ISU Drobeta recrutează tineri pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă Pavel Zăgănescu Boldeşti

0

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta” al Judeţului Mehedinţi  recrutează şi selectează candidaţi  pentru cele 300 de locuri ale Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti, scoase la concurs pentru sesiunea ianuarie 2018.

Tinerii care îşi doresc să urmeze o carieră militară, dar şi să ocupe un loc de muncă stabil, în sprijinul semenilor, se pot înscrie pentru ocuparea celor 275 de locuri de subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă – dintre care două alocate candidaţilor de etnie romă, sau pot alege să devină maiştri militari auto, numărul locurilor fiind de 25.

Procesul instructiv-educativ se realizează pe parcursul unui singur an, prin învăţământ de zi, fiind stucturat în 19 săptămâni de cursuri şi 16 săptămâni de pregătire practică.

Pentru candidaţii cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul Mehedinţi, cererile de înscriere se depun până la data de 5 decembrie 2017, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta” al Judeţului Mehedinţi, situat pe strada Portului, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii şi criterii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,70 m;
 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

 Dosarul de recrutare, trebuie să cuprindă următoarele documente:

 Cererea de înscriere;

 • Diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2017;
 • Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
 • Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 • Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecare copil;
 • Copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • Curriculum vitae – Europass (CV);
 • Autobiografia;
 • Tabelul nominal cu rudele candidatului;
 • Cazierul judiciar;
 • trei fotografii color 3×4 şi o fotografie color 9×12 cm;
 • Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;

Candidaţii care optează pentru înscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome trebuie să depună la dosarul de recrutare o adeverinţă eliberată de organizaţia etnică constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie.

Admiterea se desfăşoară în două etape. Pentru a trece de prima etapă, cea de selecţie, candidaţii trebuie să fie declaraţi „APT” la examinarea medicală şi la evaluarea psihologică.

Cea de-a doua etapă, concursul de admitere, se desfăşoară la sediul şcolii în perioada 13-21 ianuarie 2018, şi constă în susţinerea probelor eliminatorii (contravizita medicală şi evaluarea aptitudinilor fizice), precum şi a probei de verificare a cunoştinţelor, care constă într-un test grilă, susţinut în data de 20 ianuarie 2018, la disciplina matematică.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină un punctaj de minim 50 de puncte din cele 100 posibile.

Detalii suplimentare privind desfăşurarea admiterii (condiţiile de înscriere, conţinutul dosarului de recrutare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia) pot fi consultate accesând paginile web ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Drobeta” al Judeţului Mehedinţi – www.isumehedinti.ro, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – www.igsu.ro, respectiv pagina Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti  – www.scoaladepompieri.ro

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here