Primăria Slatina: 21 de proiecte înscrise la ședința ordinară din 27 martie 2018

0

1. Proiect de hotărâre referitor la: modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare practicate în baza contractului de concesiune nr. 11295/25.08.2010 și a taxei speciale de salubrizare aprobată prin HCL 419/16.12.2015 având ca obiect prestarea serviciilor publice de salubrizare

2. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea suportării din buget local, trecerii pe cheltuieli si achitării sumei de 1.100 lei reprezentând cheltuieli de judecata către reclamanta Moina Carmen Alina cu domiciliul ales in Slatina, str. Arcului, nr.10, bl.12A, sc.A,et.4,ap.18, județul Olt

3. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare modificare organigramă, stat de funcţii, Regulament de Organizare și Funcționare si numărul de personal al Clubului Sportiv Municipal Slatina pentru anul 2018

4. Proiect de hotărâre referitor la: vânzarea fără licitaţie publică către S.C Comagrimex S.A a terenului in suprafaţă 202 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat în municipiul Slatina , Aleea Bradului nr.1

5. Proiect de hotărâre referitor la: asumarea cheltuielilor din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează din bugetul de stat pentru obiectivul de investiții ,,Demolare corp construcție cu destinația Ateliere și Clădire anexă poziția 155, poziția 156 din domeniul public (corp Bastilia), construire corp clădire P+1 cu 8 săli de clasă, alei accese, parcare sală de sport și teren de sport Colegiul Național Radu Greceanu, municipiul Slatina, strada Nicolae Bălcescu, nr. 8, județul Olt” .

6. Proiect de hotărâre referitor la: ”transmiterea, fără plată, în proprietatea Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina a unui vehicul ATV Montana cu nr. de inventar 4.2.1.1.21 și a două pistoale calibru cu nr. de inventar 2.21.2-17 și nr. 2.21.2-18”.

7. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea cotei de 2% ce revine Municipiului Slatina pentru cofinanțarea proiectului ”Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Olt ”al cărui beneficiar este S.C. Compania de apă Olt S.A.

8. Proiect de hotărâre referitor la: constatare încetare de drept a mandatului de consilier local și declarare ca vacant al locului acestuia

9. Proiect de hotărâre referitor la: privind aprobare Plan urbanistic zonal referitor la „Introducere teren în intravilan şi stabilire zonă funcţională industrială”, în municipiul Slatina, str. Drăgăneşti, nr. 35

10. Proiect de hotărâre referitor la: modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 338/22.12.2017 cu privire la aprobare Program de activitati pentru anul 2018 la contractul nr. 39581/12.05.2017 privind delegarea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect întreţinerea, dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

11. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea indicatorilor tehnico – economici și asigurarea din bugetul local a costurilor pentru execuția utilităților și lucrări de drumuri , aferente construcțiilor propuse a fi realizate pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe destinate închirierii tinerilor specialiști în sănătate , str. Cireașov, nr. 23, – etapa II.2.1 Municipiul Slatina, județul Olt ”

12. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local pentru anul 2018

13. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare norme privind consumul lunar de carburanti pentru autoutilitara marca Dacia Duster, identificata prin seria UU1HSDL9G58372666

14. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea plății cotizației de membru AMR pentru Municipiul Slatina pe anul 2018
in suma totala de 41.876 lei

15. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea platii cotizatiei anuale a Municipiului Slatina pentru sustinerea activitatii Asociaţiei „Orase Energie Romania”

16. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea platii cotizatiei Municipiului Slatina pe anul 2018 pentru sustinerea activitatii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare „OLTUL” str. Crisan, nr. 33, Slatina, jud. Olt

17. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare Programe şi proiecte culturale, educative şi manifestări sportive pe anul 2018

18. Proiect de hotărâre referitor la: aprobare acordare sprijin financiar pentru lucrari de intretinere si reabilitare biserica, precum si reparatii la imprejmuirea cantinei sociale a Parohiei ”Sfantul Ioan Botezatorul” din municipiul Slatina, judeţul Olt

19. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Slatina.

20. Proiect de hotărâre referitor la: includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, a unor imobile – terenuri, situate în municipiul Slatina, situate în municipiul Slatina, strada Primăverii adiacent bl. FA 23A, sc. B, Aleea Rozelor, adiacent blocului GA 23, Aleea Lalelelor adiacent bl. FB 4, sc. C, strada Ecaterina Teodoroiu adiacent blocului 9, sc. D.

21. Proiect de hotărâre referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la S.C. Ilcons S.R.L, către dna Păduraru Natalia, asupra terenului în suprafață de 112,0 mp, situat în municipiul Slatina, strada Trandafirilor, 2C.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here