IPJ Olt a demarat activitățile de înscriere a candidaților pentru instituţiile de învăţământ ale MAI

0

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile şi unităţile de învăţământ care pregătesc personal pentru M.A.I. reprezintă activitatea de atragere a persoanelor care îndeplinesc condiţiile şi criteriile prevăzute de reglementările legale în vigoare, necesare formării profesionale şi îndeplinirii sarcinilor şi solicitărilor în domeniile ocupaţionale specifice.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt, prin structura specializată, respectiv Serviciul Resurse Umane, a demarat activitățile de înscriere a candidaților, concomitent cu desfășurarea unor acțiuni punctuale de mediatizare și promovare a profesiei de polițist.

Anual, recrutarea candidaţilor se realizează prin  activitatea de atragere a personalului care îndeplineşte condiţiile legale şi criteriile specifice, necesare formării profesionale pentru M.A.I., am  reuşit să avem candidaţi informaţi potrivit opţiunilor şi aptitudinilor personale – 196 candidați în sesiunea septembrie 2017 și 669 candidaţi în sesiunea ianuarie 2018, respectiv un număr mare de candidați declarați ”ADMIS” la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina – 94 candidați în sesiunea septembrie 2017 şi 98 candidaţi sesiunea ianuarie 2018.

Astfel, pentru a participa la concursul de admitere la instituţiile  de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului și ale  Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau sa îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j)să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 1. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 2. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi de până la 23 de ani împliniţi în cursul anului pentru candidaţii la Academia Naţională de Informaţii,,Mihai Viteazul”
 3. m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, cu excepţia candidaţilor la specialitatea pompieri;
 4. n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 5. o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învăţământ;

Recrutarea candidaţilor se realizează potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează în raport de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate.

Locurile la instituţiile de învăţământ sunt comune pentru femei şi bărbaţi. 

Numărul de locuri în anul universitar 2018-2019 la Academia de Poliţie -,,ALEXANDRU IOAN CUZA”sunt: 

 1.  FACULTATEA DE POLIŢIE
 • 305 locuri, pentru Programul de studii universitare de licenţă/specializarea – Ordine şi siguranţă publică-frecvenţă;
 • 50 locuri, pentru Programul de studii universitare de licenţă/specializarea – Ordine şi siguranţă publică-frecvenţă redusă; 

NUMĂRUL DE LOCURI LA ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

 • 1300 locuri, la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina din care 30 romi, 10 alte minorităţi;
 • 300 locuri, la  Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca din care 10 romi, 3 alte minorităţi; 

NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE LA ŞCOLILE POSTLICEALE ALE

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, sesiunea ianuarie 2019

 • 1300 locuri, la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina din care 30 romi, 10 alte minorităţi;
 • 300 locuri, la  Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca din care 10 romi, 3 alte minorităţi; 

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opţiuni.

Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia candidaţilor, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat şi participarea la concursul de admitere. 

Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru concursul de admitere  pot fi depuse după cum urmează: 

 1. a) până la data de 25 mai 2018- pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea  iulie-august 2018 la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”; 

b)până la data de 15 iunie 2018– pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august-septembrie 2018 la şcolile postliceale ale M.A.I.; 

c)până la data de 23 noiembrie 2018– pentru concursurile de admitere în sesiunea ianuarie 2019 la şcolile postliceale ale M.A.I.. 

Cererile – tip de înscriere se vor depune, de luni până joi, între orele 09.00 – 12.00 şi 13.00 – 14.30,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, situat în municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu, nr.19.

Înscrierea candidaților se face personal, pe baza cărții de identitate.

  Dosarul de recrutare cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concursul de admitere, în funcţie de instituţia de învăţământ ;
 • curriculum vitae-Europass(CV);
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (se va completa cu ocazia înscrierii).
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă; absolvenţii de liceu ai anului în curs vor prezenta actele de studii menţionate/adeverinţa de bacalaureat la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii;
 • următoarelor documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificat de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 • extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus  de candidat;
 • fişa medicală tip de încadrare în MAI;
 • şi, dacă este cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator (adeverință ITM), potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • Documentele  de la punctele b şi c vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând ca fotocopiile acestora să fie certificate pentru conformitate și semnate de persoana desemnată și de candidat. Originalele documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Precizăm faptul că nu se acceptă copierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.

În situaţia în care, din iniţiativa candidatului, se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

 • curriculum vitae – Europass (CV), autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului;
 • cazierul judiciar al candidatului (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus  de candidat);
 • fişa medicală tip de încadrare în MAI;
 • certificatul de examinare psihologică;
 • trei fotografii 3×4 cm, color şi două fotografii color 9 x 12 cm;
 • Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele beneficiare
 • Suplimentar documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale-romi, maghiari, alte minoriţăţi – depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Testarea psihologică se efectuează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE MAI ŞI ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE 

a)Academia de Poliţie,,Alexandru Ioan Cuza” organizează şi desfăşoară concursul de admitere în perioada 31 iulie-24 august 2018, activităţile specifice  înscrierii, desfăşurării probelor eliminatorii şi a probei de verificare a cunoştinţelor fiind stabilite şi planificate prin Regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială a instituţiei de învăţământ.

 1. b) Şcolile postliceale ale M.A.I. organizează concursurile de admitere conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ, astfel:

– în perioada 24 august -4 septembrie 2018– pentru locurile din sesiunea de vară;

– în perioada 10-21 ianuarie 2019- pentru locurile din sesiunea de iarnă.

 1. c) Perioadele de şcolarizare a seriilor de elevi sunt:

12 noiembrie 2018-20 septembrie 2019- pentru cei admişi conform locurilor din sesiunea de vară;

-ianuarie-noiembrie 2019- pentru cei admişi conform locurilor din sesiunea de iarnă

Detalii privind numărul de locuri alocate, condiții, criterii de recrutare, perioada de desfășurare a concursului, probele de admitere, tematica și bibliografia de concurs pot fi  consultate și pe site-ul oficial al fiecărei unități de învățământ sau pe site-ul Poliției Române -Secțiunea Cariera – Admitere  2018.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here