Lansarea proiectului „SPOR – Stagii de practică, orientare și reusită”

0

Asociația ASURA, în calitate de beneficiar, implementează proiectulSPOR- Stagii de practică, orientare și reușită” POCU/633/6/14/130659, în perioada 24 iulie 2020 – 23 iulie 2022.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 182 de elevi din învățământul secundar și / sau terțiar non-universitar din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat dar și prin organizarea de stagii de practică centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile de persoane dezavantajate, pe domenii de pregătire profesională care pun accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate în SNC și în SNCDI, corelate cu programe specifice de consiliere și orientare în carieră în vederea facilitării inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (ISCED 2, 3 si 4).

Obiectivul general al proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivului general POCU, prin promovarea unor măsuri de corelare a sistemului de învățământ și piața muncii prin activități de consiliere și orientare profesională în vederea pregătirii pentru inserție pe piața muncii a 182 de elevi cu predilecție din liceele tehnologice, școli profesionale și postliceale, aparținând regiunilor Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, în vederea creșterii gradului de ocupare în rândul absolvenților unităților de învățământ.

În vederea atingerii obiectivelor, implementarea proiectului se va realiza prin derularea următoarelor activități:

Activitate: I. ORGANIZAREA ȘI DERULAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂŢARE LA LOCUL DE MUNCĂ (24.07.2020-23.07.2022)

I.1. Organizarea şi derularea programelor de învățare la locul de muncă 

Activitate: II. FURNIZAREA DE SERVICII DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ (24.07.2020-23.07.2022)

II.1. Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională 

Activitate: III. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ PRIN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME (24.07.2020-23.07.2022)

III.1.Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă 

Activitate: IV. ACTIVITĂŢI DE SPRIJIN A SISTEMULUI DE ÎNVĂŢARE LA LOCUL DE MUNCĂ (24.07.2020-23.07.2022)

IV.1.Activităţi de sprijin a sistemului de învăţare la locul de muncă

Activitate transversală 1. Managementul proiectului (24.07.2020-23.07.2022)

Activitate transversală 2.Decontare cheltuieli indirecte pe bază de rată forfetară (24.07.2020-23.07.2022)

AT 2.1 Decontare cheltuieli indirecte pe bază de rată forfetară

AT 2.2 Informare și publicitate la nivelul proiectului

REZULTATE PRECONIZATE:

  • 22 de evenimente (6 evenimente de informare, 6  evenimente organizate privind dezvoltarea personală și profesională, 5 întâlniri ale rețelei și  5 Workshopuri ale rețelei);
  • 182 de elevi identificați și recrutați din regiunile proiectului, consiliați și orientați în carieră și participanți la stagiile de practică
  • 10 sesiuni de instruire (în domeniile TIC și educație financiară)
  • 39 de persoane care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant;
  • 19  persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant;
  • 1 rețea creată;
  • 15 parteneriate noi incheiate;
  • 5 materiale didatice elaborate;
  • 1 concurs pe meserii cu decernare de premii constând în 30 biciclete

Valoarea totală a proiectului este de: 2.310.181,87 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1.934.677,57 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 341.413,67 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 34.090,63 lei)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/633/6/14/130659

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here