Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti a scos la concurs opt posturi vacante

0

Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante:

• asistent medical generalist debutant 1 post vacant Cabinetul alergologie și imunologic clinică
• asistent medical generalist debutam 1 post vacant Cabinetul gastroenterologie
• asistent medical generalist debutant 1 post vacant Cabinetul nefrologie
• asistent medical generalist debutant 1 post vacant Centrul de Sănătate Logrești
• asistent medical generalist debutant 1 post vacant  Secția chirurgie generală
• asistent medical generalist 1 post vacant Compartimentul Primiri Urgențe
• asistent medical generalist principal 1 post vacant Compartimentul Primiri Urgențe
• registrator medical debutant 1 post vacant Compartimentul Primiri Urgențe

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Pentru postul de registrator medical debutant:
  diplomă de bacalaureat;
  diplomă care să ateste efectuarea unei specializări în domeniul informatică, cum ar fi:
  certificate de calificare profesională cu calificarea de operator introducere, validare și prelucrare date;
  certificat de absolvire cu calificarea de operator introducere, validare și prelucrare date;
  atestat profesional în una din specialitățile:
  informatică;
  matematică-informatică;
  matematică-informatică cu predare informatică intensiv;
  orice alt certificat sau atestat care dovedește calificarea de operator, introducere, validare și prelucrare date.
 • Condiții de vechime:
  • registrator medical debutant- fără vechime;
  • asistent medical generalist debutant – fără vechime.
  • asistent medical generalist- minimum 6 luni vechime în domeniu și/sau adeverință de susținere a examenului de asistent medical generalist debutant;
 • asistent medical generalist principal – 5 ani vechime în domeniu și adeverință de susținere examen grad principal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 octombrie 2019, ora 09.00 – proba scrisă;
 • 15 octombrie 2019, ora 09.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă din Târgu-Cărbuneşti, Judeţul Gorj, str. Eroilor nr. 51, telefon: 0253/378.165, e-mail sp_carb@yahoo.com.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here