea necesită prelucrare în aplicația EPBAS și ulterior evaluare.

Ritmul de realizare a activității de evaluare este mai redus decât cel preconizat, acesta fiind îngreunat de următorii factori:

 • Creșterea numărului de utilizatori ca urmare a suplimentării celor 1.000 de posturi a condus la suprasolicitarea aplicațiilor informatice utilizate în activitatea noastră având ca urmări întreruperi de durată în funcționare sau încetinirea ritmului de lucru;
 • Inexistența unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activității în condiții optime, fapt pentru care activitatea de evaluare se realizează în două schimburi. Precizăm că nu poate fi luată în calcul posibilitatea închirierii unui spațiu dedicat acestei activități întrucât procesul de evaluare este condiționat de utilizarea rețelei de intranet, iar crearea unei noi rețele necesită timp îndelungat și investiții;
 • Fluxul impus de procedura de evaluare creează blocaje cu dosarele în birouri și pe căile de acces înspre/dinspre arhivă conducând la întreruperi de activitate;
 • Multe dosare ce urmează a fi recalculate/revizuite se află pe fluxul operațiunilor de evaluare, iar identificarea acestora este foarte greoaie, conducând la depășirea termenelor prevăzute de lege;
 • Operațiunile de verificare și viză CFPP, pe dosarele evaluate, sunt efectuate de către funcționarii publici din cadrul serviciului stabiliri drepturi și pensii internaționale, activități care exced atribuțiilor curente, motiv pentru care se întârzie lucrările curente.

Cu toate dificultățile întâmpinate, conducerea CJP Gorj, va întreprinde toate diligențele în vederea finalizării activității de evaluare la parametrii cantitativi dar și calitativi și respectarea termenelor stabilite.

B. Situația dosarelor de pensii depuse de către angajații din cadrul Complexului Energetic Oltenia

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost modificată și completată de Legea nr. 197/2021. Noutățile introduse de această lege, sunt următoarele:
Locurile de muncă încadrate în condiții speciale (art.30 din Legea nr.263/2010) se completează cu litera i), care vizează:

 • activitățile de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice producției energiei electrice și extracției cărbunelui.

Beneficiile acestor dispoziții sunt:

 • Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfășurat cel puțin 25 de ani activități în condițiile mai sus menționate;
 • Utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a unui stagiu complet de cotizare de 25 ani, pentru persoanele care au desfășurat cel puțin 30 de ani activități în condițiile mai sus menționate.

Deoarece, în spațiul public, efectele juridice produse de aceste modificări au fost înțelese în mod eronat, casele de pensii s-au confruntat, după 18.08.2021, data intrării în vigoare a acestei legii, cu o avalanșă de cereri privind pensionarea pentru limită de vârstă din partea persoanelor care au desfășurat activități de natura celor prevăzute la art. 30, alin.1, lit.i din Legea nr. 263/2010, modificată și completată.

Astfel, la nivel național, au fost înregistrate aproximativ 5.000 de cereri din care, 1.280 înregistrate la CJP Gorj.

Aceste dosare de pensionare au fost analizate și procesate de către instituția noastră în conformitate cu Legea nr. 263/2010, cu toate modificările și completările ulterioare și au fost emise 1.277 decizii privind respingerea pensiei pentru limită de vârstă. Numai 3 persoane au primit decizie de pensionare pentru limită de vârstă deoarece au îndeplinit condițiile de stagiu de cotizare și vârstă redusă la data depunerii cererii, conform Legii nr.263/2010(10 ani reducere vârstă și 55 ani vârstă la data solicitării; persoanele respective au desfășurat activități și în alte locuri decât cele prevăzute la art. 30, alin.1, lit.i din Legea nr. 263/2010).

Au fost emise 1.277 decizii privind respingerea pensiei pentru limită de vârstă, din următoarele motive:

 • Persoanele solicitante nu au făcut dovada îndeplinirii condițiilor privind stagiul de cotizare în raport cu vârsta de pensionare redusă conform legii;
 • Pentru perioada anterioară datei de 01.04.2001, dovada încadrării în grupe superioare de muncă se face pe baza înscrisurilor din carnetul de muncă sau a adeverințelor eliberate de către angajator, în conformitate cu prevederile legale, iar după această dată, încadrarea în condiții deosebite sau condiții speciale se face pe baza declarațiilor nominale depuse de către angajator, respectiv a avizelor primite;
 • Cele 1.277 de persoane nu au făcut dovada încadrării în condiții speciale, pentru perioadele anterioare datei de 18.08.2021;
 • Deoarece Legea nr. 197/2021 nu conține reglementări referitoare la asimilarea în condiții speciale a perioadelor realizate înainte de intrarea în vigoare a acesteia, pentru reducerea vârstei standard de pensionare privind cele 1.277 de persoane au fost aplicate, după caz, prevederile art. 55, alin. (1), tabelul nr. 1 si nr. 2 din Legea nr. 263/2010, modificată și completată;
 • Legea nr. 197/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, așa cum reiese și din titlu nu este o lege de sine stătătoare, sau o lege cu caracter special care să dea posibilitatea unei categorii de persoane să beneficieze de o pensie de limită de vârstă la o anumită vârstă, fără a ține seama de singura lege ce reglementează sistemul public de pensii(Legea nr. 263/2010).

Începând cu 18 august 2021, Legea nr.197/2021 produce efecte privind încadrarea și declararea în condiții speciale a persoanelor care desfășoară activități de natura celor prevăzute la art.30, alin.1, lit.i.

Din analiza făcută asupra bazei noastre de date privind asigurații sistemului public de pensii, numărul persoanelor declarate de către CEO OLTENIA SA în condiții speciale este:

 • iunie 2021: 110
 • iulie 2021: 109
 • august 2021: 111
 • septembrie 2021: 104

– rezultând că angajatorul nu a nominalizat și declarat persoane încadrate conform Legii nr.197/2021, începând cu data de 18 august 2021.

Ioana Tălău
Director executiv
Casa Județeană de Pensii Gorj

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here