A început selecția candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

0

Ministerul Justiţiei a publicat următorul ANUNŢ referitor la selecția candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

La 6 octombrie 2021 urmează să expire mandatele a paisprezece judecători şi a şase avocaţi generali din cadrul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), printre care şi mandatul judecătorului român.

În acest context, statele membre sunt invitate să transmită propunerile lor pentru posturile vacante de judecători şi avocaţi generali până la data de 30 noiembrie 2020.

Condițiile și modalitatea de numire a judecătorilor la Curtea de Justiție sunt prevăzute de art. 253 şi 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și de dispozițiile corespunzătoare din Statutul CJUE.

Potrivit art. 253 TFUE, judecătorii și avocații generali ai Curții de Justiție sunt aleși dintre personalitățile care oferă toate garanțiile de independență și care întrunesc condițiile cerute pentru exercitarea, în țările lor, a celor mai înalte funcții jurisdicționale, sau care sunt jurisconsulți ale căror competențe sunt recunoscute. Aceștia sunt numiți de comun acord de către guvernele statelor membre, după consultarea comitetului prevăzut la articolul 255 TFUE.

Potrivit art. 4 din Titlul I al Protocolului nr. 3 privind Statutul CJUE, judecătorii Curții de Justiție nu pot exercita nicio funcție politică sau administrativă. Aceștia nu pot exercita nicio activitate profesională, fie că este sau nu remunerată, în afara cazului în care Consiliul, hotărând cu majoritate simplă, acordă o derogare cu titlu excepțional. La instalarea în funcție, judecătorii își iau angajamentul solemn de a respecta, pe durata funcției lor și după încetarea acesteia, obligațiile care decurg din această funcție, în special îndatoririle de a da dovadă de onestitate și de discreție în acceptarea anumitor poziții sau avantaje, după încetarea funcției lor.

La data de 9 iulie 2020 a fost aprobată de către Guvernul României, prin memorandum, Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (denumită, în continuare, Procedura).

Persoanele interesate își pot depune candidatura până la data de 25 septembrie 2020, după cum urmează:

1. Un curriculum vitae;

2. Copii ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licenţă sau echivalente, cu profil juridic, la o universitate din România sau din alte state membre UE ori în state terţe, recunoscute în România sau în alte state membre UE;

3. Copii ale altor diplome atestând cursurile absolvite sau titlurile ştiinţifice;

4. Documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor pentru ocuparea unor înalte funcţii jurisdicţionale sau calitatea de jurisconsult având competente recunoscute (decizii de definitivare într-o funcţie juridică/condiţii de vechime echivalente, documente privind gradele universitare, indicele Hirsch sau alte standarde similare);

5. Copii ale documentelor ce atestă cunoştinţele de limba oficială UE, alta decât limba română, în cazul în care candidaţii posedă asemenea documente;

6. O declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care îl împiedica să exercite în mod efectiv funcţia de judecător la Curtea de Justiţie, precum şi, după caz, a faptului că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 6 şi art. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii);

7. Orice alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selecție, în conformitate cu art. 5, alin. (1) din Procedură, iar rezultatele verificării și informațiile privind data, ora și locul organizării sesiunii de audiere vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei, al Ministerului Afacerilor Externe, al Consiliului Superior al Magistraturii și al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Candidații ale căror dosare au fost selectate vor fi notificați individual, în vederea susținerii unui interviu în fața Comisiei de selecție, prezidată de ministrul justiției. Interviul va fi organizat în perioada 20 – 22 octombrie 2020, la sediul Ministerului Justiției sau prin mijloace de comunicare la distanță.

Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate și întrebări în limba franceză/engleză.

Candidații pot răspunde la întrebările respective în limba franceză/engleză. Cunoașterea oricăror alte limbi oficiale ale UE poate constitui un avantaj. Evaluarea candidaților se realizează, potrivit art. 5, alin. (4) din Procedură, în funcţie de următoarele criterii*:

a) calificarea juridică a candidatului şi cunoaşterea dreptului şi instituţiilor UE;
b) experienţa profesională, inclusiv notorietatea ştiinţifică, dacă este cazul;
c) capacitatea de a exercita funcţii judiciare;
d) competenţele lingvistice;
e) capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme
juridice;
f) lipsa oricărei îndoieli cu privire la independenţa, imparţialitatea, probitatea și
integritatea candidatului.

*Criterii avute în vedere și de Comitetul instituit în conformitate cu art. 255 TFUE

La finalizarea audierilor, conform art. 6 din Procedură, Comisia selectează candidatul României pentru ocuparea funcţiei de judecător al Curții de Justiție, precum şi două propuneri de rezervă, cu votul unei majorităţi de cel puţin 2/3 din numărul membrilor Comisiei. Rezultatele procedurii de selecţie sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei, al Ministerului Afacerilor Externe, al Consiliului Superior al Magistraturii și al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Propunerile finale, însoțite de dosarele de candidatură, sunt comunicate Guvernului, spre aprobare.

Guvernul va transmite Consiliului UE numele candidatului României pentru funcția de judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene. Judecătorul român va fi numit de comun acord de către guvernele statelor membre UE, după consultarea Comitetului prevăzut la articolul 255 TFUE.

Anexă: Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

 

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here