Admitere la concursul organizat în anul 2020 la Academia de Poliție ALEXANDRU IOAN CUZA București

0

Pentru anul de învăţământ 2020 – 2021, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs locuri pentru admitere, după cum urmează: 

 1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – 43 locuri, după cum urmează:

15 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;

25 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 1 loc pentru romi, 1 loc pentru maghiari şi 1 loc pentru alte minorităţi), astfel:

 • 20 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 5 locuri alocate SIE;

3 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (destinate subofiţerilor şi maiştrilor militari din M.A.I.). 

CRITERII DE RECRUTARE  PENTRU OFIŢERI

(1) Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale JANDARMERIEI ROMÂNE candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, următoarele condiţii şi criterii specifice:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;

n) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

(2) Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

(3) Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Suplimentar față de condițiile și criteriile de mai sus, candidații recrutați pentru admiterea pe locurile rezervate M.A.I. la alte instituții de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională trebuie să îndeplinească și criteriile specifice de recrutare și selecție impuse de organizatori, după caz.

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ 

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la nivelul Centrului Zonal de Selecție Școala Militară de Subofițeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani, de către specialişti din cadrul unităților de recrutare în baza dispoziției Directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform unei planificări întocmite de către unităatea cu sarcini de recrutare (jandarmeriaolt.ro secțiune CarierăAdmitere). Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.

Rezultatele la testarea psihologică se vor afișa pe site-ul jandarmeriaolt.ro sectiunea Carieră.

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor O.M.A.I. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordien descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă din perioada 08 – 24.09.2020.

DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE 

Cererile-tip de înscriere la admitere privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” București, se depun de candidaţi la unităţile de recrutare până la următoarele date limită:

 • până la data de 27.07.2020 inclusiv ;

 Data limită de depunerea dosarelor este:

 • 08. 2020 inclusiv.

Candidaţii M.A.I  susţin probele eliminatorii (evaluarea performanțelor fizice) la Centrul Zonal de Selecție Drăgășani  – Școala Militară de Subofițeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani, în perioada 24 29 august  2020, potrivit planificării care va fi adus la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acestuia pe site-ul oficial al Academie de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” București , precum de de către centrul zonal de selectie Drăgășani. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în Anexa 31 la Ordinul M.A.I. nr. 140 din 2016 sau în Anexa 31 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 2016, ambele cu modificările și completările ulterioare.

Conform Regulamentului U.E. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, la înscriere, fiecărui candidat i se va aloca și comunica un cod unic de identificare de concurs la depuerea cererii tip de inscrisere, ce va fi folosit în vederea efectuării informării publice pe toată perioada recrutării, candidații având obligația de a reține codul alocat luând la cunoștință pe baza de semnătură.

Activitățile prevăzute de prezentul anunț se desfășoară cu respectarea regulilor în vigoare stabilite la nivel național în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID -19 (distanțare socială, portul măștii, dezinfectarea pupitrelor,trasee de deplasare,  etc.

RELAŢII:

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

Adresa: Strada Cazărmii, nr. 40;

Serviciul Resurse Umane;

Telefon: 0249/437.901 sau 0249/437.904 – interioare 24.535

sau pe adresa de e-mail: ijjolt@jandarmeriaolt.ro

Stimaţi tineri, dacă îndepliniţi criteriile şi condiţiile

prezentate, vă aşteptăm pentru întocmirea dosarului de candidat !

                  ÎNSCRIEREA se realizează la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, din Municipiul Slatina, Strada Cazărmii, nr. 40, în perioada 17 – 27.07.2020, inclusiv sâmbătă și duminică,  în intervalul orar 0900 – 1500, relaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: Telefon: 0249/437.901 sau 0249/437.904 – interioare 24.535.

PROGRAM

De luni până duminică,  între orele:

13.00 – 15.00 pentru depunerea dosarelor de recrutare.

Documente necesare pentru constituirea dosarului de recrutare

(ACESTEA VOR FI DESCĂRCATE DE PE SITE-UL Inspectoratului de Jandarmi Județean  Olt , jandarmeriaolt.ro SECȚIUNE CARIERĂADMITERE)

 1. Cererea tip de înscriere şi CV;
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
 3. Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2020 – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate.
 4. Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoţiile anterioare anului 2020:

– atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea, se acceptă şi copie legalizată;

– diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

– foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;

 1. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
 2. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
 3. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 4. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
 5. o fotografie color 9×12 cm;
 6. două fotografii color 3/4 cm;
 7. adeverință medicală tip + consimțământ informat;
 8. avizul psihologic;
 9. declaraţia prin care se confirmă luarea la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora și își exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice.

Documentele vor fi predate în dosar în ordinea menţionată mai sus.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea candidatului. În cazul în care descoperirea falsului se va face după încheierea admiterii, candidatul pierde locul obţinut prin fraudă

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here