Consiliul Judeţean Vâlcea aduce precizări cu privire la Comunicatul USR Vâlcea privind rectificarea şi execuţia bugetară

0
Consiliul Județean Vâlcea

Referitor la „Comunicatul USR Vâlcea privind rectificarea şi execuţia bugetară a Consiliului Judeţean Vâlcea”, publicat de Vocea Olteniei în numărul de miercuri, 18 octombrie 2017, prin intermediul căruia preşedintele USR Vâlcea, Andrei Gheorghiu, critică atât conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea, cât şi consilierii judeţeni care au votat execuţia bugetului judeţului, pentru o informare corectă a opiniei publice, supunem atenţiei dumneavoastră următoarele aspecte:

Bugetul oricărei unităţi administrativ-teritoriale are o valoare estimativă şi se construieşte cu respectarea unor prevederi legale clare, ţinând cont de veniturile acestuia şi de sursele care îl compun.

În evaluarea veniturilor totale ale bugetului judeţului Vâlcea, ponderea o deţin următoarele categorii de venit:
• cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, a căror estimare este făcută şi comunicată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea pentru a fi inclusă în bugetul propriu al judeţului Vâlcea;
• sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Legea bugetului de stat ;
• subvenţii de la bugetul de stat, comunicate de instituţii ale statului , precum Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea etc.

La veniturile mai sus menţionate, se adaugă sumele ce se utilizează din excedentul bugetului local şi veniturile proprii constituite din impozite, taxe, tarife, concesiuni, inchirieri etc, a căror evaluare este realizată de compartimentul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea.

La data de 30.06.2017, veniturile totale ale judeţului Vâlcea au fost estimate la nivelul de 156.798.140 lei, iar cheltuielile au fost fundamentate la nivelul de 159.704.140 lei, cu un deficit de 2.906.000 lei acoperit din sume încasate în excedentul bugetului local înregistrat la finele anului precedent. Deci veniturile nu au fost supraestimate, cum neadevărat afirma preşedintele USR Vâlcea în comunicatul amintit, ci au fost prognozate corect.

În ceea ce priveşte afirmaţia potrivit căreia peste 90% din veniturile bugetului propriu al judeţului sunt dirijate către secţiunea de funcţionare, respectiv pentru funcţionarea aparatului administrativ al Consiliului Judeţean Vâlcea, spunem doar atât, procentul pentru plata aparatului propriu al Consilului Judeţean Vâlcea, la care se adaugă cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, servicii publice comunitare şi sănătate etc. reprezintă doar 5,1% din bugetul judeţului, adică cu 85 de procente mai puţin decât au „calculat” specialiştii USR.

Din datele prezentate în contul de execuţie, se observă că, respectându-se prevederile art. 49 , alin (8) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, potrivit cărora numai după ce se asigură veniturile programate pentru secţiunea de funcţionare, se efectuează vărsăminte către secţiunea de dezvoltare, 80% din totalul veniturilor bugetului propriu al judeţului au fost alocate secţiunii de funcţionare, celelalte 20 de procente au fost rezervate secţiunii de dezvoltare.

În ceea ce priveşte critica referitoare la diferenţele dintre veniturile încasate şi estimările din buget, dintr-o simplă analiză se constată că nerealizarea se localizează, în principal, la categoriile de venit: cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, precum şi la subvenţiile virate de la bugetul de stat, care nu depind de activitatea de colectare realizată prin compartimentul de specialitate al CJ Vâlcea.

În corelare cu veniturile încasate, au fost efectuate cheltuieli în sumă totală de 117.668.610 lei .

Analizând cheltuielile efectuate pe cele două secţiunii, în raport cu prevederile bugetare, se constată că s-au înregistrat economii în valoare totală de 42.036.100 lei, din care: 21.828.370 lei, pe secţiunea de funcţionare şi 20.206.730 lei, pe secţiunea de dezvoltare.

Raportând plăţile totale efectuate la veniturile totale încasate, se observă că la data de 30.06.2017, în contul Consiliului Judeţean Vâlcea erau înregistrate disponibilităţi băneşti în valoare totală de 12.780.820 lei.

În ceea ce priveşte structura plăţilor efectuate în cadrul secţiunii de funcţionare, menţionăm că o pondere importantă o reprezintă cele pentru activitatea de asistenţă socială (68%), cultură şi religie (10%), învăţământ special (6,4%), datorie publică (6%), lucrări de întreţinere şi reparaţii infrastructură (4,5%), apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, servicii publice comunitare, sănătate şi aparatul propriu al Consilului Judeţean Vâlcea (5,1%).

Cu riscul de a ne repeta, precizăm că plăţile efectuate în cadrul secţiunii de funcţionare au fost efectuate în corelare cu prevederile legale (art. 49, alin. 8 din Legea nr. 273/2006) şi cu veniturile încasate, astfel încât să se asigure funcţionalitatea în condiţii optime a tuturor instituţiilor şi serviciilor publice aflate în coordonarea Consiliului Judeţean Vâlcea, iar plăţile în cadrul secţiunii de dezvoltare au fost efectuate în funcţie de documentaţiile tehnico-economice elaborate, de lucrările executate efectiv şi recepţionate la proiectele şi obiectivele de investiţii, aprobate în Lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea.

În concluzie, „Comunicatul USR Vâlcea privind rectificarea şi execuţia bugetară a Consiliului Judeţean Vâlcea”, însuşit de preşedintele USR Vâlcea, Andrei Gheorghiu, prezintă, în mod neprofesionist, rău-voitor şi tendenţios, execuţia bugetară la 30.06.2017 şi, prin conţinutul său, aduce atingere imaginii conducerii Consiliului Judeţean Vâlcea şi a consilierilor judeţeni, calificându-le performanţa în materie bugetară drept una „îndoielnică”.
Lăsăm la aprecierea dumneavoastră „performanţele” celor care ne critică, fără just temei şi într-un mod total neprofesionist.

Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice
Consiliul Județean Vâlcea

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here