RAPORT privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2017

0

În conformitate cu art. 19, alin. 2 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli urmare a aprobării rectificării bugetului de stat, precum şi a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, supunându-se spre aprobare Consiliului local, pe cele două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.

Potrivit art. 9 alin. 346  din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 5, punctul 7 (2) din Ordinul 819/2016 privind aprobarea Procedurii și a modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, se aprobă procedura și modalitatea de alocare a sumelor către beneficiar.

VENITURI:

Secțiunea de funcționare:

Prin Nota de fundamentare nr. 123812/08.09.2017, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului propune realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în extravilanul/intravilanul municipiului Craiova ( servicii de prestare a activităților de măsurători cadastrale și operațiuni de înscriere în cartea funciară, identificarea, masurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale și stocarea datelor pe suporturi informatice, etc) .

În consecință, bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova se suplimentează la partea de venituri cu suma de 107,00 mii lei pe sursa 43.02.34 -”sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară”.

CHELTUIELI:

Secțiunea de funcționare:

La partea de cheltuieli suma de 107,00 mii lei v-a fi cuprinsă la cap. 51.02 ”Autorități executive” la titlul 20- bunuri și servicii.

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, după cum urmează: venituri în sumă 632.794,00 mii lei şi cheltuieli în sumă de 634.381,00 mii lei .

În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.73/30.03.2017.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here