FASP – Facilitarea Autodepășirii prin Stagii de Practică

0

Fundația ADEPT Transilvania, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat cu Asociația de Reconstrucție Dezvoltare și Inovare Socială (A.R.D.I.S.), proiectul “FASP – Facilitarea Autodepășirii prin Stagii de Practică” POCU/633/6/14/130686, Cod SMIS 2014+ 130686, în perioada 03.08.2020 – 02.08.2022 (24 luni).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Obiectiv Specific (O.S.) 6.14: Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv, identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/sau terțiar non-universitar, din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat, dar și prin organizarea de stagii de practică, centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale, cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile de persoane dezavantajate, pe domenii de pregătire profesională, care pun accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate în SNC și în SNCDI, corelate cu programe specifice de consiliere și orientare în carieră, în vederea facilitării inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (ISCED 2, 3 și 4).

Activităţi finanţate:

AT.1. Managementul proiectului

AT.2. Decontare de cheltuieli indirecte, pe bază de rată forfetară

A.1. Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă

A.2. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională

A.3. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă

A.4. Activități de sprijin al sistemului de învățare la locul de muncă

Rezultate preconizate:

  • 182 de persoane identificate și recrutate, dintre care 19 de etnie romă și 19 din mediul rural,
  • 140 de persoane din grupul țintă certificate, dintre care 15 de etnie romă și 15 din mediul rural,
  • 39 de persoane care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant, dintre care 4 de etnie romă și 4 din mediul rural,
  • 19 persoane care urmează studii/cursuri de formare, la încetarea calității de participant, dintre care 3 din mediul rural și 3 de etnie romă,
  • 182 de kit-uri de practică distribuite.

Rezultatele pe termen scurt și mediu pentru elevii participanți se referă la:

  • efectuarea de stagii de practică,
  • consiliere profesională și de carieră,
  • posibilitate de angajare,
  • creșterea respectului de sine și a independenței,
  • îmbunătățirea sentimentului împlinirii profesionale.

Elevii vor avea transportul decontat și vor primi pachet alimentar zilnic.

Valoarea totală a proiectului este de 2,287,869.90 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1,944,689.41 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 343,180.49 lei) .

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

POCU/633/6/14/130686

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here